SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Tillsyn och ansvar

Tillsynsansvar för skola och fritidshem

"Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." (föräldrabalken 6 kap. 2§)

6 kap. föräldrabalken reglerar förhållanden kring vårdnadshavare, föräldrar och barn - och inte enligt dess ordalydelse skolpersonal. Det är genom praxis från domstolarna och tillsynsmyndigheterna samt Riksdagens ombudsmän (JO) som ovan citerade lagrums tillämpning har utvidgats till att omfatta även skol- och fritidspersonal.

Skol- och fritidspersonal har således under viss tid ett ansvar för:

  • att barnets behov blir tillgodosedda
  • att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter ges och
  • att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada.

Skolans tillsynsansvar börjar i allmänhet när elevens schemalagda tid börjar och upphör när elevens schemalagda tid upphör. För skolan föreligger ett visst tillsynsansvar innan skolans start och efter skolans slut. En rimlig tid kan vara femton minuter innan och efter.

För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att skolskjutsen anländer till skolskjutsen går hem.

Skolan har enligt skollagen en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit till skolan på utsatt schematid om man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande. Den kontakten skall tas senast samma dag.

Återkommer en elev inte efter en rast har skolan skyldighet att ta reda på vart eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns ta kontakt med vårdnadshavare.

Vi stor oro ska polisen kontaktas.

Fritidshemmets tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv. Om barnet skall gå hem själv skall detta vara uppgjort med personalen.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Likaså finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar men praxis i Fagersta är att fritidshemmen kontaktar vårdnadshavare om ett barn inte kommit till verksamheten.

Om någon bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet under fritidstid, med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Om barnet skall hämtas av annan person än vårdnadshavare skall detta vara uppgjort med personalen.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.


RUTINER VID SKADEGÖRELSE I SKOLOR.
En av skolans uppgifter är att i samarbete med hemmen fostra eleverna. Vid skadegörelse ska de åtgärder som vidtas ha ett fostrande syfte och hanteras i samklang med rådande lagstiftning och hur samhället fungerar i övrigt.

Vägledande ska vara vad som är bäst för eleven, på kort- och lång sikt.

Skadeståndslagen skiljer på skadegörelse och olyckshändelse.

  1. Skadegörelse: När någon avsiktligt eller av vårdslöshet förstör eller skadar någon annans egendom, ex krossade fönsterrutor, sönderskurna möbler, klotter. Se 2 kap 1§ Skadeståndslagen.
  2. Olyckshändelse (varken uppsåt eller vårdslöshet): Omfattas inte av bestämmelserna i skadeståndslagen - ingen skyldighet att betala skadestånd.

Skadegörelse orsakad av elev.
När en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolans egendom och det är känt och utrett, kan skolan yrka ersättning för faktiska kostnader. Ersättningskravet kan inte riktas till en viss grupp utan det måste vara utrett och säkerställt vem eller vilka som har vållat skadan, samt att skadan beror på avsiktligt eller vårdslöst handlande.

RapporteringElevens vårdnadshavare ska underrättas om skadan samt att skolan kommer att kräva ersättning för skadan.
Polisanmälan bör göras om skadegörelsen är grov eller skett vid upprepade tillfällen. Om eleven är under 15 år bör polisanmälan göras i undantagsfall. Anmälan till socialtjänst ska göras om en bedömning visar att det finns skäl att göra en sådan anmälan.

Ersättning
Hur stor ersättningen ska vara bedöms i varje enskilt fall. Det som påverkar bedömningen är bland annat elevens ålder och mognad, skadans omfattning samt om vårdnadshavares och skolans försäkringsbolag blir inblandade i processen.

Senast ändrad: 2017-08-16

Scrolla upp