SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kortbudget 2019

Försiktig optimism i ett oklart läge

Porträttbild på kommunalråd Marino Wallsten

I samband med budgetarbetet för år 2019 så har vi haft en tydlig inriktning om att fortsätta ta höjd för investeringar samtidigt som vi förstärker kommunens verksamheter, utan att behöva diskutera någon som helst förändring av skatten. Alla verksamheter har räknats upp med hänsyn till demografi, inflation och kostnadsökningar.

Vi står någonstans mitt i allt detta också med en betydande grad av osäkerhet när det gäller budgetförutsättningarna, i delar där vi inte själva kan påverka.

Regeringsbildningen och osäkerhet i majoritetsskapandet i riksdagen har fått oss att avvakta i att våga ta med en del aviserade höjningar av de generella statsbidragen, eller för den del de utlovade riktade statsbidragen. Det är saker som snabbt kan komma att ändras beroende på vilken majoritet som finns i regeringsställning, eller vilket gehör ett förslag har av majoriteten i riksdagen.

Vi har i skrivande stund en övergångsregering som leder landet med en budgetreservation som lagts fram av partier utanför denna regering och vi vet egentligen inte exakt vad det får för konsekvenser för Fagerstas del. Budgeten som fullmäktige beslutat om kan därför komma att revideras genom en tilläggsbudget i ett senare skede.

Men vi drar inte ned på ambitionsnivån. Vi vill även fortsättningsvis satsa på framtidens Fagersta och kommer genomföra den plan för investeringar som tagits fram med utgångspunkt i den vision vi arbetat fram för Fagersta - Vision 2030. Det finns alltjämt ett stort behov av investeringar på många olika områden.

Vi behöver fortsätta bygga ut befintliga verksamheter inom förskolan, skolan och äldreomsorgen för att klara av ett ökat invånarantal. Vi behöver bygga bostäder och ordna ett större utbud av boendeformer och det kommer att krävas satsningar på att få fler företag att förlägga sina verksamheter här liksom satsningar på att stimulera nyföretagandet i kommunen.

De senaste fyra årens arbete börjas synas allt mer i form av maskiner, pågående byggen och företagsetableringar runt om i kommunen. Vilket är otroligt roligt och det blir lite av en motvikt till den pessimism som präglat den politiska debatten det gångna året, med en genomgripande hätsk och svartmålande ton inför valet i höstas. Det är inget Fagersta har nytta av.

Det behövs ett vändande av mungiporna till det gladare hållet och den framtidstro vi känner hoppas jag når ut till invånarna i allt större utsträckning allt eftersom fler och fler av dessa satsningar och investeringar kommer på plats.

Vi blundar inte heller för framtidens utmaningar med en växande och åldrande befolkning. Alla satsningar syftar till en långsiktig och hållbar utveckling där kommunen anpassar sig till de behov som finns och kan uppstå längs vägen. Fagersta ska vara en kommun även framåt som levererar den samhällsservice som behövs. Fagersta kommun står i alla fall väl rustad, med en stabil ekonomi och en finansiellt stark ställning.

Framtidsbygget fortsätter!

Marino Wallsten (S)
Kommunalråd

.........................................................................................................................................................................................

Så fördelas dina pengar

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige.

År 2019 är den totala budgeten 856 miljoner kronor och kommunalskatten oförändrat kvar på 22,11 procent, eller 22 kronor och 11 öre per hundralapp. År 2019 har Fagersta kommun budgeterat med ett resultat på 9,2 miljoner kronor.

Nedan kan du se hur dina pengar 2019 kommer att fördelas i procent:
Vill du veta mer exakt hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter, besök då Skattekollen här.

.........................................................................................................................................................................................

Hit går pengarna år 2019

Fortsatt avgiftsfri busstrafik

Kommunfullmäktige har anslagit medel för att fortsätta försöket med avgiftsfri busstrafik under 2019. Hittills så har man kunnat se en ökning i resandet efter att busstrafiken blev avgiftsfri i april 2018, men en mer utförlig utvärdering behöver genomföras innan man kan ta slutlig ställning till om detta är en satsning som ska bli permanent eller inte.

Ofrivilliga delade turer tas bort

Många som jobbar inom vård och omsorg jobbar idag delade turer, det vill säga att man har två arbetspass under en och samma dag, med en längre paus däremellan. För en del passar detta arbetssätt mycket bra medan det för andra passar mindre bra. För att förbättra arbetsmiljön för våra anställda så har det beslutats att vi successivt ska avveckla de ofrivilligt delade turerna. De ofrivilligt delade turerna är de delade turer som den anställde inte åtagit sig frivilligt utan blivit tilldelad.

Anledningen till att de idag finns delade turer är för att det inom omsorgen behövs många medarbetare på morgonen och många medarbetare på kvällen och inte så många däremellan.

Minskade barngrupper i förskolan

Fagersta kommun anslår två miljoner kronor under 2019 för att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. Under hösten 2019 öppnar även den nya förskolan Skogsgläntan, vilket utökar förskoleplatserna med 45 platser och leder till en förminskning med cirka ett barn per avdelning.

Bilden visar ett exempel på hur en näridrottsplats kan se ut. Bilden är lånad från unisport.com.

Fagersta får fler näridrottsplatser

Under 2018 har Fagersta kommuns första näridrottsplats anlagts i Kolarbyn, på grönområdet nedanför Koltrasten. Näridrottsplatsen är en plats för spontant idrottande i en lekfull och kravlös miljö och du kan utföra idrotter som bland annat fotboll, basket, innebandy och handboll. Under år 2019 ska ytterligare en näridrottsplats anläggas, placeringen är beslutad till den gamla grusplanen nedanför området Paradiset/Meling.

Med Fagerstas nya näridrottsplatser sänker vi tröskeln till en aktiv fritid, ger bättre förutsättningar för barn och ungdomar som vill röra på sig och skapar naturliga samlingsplatser för människor att mötas.

Drönare blir komplement till mätutrustning

Kart- och mätenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kommer under våren 2019 att börja flyga med drönare som ett komplement till den traditionella mätutrustningen.

Drönaren, som är av en enkel modell men med en tung programvara, är ett nytt redskap för kart- och mätenheten som både kommer förenkla och effektivisera mätningar och flygbilder framöver. Drönaren möjliggör bra flygbilder över stora områden och flyger helt själv efter inprogrammerad körsträcka. Körsträckan ritas enkelt in i ett kartprogram som är kopplat till drönaren. Flygtiden är 20 minuter och drönaren landar själv när det är dags för batteribyte.

Bild från Södertälje kommun. Fotograf: Sam Muraf

Parkourpark bredvid skatebowlen

E-förslaget om att bygga en parkourpark i Fagersta blir verklighet. Under våren 2019 ska parkourparken göras klart. Den kommer att ligga bredvid skatebowlen som ligger på Norrbyvägen.

Parkour är en träningsform som går ut på att träna kroppen att på ett snabbt, smidigt och kontrollerat sätt ta sig från punkt A till punkt B. På vägen dit ska du ta dig förbi en del hinder utan några som helst hjälpmedel. Parkour innehåller rörelser som hopp, volter och klättring med mera och är en väldigt varierad träningsform där hela kroppen används.

Parkour har blivit en mycket populär träningsform och parken ingår i Fagersta kommuns satsning på att ge unga större möjligheter till att utöva spontanidrott.

Parkourparken kommer att ha en yta på cirka 375 kvadratmeter och byggas till största del i betong. Ytan kommer att bestå av olika hinder så som väggar, block, stålrör med mera.

Nyheter på Järntorget och Västmannavägen

Under 2019 påbörjas ett omfattande arbete med att rusta upp Järntorget och Västmannavägen i Fagersta centrum. Tanken är att skapa ett modernt torg där inspiration och utformning hämtats från Bergslagens natur och historia. På torget och gågatan kommer det att finnas parkering för bil och cykel, torghandel, sittplatser, samvaroytor och uteservering.

Västmannavägen enkelriktas för att ge mer plats åt entrézoner och gångstråk. Gatan höjs upp i nivå med omgivande gångytor för att göra det enkelt att röra sig mellan park, butiker och restauranger. I samband med detta arbete byggs Järntorget och Brinelltorget ihop med ett gångstråk för att underlätta för fotgängare att gå mellan de båda torgen.

Arbetet beräknas kunna påbörjas i sommar och vara färdigt i slutet av året eller till våren 2020.

Fagersta kommun utvald att delta i Modellkommuner

Fagersta kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

Deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i grupper om två eller tre under 2019. Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.

Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Senast ändrad: 2019-02-05

Scrolla upp