SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Värdegrund

"Alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner!"

I Fagersta kommun arbetar personalen enligt värdegrunden STAR; Samarbete, Trygghet, Ansvar och Respekt.

Enligt socialtjänstlagens nationella värdegrund inom äldeomsorgen ska jag som mottagare av vård och omsorg ha ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Dessa två perspektiv skapar tillsammans värdegrunden för vård och omsorg. Det är också utgångspunkten för värdighetsgarantierna.

Samarbete

Delaktighet

Jag ska ha möjlighet att påverka och vara delaktig i hur hjälpinsatserna utförs för mig. Hjälpinsatserna ska utifrån mina egna behov, vanor och resurser formuleras i genomförandeplanen. Insatserna ska leda till att stärka mina egna resurser.

Trygghet

Kontinuitet

Personalkontinuitet ger mig möjlighet till ett begränsat antal kontakter och hållbara relationer

Kompetens

Jag ska känna mig trygg i att personalen har den rätta kompetensen i att ge mig vård och omsorg.

Ansvar

Bemötande

I möten med personal har jag rätt att förvänta mig att mötas av 100% närvaro.

Professionellt förhållningssätt

Att personalen ständigt i sitt yrkesutövande strävar efter att styras av det som på kort och lång sikt gagnar mig och inte personalens behov, känslor och impulser.

Respekt

Integritet och sekretess

Jag har rätt till personlig integritet och sekretess gällande min person

Meningsfullhet

Jag har rätt att känna mig sedd och bekräftad för den jag är och få möjlighet till vardagsupplevelser av glädje och lust i gemenskap med andra.

Lyhördhet

Lyhördhet för vad jag uttrycker i ord. Om jag inte längre kan förmedla mig ska personalen genom levnadsberättelsen veta vad som är meningsfullt för mig.

Mer om värdegrund

Vår värdegrund inom omsorg och stöd utgår från socialtjänstens nationella värdegrund 5 kap.4§ i socialtjänstlagen (2001:453) och Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2012:3). Den utgår också från Fagersta kommuns värdegrund STAR.


Senast ändrad: 2016-11-03

Scrolla upp