SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Om personuppgifter

Vi värnar om att skydda de personuppgifter vi hanterar och vi vill att både privatpersoner och företag har förtroende för vårt arbete. Nedan följer information om hur staden behandlar dina personuppgifter, dina rättigheter i det fall dina personuppgifter är registrerade av Fagersta kommun, och hur du kommer i kontakt med oss vid frågor.

Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas. Det gör du genom att kontakta kommunen på 0223-440 00 eller maila till info@fagersta.se

Om dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, DSF (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, DSF eller annan lag.

Allmänna handlingar

Vi kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).

För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i dokumenthanteringsplanen. Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig, men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än du själv. Vi kan även få in personuppgifter från andra myndigheter eller föreningar som anger sina medlemmars personuppgifter för att ta emot föreningsbidrag. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta Fagersta kommun.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar på Fagersta kommun gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden eller styrelsen i den förvaltning eller det bolag i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Fagersta kommun, se kontaktuppgifter nederst på den här sidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

Den vanligaste anledningen till att kommunen behöver uppgifter om dig är för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt och för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (till exempel skola och äldreomsorg). Ett annat vanligt ändamål för behandling av personuppgifter är personaladministration.

När du skickar exempelvis e-post, använder någon av våra e-tjänster eller skickar in e-förslag och liknande via vår hemsida så lagras dina personuppgifter i syfte att Fagersta kommun ska kunna kontakta dig med svar och kunna handlägga ditt ärende.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

För de uppgifter som hämtas in av kommunens olika verksamheter är samtycke från dig i de flesta fall inte nödvändigt. Det beror på att uppgifterna används i samband med exempelvis myndighetsutövning, för att kunna fullgöra en skyldighet som åligger kommunen eller att ett avtalsförhållande föreligger.

Som exempel kan sägas att när det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis skola och socialtjänst, så har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse).

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel på det kan vara att bedriva kulturskola, idrottsanläggningar, bibliotek eller simhallar. När du har ett avtal med kommunen får kommunen hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse för den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan vara just att hantera ditt ärende. Det kan vara din handläggare, administrativ personal, rektorer eller bibliotekarier, det beror på vilken typ av ärende det gäller. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel skatteverket eller försäkringskassan. Dina uppgifter behandlas också av kommunens så kallade personuppgiftsbiträden. Detta är företag som behandlar uppgifter för kommunens räkning och på kommunens instruktioner, till exempel en leverantör av ett IT-system.

Det kan även förekomma att dina personuppgifter finns i allmänna handlingar som kan begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Innan dina uppgifter lämnas ut sker alltid en bedömning om uppgifterna skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Tredje land

Om personuppgifter ska skickas till tredjeland (utanför EU och EES) måste särskilda krav vara uppfyllda, annars är det inte tillåtet att föra ut personuppgifter utanför EU/EES. Kommunen är skyldig att informera om överföring av personuppgifter sker till tredje land och att de särskilda krav som ställs är uppfyllda.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen som till exempel redovisningsplaner och gallringsbeslut.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, Instagram eller Twitter, för att komma i kontakt med Fagersta kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till en organisation utanför kommunen (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig eller sekretesskyddad information till oss via sociala medier.

Dataskyddsombud

På Fagersta kommun arbetar flera dataskyddsombud med att ge råd till verksamheterna och se till att reglerna om personuppgiftsbehandling följs. Ombuden finns även till för frågor från privatpersoner och Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Senast ändrad: 2018-12-19

Scrolla upp