Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Så arbetar vi

Gemensam pedagogisk verksamhet i Fagersta förskolor

  • Samtliga förskolor har miljöcertifiering Grön Flagg.
  • Samtliga förskolor arbetar också med Sapere – Mat för alla sinnen.
  • Stor del av förskolepersonalen har läst matematik på högskolenivå under ett år
  • Samtlig personal har genomgått TRAS-utbildning, Tidig Registrering Av Språkutveckling
  • Samtliga förskolor arbetar också med NTA (natur och teknik för alla)
  • Samtlig personal får utbildning i barnsyn, kunskapssyn och pedagogisk dokumentation

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan som anger strävansmål och riktlinjer för verksamheten men förskolan kan också ha egna strävansmål för verksamheten, se våra arbetsplaner för varje respektive avdelning.

Förskolechefen ansvarar för att läroplanen följs.

På vår förskola ska varje barn bli sedda, hörda, uppmuntrade och bekräftade på ett positivt sätt varje dag – vi ser barnet som den enskilda individen den är och som det kompetenta barnet.

Barnen uppmuntras till självständighet genom att:

  • låta och locka de till att vilja klara av saker själva eller tillsammans
  • komma fram till deras egna lösningar genom att ställa frågor som uppmuntrar till ett eget tänkande
  • ge barnen ansvar

I alla situationer på förskolan sker inlärning och det tar vi vara på – det är genom leken som barnen får mest kunskap.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Vår verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Vår förskola jobbar med Grön Flagg – en miljöcertifiering av skola och förskola. Under olika perioder arbetar vi med oilka teman.