SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Kvalitetsarbete

Det är i mötet mellan personal och den enskilde som kvaliteten i socialtjänsten uppstår.

En gemensam värdegrund utgör grunden för förvaltningens övergripande kvalitetsarbete vilket innebär att organisatoriska strukturer skapas där all personal involveras och där alla kan och vill dra åt samma håll. Ändamålsenliga processer som främjar kvalité och effektivitet kommer att bli nödvändigt.

Inom socialtjänsten arbetar vi systematiskt med att utveckla kvaliteten i verksamheten. Grunden för kvalitetsarbetet finns i den lagstiftning och de mål som reglerar verksamheten samt i uppföljningen av dessa.

Alla synpunkter, både positiva och negativa, är värdefulla och ger kunskap för att förbättra verksamheten.
Genom att använda genomförandeplaner, avvikelsehantering, riskanalyser, brukar- och medarbetarenkäter, resultat från nationella jämförelser och kvalitetsregister samt synpunktshantering ökar delaktigheten för kunderna och dessa verktyg ingår i det systematiska kvalitetsarbetet.

Socialnämndens kvalitetsarbete bedrivas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med tillhörande mål och nyckeltal är för att säkerställa, vidareutveckla, ge underlag för resursanvändning och samordna det löpande kvalitetsarbetet.

Kvaliten inom verksamheterna redovisas till kommunens medborgare, politiker och medarbetare.

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre. Arbetet följer en särskild systematik genom att verksamheten planeras och genomförs. Därefter sker uppföljning och brister åtgärdas.
Det är viktigt att kvaliteten då också säkras, så att inte samma brister uppstår igen.

Referens Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete – Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Fagersta kommuns ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” är fastställt av socialnämnden i januari 2008 och revideras kontinuerligt.

Senast ändrad: 2017-10-16

Scrolla upp