SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tillsyn och ansvar

Tillsynsansvar för skola och fritidshem

"Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." (föräldrabalken 6 kap. 2§)

6 kap. föräldrabalken reglerar förhållanden kring vårdnadshavare, föräldrar och barn – och inte enligt dess ordalydelse skolpersonal. Det är genom praxis från domstolarna och tillsynsmyndigheterna samt Riksdagens ombudsmän (JO) som ovan citerade lagrums tillämpning har utvidgats till att omfatta även skol- och fritidspersonal.

Skol- och fritidspersonal har således under en viss tid ett ansvar för:

  • att barnets behov blir tillgodosedda,
  • att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter ges och
  • att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada.

Skolpersonalen ska, kort och enkelt sagt, se till att barnen mår bra samt att de varken skadar sig själva eller andra.

Under vilken tid har skol- och fritidspersonal ett tillsynsansvar?
Tillsynsansvaret råder under den tid barnen vistas i skolan och i fritidshemmet samt en viss tidsrymd före och efter skoldagens början respektive slut.

Skolans tillsynsansvar börjar i allmänhet när elevens schemalagda tid börjar och upphör när elevens schemalagda tid upphör. För skolan föreligger ett visst tillsynsansvar innan skolans start och efter skolans slut, en rimlig tid kan vara femton minuter innan och efter.

För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att skolskjutsen anländer till skolskjutsen går hem. Skolan har enligt skollagen en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit till skolan på utsatt schematid om man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande.

Återkommer en elev inte efter en rast har skolans en skyldighet att ta reda på vart eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns ta kontakt med vårdnadshavare.

Vid stor oro ska polisen kontaktas

Fritidshemmes tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Likaså finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar men praxis i Fagersta är att fritidshemmen kontaktar vårdnadshavare om ett barn inte kommit till verksamheten.

Om något bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet men under fritidstid men med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.


Senast ändrad: 2017-08-10

Scrolla upp