SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Fast vårdkontakt

Vem kan vara fast vårdkontakt?

I Fagersta kommun är fast vårdkontakt detsamma som patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Den enskildes önskemål om vem som ska vara den fasta vårdkontakten ska tillgodoses så långt det är möjligt och det ska finnas möjlighet till att byta sin fasta vårdkontakt.

Vissa kunder kan behöva fler än en fast vårdkontakt, till exempel om den enskilde har kontakt med flera olika delar av sjukvården, olika enheter eller vårdgivare. De fasta vårdkontakterna ska då kunna samverka och samordna insatser för en enskild patient.

Ansvar

Den fasta vårdkontaktens uppgift är att överblicka den enskildes hela vårdsituation och därigenom skapa trygghet, kontinuitet och samordning. När den enskilde har kontakt med flera enheter och vårdgivare kan den fasta vårdkontakten till exempel hjälpa patienten att:

  • samordna vårdens insatser
  • informera om vårdsituationen
  • förmedla kontakter med andra relevanta personer inom hälso- och sjukvården
  • vara kontaktperson för andra delar av hälso- och sjukvården och för socialtjänsten samt i förekommande fall med andra berörda myndigheter
  • vid behov initiera och kalla till Samordnad individuell plan (SIP) när det är många som deltar i patientens vård

Samtycke och sekretess

För att hälso- och sjukvården ska kunna samordna insatser och förmedla information, till exempel till andra myndigheter, måste den enskilde samtycka och verksamheterna måste beakta bestämmelserna om sekretess. Samtycke ska alltid finnas dokumenterat i hälso-och sjukvårdsjournalen.

Bakgrund

I 29 a § Hälso-och sjukvårdslagen 1982:763, HSL, framkommer det att verksamhetschefen ska se till att vården tillgodoser patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet genom att utse en fast vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt eller om en patient själv begär det. HSL syfte är att förbättra patientens ställning och se till att patienterna för möjlighet till delaktighet och självbestämmande i kontakterna med hälso- och sjukvården. HSL säger att verksamhetschefen alltid ska utse en fast vårdkontakt på patientens begäran oavsett om det anses behövligt eller inte. Enligt 6 kap 2 § Patientlagen 2014:821 står att en fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp