Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Fagersta arkiv

Fagersta kommun har i dagsläget närdepåer på Norbergsvägen 19, samt en arkivdepå på Bangårdsgatan 1. Där finns både äldre kommunala handlingar och enskilda arkiv.

Kommunarkivet

I kommunarkivet finns kommunala handlingar från och med 1863 – protokoll, skrivelser och räkenskaper. Varje arkivbildare, alltså varje nämnd, styrelse eller förvaltning, lämnar ett arkiv efter sig och på varje förvaltning finns en eller flera arkivredogörare som ansvarar för arkiveringen. Nästan alla handlingar i arkivet är offentliga och kan bli tillgängliga efter överenskommelse med arkivredogörare.

Arkivets verksamhet regleras i arkivlagen och kommunens riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter om arkivvård. Dess främsta uppgift är att bevara och vårda handlingar så att kommunen lever upp till rätten att ta del av allmänna handlingar, samt tillgodoser behovet av information för rättskipning och förvaltningen och behov som forskningen har.

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn, lyder inte under någon arkivlag. Idag återfinns dessa viktiga källor till Fagerstas historia i föreningsarkivet på Bangårdsgatan 1 och tillgängliggörs via Arkiv Västmanland; se kontaktperson längst ner. En tjänst som köps av Fagersta kommun efter att tidigare avtal med Arkiv Västmanland avslutats när behovet av arkivutrymme upphörde när Arkivcentrum Arboga öppnades. En del av tjänsten förutom forskarservice är att arkiv lämnas, mottas och kvitteras. Detta i kombination med att Fagersta Kommun av utrymmesskäl är i behov av arkivlokaler som uppfyller av Riksarkivet fastställda krav gör att Fagersta tyvärr måste gå samma väg som övriga kommuner och hänvisa enskilda arkivbildare till Arkiv Västmanland.
Mer information från Arkiv Västmanland finns på Arkiv Västmanlands hemsida.

arkivvastmanland.se

Tömning av arkivet på Brukskontoret avslutas 2022-09-01

En väl tilltagen tidsperiod för att möjliggöra att information når alla kontaktpersoner och för att i möjligaste mån finna kontaktpersoner. Arkiv som då ej är flyttade, alternativt att ingen ansvarig återfinns, expedieras. Inga nya arkiv och material till redan deponerade arkiv tas emot. Den inbetalda depositionsavgiften på 1 000 kronor till Fagersta kommun kan användas till avgift vid Arkiv Västmanland, alternativt återbetalas.

Till de enskilda arkivbildare som har arkivmaterial på Brukskontoret på Bangårdsgatan

Enligt beslut KS § 202 2021-10-05 hyr Fagersta kommun lokal på Vilhelminavägen 4 där enskilda arkivbildare erbjuds möjlighet att förvara sina handlingar. Arkivbildare ansvarar för och hanterar själva sina handlingar i samverkan med Arkiv Västmanland; kontaktperson är Oscar Forsgren, telefon: 070-354 70 20.

Bakgrunden är en inkommen skrivelse från en enskild arkivbildare med anledning av tidigare beslut KS § 107 2020-04-14 och information om att enskilda arkivbildare ensidigt hänvisas till Arkiv Västmanland. Självklart erbjuder Arkiv Västmanland fortfarande möjligheten till arkivering i deras moderna arkivlokaler i Arboga. Arkiv Västmanland kommer även vara behjälpliga med ägarlösa arkiv i nuvarande lokaler på Brukskontoret om det finns ett bevarandevärde utifrån det nationella kulturarvet.

Detta innebär att enskilda arkivbildare kan välja att förvara sina handlingar i lokal på Vilhelminavägen. Lokal som ej uppfyller Riksarkivets krav, men är fullt funktionell. Eller så kan arkivbildare vända sig till Arkiv Västmanland. Vid det sistnämnda alternativet återbetalas inbetald depositionsavgiften på 1 000 kronor som är en engångssumma vid deponering av arkiv i lokaler på Vilhelminavägen.

Flytt av arkiv från Brukskontoret till Vilhelminavägen kommer ombesörjas av Fagersta kommun.

Vid frågor kontakta kommunarkivarie Mikael Thesslund.
Telefonnummer: 0223-441 03

Skicka e-post till Mikael Thesslund

Brukshistoriska arkivet

Fagersta kommun äger det Brukshistoriska arkivet, som är en donation av Industriförvaltnings AB Kinnevik. Arkivet innehåller handlingar från 1649 till och med 1984 och kommer från olika arkivbildare med koppling till Fagersta Bruk. Det Brukshistoriska arkivet finns på Bangårdsgatan.

Lokala föreningsarkivet

I det lokala föreningsarkivet som finns på Bangårdsgatan 1 har idag ett trettiotal föreningar i Fagersta deponerat sina arkiv. Vid önskemål om deponering hänvisas föreningsarkiv till Arkiv Västmanland.

Övriga enskilda arkiv

Det finns även en del mindre enskilda arkiv på Bangårdsgatan 1, vilka inte är föreningar eller arkivbildare under Fagersta Bruk. Exempelvis finns arkiv från mindre nedlagda företag så som Fagersta Maltdrycksförsäljnings AB och Fagersta Omnibuss.

På Bangårdsgatan 1 finns även fotosamlingar från andra enskilda arkivbildare tillsammans med Fagersta bruksarkivs foto- och filmmaterial.

Historiska bilder

Fagersta Bruk har ett rikt foto- och filmarkiv. Dessa finns nu till stora delar bevarade tillsammans med övriga delar av arkivet på Bangårdsgatan 1. Det omfattar cirka 70 000 svartvita negativ (varav 10000 glasplåtar), 2000 fotokopior och 5000 diapositiv.

Man finner motiv från Fagersta Bruk, Långshyttan, Horndal, Forsbacka och Österby – exteriörer och interiörer, byggnader och maskiner, arbetsbilder och produktion, produkter och anställda och motiv från Fagersta stad.

Kontaktperson för kommunarkiv
Mikael Thesslund, 0223-441 03

mikael.thesslund@fagersta.se

Kontaktperson för enskilda arkiv, Arkiv Västmanland
Oscar Forsgren, 021-18 68 80, 070-354 70 20

oscar@arkivvastmanland.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test