SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Polisen informerar

2019-10-10

Brottsförebyggande rådets trygghetsmätning 2019

Resultatet från Brottsförebyggande rådets (BRÅs) årliga Trygghetsmätning har kommit och det är nedslående att läsa att så många känner sig otrygga i vår kommun och denna känsla av otrygghet tar polisen på största allvar. Antalet anmälda brott jämfört med människors känsla behöver inte heller ha något samband. Man ser tydligt att kvinnor och unga tjejer är de som upplever mer otrygghet än män. Trots att män, enligt statistiken, löper störst risk att utsättas för brott. Att väldigt många människor känner sig otrygga och känner en rädsla för att utsättas för brott är en oroande utveckling och att så pass många känner att deras tillvaro begränsas.

Polisens uppgift är att finnas i samhället och förebygga brott. Att människor känner sig trygga och säkra är enormt viktigt och att allmänheten känner förtroende för polisen. En känsla av otrygghet behöver dock inte betyda att man är otrygg, men det är just känslan som är viktig och den har vi den största respekt för.

Risken att utsättas för brott är relativt liten. Att utsättas för ett brott av någon helt okänd är mycket liten. De allra flesta våldsbrott som sker är de fall där gärningsperson och målsägande har en relation av något slag. I flera av de anmälda brotten är det också samma gärningspersoner. Det är alltså ett fåtal personer som begår flera av brotten.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Fagersta

I närtid har det skett ett flertal rån i Fagersta, vilket är helt oacceptabelt. Några få kriminella som begår flertalet av brotten får en stor effekt på en liten ort. Detta leder tyvärr till att man kan känna otrygghet. Det har vi också den största förståelse för och vi ska göra allt vi kan för att lösa dessa brott. Det är fruktansvärt för brottsoffren att bli utsatt för något sådant. Det är av största vikt för polisen och hela samhället att vi får fast gärningspersonerna som begår dessa brott. Det skapar en enorm otrygghet, och allra särskilt i ett mindre samhälle som Fagersta.

I ett personrån i juni är åtal väckt och i två personrån i september är två personer häktade. Vad gäller det rån som hände söndagen den 6 oktober, gör vi också allt vi kan för att lösa.

Polisen och Fagersta kommun samarbetar också hela tiden för att öka tryggheten i vår kommun. Sedan december 2018 har vi tillsammans börjat ett nytt arbetssätt som vi kallar för Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Vi träffas varannan vecka och delar våra lägesbilder, som sedan till stor del ligger till grund för polisens Operativa Inriktning, det vill säga det som polisen prioriterar och fokuserar på i tvåveckorscykler. På detta har vi även Medborgarlöftet, som uppdateras varje kvartal där polisen tillsammans med kommunen kommer överens om vad vi tillsammans ska jobba mot följande tre månader. Allt detta går hand i hand, för att arbeta långsiktigt i vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Det görs mycket gott arbete från både polisen och kommunens sida i det arbetet och allas vår ambition och strävan är att vi ska kunna känna oss trygga och säkra. Vi måste ställa oss frågan hur vi tillsammans, hela samhället, kan öka den upplevda tryggheten. Det är en oerhörd viktig fråga och den frågan är både polisens och kommunens högsta prioritet.

2019-10-07

Polisen vill ha tips

Söndagen den 6 oktober utsattes tre ungdomar för rån i Fagersta. Rånet inträffade klockan 21.20 på söndagskvällen på Norrbyvägen i höjd med skateparken.

Med tanke på brottets karaktär och de utsatta ungdomarnas ringa ålder är polisen mycket angelägna om att lösa detta brott.

Har du sett eller hört något eller vet något om detta är polisen väldigt tacksamma för tips. Kontakta polisen i Fagersta genom ett besök eller ring 114 14.

2019-10-02

Lokal problembild, inriktning narkotika (unga missbrukare) och sommaren 2019

När vi blickar tillbaka på sommaren 2019 anmäldes cirka 370 brott i Fagersta kommun, vilket är en genomsnittlig nivå jämfört med samma period året innan, maj - augusti. Det var ungefär lika många anmälda våldsbrott som tidigare år och majoritetet av dessa utgörs av misshandel och olaga hot. Den brottstypen som ökat är misshandel mot person 18 år eller äldre där målsäganden och gärningspersonen är obekanta med varandra och där det anmäldes 13 sådana brott under sommaren. I ett personrån som polisanmäldes i Fagersta i juni är åtal väckt, huvudförhandling beräknas till oktober. I två personrån som polisanmälts i Fagersta i september är två personer häktade.

Vad gäller stölder så ligger även de, totalt sett, på en liknande nivå som åren innan. Två stöldbrottstyper som ökat jämfört med tidigare år är cykelstölder och tillgrepp av moped/motorcykel. En tredje stöldbrottstyp som ökade, jämfört med tidigare år, är stöld av drivmedel. Antalet inbrottsstölder har däremot minskat och under sommarperioden anmäldes ett inbrott i villa/radhus och ett inbrott i lägenhet. Vi har även sett ett minskat antal anmälda skadegörelsebrott och minskningen omfattar flera olika typer av skadegörelse, däribland skadegörelse på motorfordon (ej brand), skadegörelse genom brand samt skadegörelse mot stat, kommun eller landsting.

Den anmälda brottsstrukturen under vecka 21-34 i Fagersta kommun

Cirkeldiagram

I februari 2019 antogs en operationsplan, gällande alla fem kommunerna i Lokalpolisområde Norra Västmanland. Den går ut på att skapa en väl grundad lägesbild över narkotikabrottsligheten och den kriminella strukturen i lokalpolisområde Norra Västmanland. Inriktningen är främst att kartlägga nyetablerade unga missbrukare, missbruket bland unga under 18 år och etablerade missbrukare. Detta för att kunna planera och anpassa polisens och övriga samverkanspartners proaktiva och reaktiva insatser på ett effektivt sätt. Insatser består av flera steg och ligger nu till grund för hela polisens verksamhet i vårt område. En del i detta handlar i förlängningen om att försöka förhindra att ungdomar hamnar i missbruk. Vikten av att hitta och hjälpa ungdomar i ett så tidigt skede som möjligt är väldigt stor. Det finns även ofta ett narkotikamissbruk i grunden för en stor mängd brott och ett flertal brott kan förebyggas om man kan identifiera och beivra ett missbruk tidigt. Det är också viktigt för polisen att fånga upp okända missbrukare och påvisa ett vårdbehov och skicka personerna vidare till socialtjänsten.

Polisen får också väldigt många tips och det är vi mycket tacksamma för och det är viktigt för oss att försöka följa upp dessa. Det är också därför polisen synts mycket kring skolorna och Fagerstahallen den senaste månaden. Dels aktuell inriktning som grund och dels enligt Medborgarlöftet, som är en ny form där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller. Fagersta kommun är först i Sverige att införa den modellen. Syftet är att effektivisera kommunens och polisens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samt att kommunen och polisen ska gemensamt arbeta mot aktuella och rätt saker. Därför fortsätter polisen och kommunen att arbeta för tryggheten i Fagerstahallen under september, oktober och november. Polisens del är att besöka anläggningen och försöka fånga upp ungdomar som eventuellt kan ha inlett ett narkotikamissbruk. Samtidigt finnas där i ett trygghetsperspektiv.

Ett av polisens mål är att ha en stark närvaro. Det känner vi att vi har när vi är på ställen där det vistas många människor. Ett annat mål är att prioritera rätt och att det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet går hand i hand med våra inriktningsbeslut.

2019-08-23

Samverkan kring lägesbilder

Vid en sammanfattning av det första halvåret framgår att brottsutveckligen i Fagersta ligger på nästan exakt samma antal ärenden som året innan. 528 ärenden 2018 och 535 ärenden 2019. Vissa brott har gått ner, som trafikbrott, bedrägeribrott och tillgrepp i butik. Dock är det marginellt. Det brott som minskat mest i antal är övriga tillgreppsbrott (stöld, snatteri), som minskat med 14 ärenden.

De brott som har ökat mest är våldsbrott, jämfört med året innan, det vill säga 29 ärenden. Från 60 ärenden första halvåret 2018 till 89 ärenden samma tid år 2019. När man går in och tittar specifikt i varje ärende ser man att i de allra flesta fall finns någon form av relation eller bekantskap mellan parterna eller att det handlar om konflikter och personer som har något otalt med varandra. Enbart i ett fåtal ärenden är gärningsmannen helt okänd. Det är alltså ovanligt att det drabbar tredje person, någon som utsätts för våld helt slumpmässigt. I flera ärenden förekommer också samma personer och där handlar det om bråk, osämja eller hämnd av något slag.

För att jämföra bakåt i tiden så hade vi fler våldsbrott både 2017, 2016 och 2015, där 2016 toppade med 121 ärenden och 150 brott. Även narkotikabrotten ligger på en lägre nivå idag än vad den gjorde 2016, då vi hade 82 brott mot dagens 52.

Statistik säger såklart inte hela sanningen. När polisen har gott om resurser och kan lägga krut på vissa brottsfenomen går naturligtvis statistiken upp och man kan tolka det som att läget börjar bli oroande. Kanske är det så att man bara börjar närma sig den verkliga brottsligheten. Vissa brott beror mycket på den polisiära närvaron. Den ökade närvaron kan också skapa en större tillgänglighet och därmed en större anmälningsbenägenhet. Ibland beror en kraftig ökning på kriminella individer som är aktiva och tvärtom, när personerna avtjänar sitt straff.

Det är alltså viktigt att inse att statistiken inte alltid ger stöd för en förhöjd problematik.

Man ska komma ihåg att vi hela tiden pratar om anmälda brott. Polisen räknar alltid med en viss procent av mörkertal, men det är också väldigt svårt att uppskatta. Det är otroligt viktigt att man anmäler om man utsätts för brott. Om polisen inte vet att det finns ett brottsfenomen som uppstått, kan vi inte heller göra något åt det. Därför är det farligt i ett samhälle där människor känner uppgivenhet eller resignation och inte tycker att det är värt att anmäla. Det leder till att polisen kanske tar felaktiga slutsatser om brottsfrekvenser och gör fel prioriteringar och inte heller lägger rätt resurser på fenomen som uppstår.

Polisen är mycket angelägen om att jobba och fokusera mot rätt saker. Eftersom vi har begränsade resurser gäller det att vara klok och använda dem på rätt sätt och vi prioriterar hårt. Det nya arbetssättet leder dock till att vi får resultat då alla strävar åt samma håll. Polisens absoluta ambition är att alltid arbeta efter aktuella lägesbilder och samarbetar regelbundet med kommunen för att få en sådan rätt lägesbild som möjligt. Även medborgarnas bild är viktig, som fås genom medborgardialoger, både formella och informella sådana och genom tips och underrättelseinformation.

Vi hoppas på fortsatt bra samverkan med medborgare och företrädare för Fagersta kommun och att vi tillsammans kan verka för Fagersta bästa. Polisen behöver hjälp för att bekämpa kriminalitet och skapa trygghet i samhället.

Vi avslutar med att önska er alla en fortsatt fin sensommar/höst!

112

Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation

114 14

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Senast ändrad: 2019-10-25

Scrolla upp