Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Covid-19

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Här kan du läsa om våra konsekvenser av dessa.

Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. De skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd kan sammanfattas med:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Håll en god handhygien
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

Du kan läsa mer om de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Kommunens verksam­heter följer sedan tidigare de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden liknar de tidigare lokala allmänna råden och utgångspunkten är att redan vidtagna åtgärder fortsätter att gälla. Därutöver kan det bli eventuellt med ytterligare åtgärder - både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa Fagerstaborna att göra rätt och följa råden. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Kulturskolan

 • Kulturskolan fortsätter med att minimera riskerna för att minska smittspridningen
 • Så länge elever (grundskola och gymnasiet) är välkomna till skolan är de välkomna till sina lektioner på kulturskolan. Om någon av skolformerna övergår till digital undervisning, ställs även kulturskolans lektioner in för dessa elever alternativt hålls digitalt om det är möjligt
 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ställs in och ersätts med digitala i den mån det är möjligt

Fagersta bibliotek

Stängt för fysiska besök. Verksamhet kommer att bedrivas i annan form.

Idrottshallar och träningsanläggningar

Alfahallen, Per Olshallen, Mariahallen, Risbrohallen, Fagerstahallen, Fagerliden samt Västanfors IP

 • Idrottshallarna stängs för all uthyrning
 • Träningar i kommunal regi är fortsatt inställda
 • Kommunens gym är fortsatt stängt. Träningskort förlängs med motsvarande tid som träning inte kan erbjudas
 • Allmänhetens åkning på Fagerliden är fortsatt inställd
 • Allmänhetens åkning på Västanfors IP kan erbjudas då det bedöms att Folkhälsomyndighetens rekommendation om utomhusaktiviteter och avstånd kan hållas. Alla måste ta sitt eget, personliga ansvar för att avstånd hålls

Ungdomscenter/Fagersta fritidsgård

 • Ungdomscenter/Fagersta fritidsgård håller stängt för besök
 • Vi har i uppgift att fortsätta att bedriva betryggande ungdomsverksamhet, dock inte inomhus. Personalen är anträffbar under ordinarie arbetstid, kan arrangera digitala möten och också mötas utomhus i samband med fältning, till exempel

Servicecenter

 • Inga fysiska besök
 • All service som erbjuds är digital, så som möten med Servicecenters personal och samverkanspartners som finns att läsa på Fagersta kommuns Servicecenters Facebooksida
 • Servicecenter har öppet för ärenden på distans måndag-torsdag 07.30-16.00, fredagar 07.30-12.00
 • Kontakta Servicecenter på 0223-444 73 för vägledning av service på distans

Fritidsbanken

Fritidsbanken är stängt tillsvidare. Under perioden finns det möjlighet att göra distansbokningar. Ni som vill låna, kan ringa 0223-440 33 eller 0223-44071

Det finns också möjlighet att boka via vår Facebooksida. Vi kollar den varje timme för meddelande.

Beställda artiklar kan hämtas vid Alltjänst reception 30 min efter samtalet.

För mer information, följ Fritidsbanken på Facebook eller gå in på www.Fritidsbanken.se/Fagersta eller kontakta Peter Trsavec på 0223-440 71

Vård- och omsorg

Äldreboenden i Fagersta har inte besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga att om möjligt undvika besök på våra äldreboenden. Smittan ökar i samhället och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Observera: Vid konstaterad smitta i en verksamhet så inför vi ett tillfälligt besöksstopp och vädjar till anhöriga att inte besöka den verksamheten till smittspårningen är klar.

Om besök måste ske gäller de lokala rekommendationer som finns sedan tidigare. För mera information gällande besök på äldreboende kontaktas enhetschef för respektive verksamhet.

Vi vädjar till anhöriga att om möjligt även undvika besök i andra verksamheter inom vård- och omsorg exempelvis gruppbostäder LSS så länge de särskilda lokala restriktionerna gäller.

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Västmanland rutiner och föreskrifter.

Restaurang på Malmen och Stolpvreten är fortsatt stängda för gäster utifrån.

Förskola och grundskola

Risbroskolan årskurs 7-9

Risbroskolan, med årskurs 7-9, går över till distansutbildning onsdag 16 december-fredag 18 december.

Vi har sett en liten ökning av smittspridning av Covid-19 senaste veckan, men huvudanledningen till att gå över till distansutbildning är personalbrist som lett till flera inställda lektioner. Det i sin tur bidrar till en ökad oro bland eleverna.

Sedan början av november har antalet konstaterat smittade varierat mellan två och fyra personer. Efter helgen är det fem personer, vilket är en liten ökning. Det är alltså inte något akut läge utifrån smittspridning.

Beslutet att undervisning sker på distans onsdag till fredag tas också för att det är en möjlighet att testköra hur det fungerar, och ger oss en bättre beredskap inför framtiden, som vi inte vet hur den ser ut.

Vi går alltså över på distansundervisning på onsdag för att:

 • Det är svårt just nu att täcka upp med vikarier
 • Vi vill testa distansundervisning och se hur det kan fungera i praktiken
 • Det kan också förebygga eventuell smittspridning de sista dagarna

Hur ska det fungera praktiskt?

Eleverna kopplar upp sig på Teams videochat varje lektion och följer samma schema som vanligt. Om det finns praktiska moment som behöver göras här bjuder lärare in de elever som berörs.

Vid särskilda behov, kan vi erbjuda undervisning på plats.

Lunch

Eleverna kan fortfarande få lunch i Fagerstahallens matsal. Detta behöver dock föranmälas för att kosten ska kunna anpassa mängden mat som förbereds. Ta kontakt med din mentor för att föranmäla lunch.

Betyg

Betygen skickas hem via post.

Förskola samt förskoleklass-årskurs 6

Våra förskolor och grundskolor upp till årskurs 6 håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

Barn som är sjuka ska vara hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Provtagning

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning av covid-19-infektion.

Västmanlands län uppmanar barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19. Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Barn som har kvarvarande lindriga symtom och inte tagit prov

Barn som inte tagit prov kan gå till förskolan/skolan igen när allmäntillståndet tillåter och det gått minst två dygn utan symtom, eller efter sju dygn efter insjuknandet om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Barn som har tagit prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma och kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter, har varit feberfria i två dygn och det har gått minst sju dygn från de första symtomen.

Barn som har negativt provsvar

Barn som har negativt provsvar kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.

Hämta och lämna utomhus

För att undvika trängsel och kunna hålla avstånd till varandra, ber vi dig hämta och lämna ditt barn utomhus, i den mån det är möjligt utifrån barnets ålder och mognad.

Om du som vårdnadshavare är sjuk

Barnet (förutsatt att barnet är utan symptom på sjukdom) är välkommen till skolan/fritids/förskolan om du som vårdnadshavare är sjuk. Du bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

När får vårdnadshavare information om konstaterad smitta i verksamheten?

Om du eller ditt barn har kommit i kontakt med en person med konstaterad covid-19 under tiden personen varit smittsam får du information från Smittskyddsenheten. Förskolan/skolan hjälper till i arbetet med smittspårning och att sprida information till de personer som har kommit i kontakt med en smittsam person.

Rektor kan också välja att ge mer allmän information om läget på förskolan/skolan, om den eller de personer som är smittade har gett sitt samtycke. Eftersom patientsekretess råder får vi aldrig lämna ut information om en enskild person utan samtycke.

Det här gör vi för att begränsa smittspridningen

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Vi ställer in öppet hus i alla grundskolor.
 • Vi är extra noga med handhygienen.
 • Vi uppmanar till hämtning och lämning utomhus där det är praktiskt möjligt.
 • Vi är mer ute.
  Förskolorna är utomhus så mycket som möjligt. De delar in barnen i mindre grupper så några är inne medan andra är ute.
  På grundskolorna uppmanas eleverna att vara ute på rasterna, man har mer undervisning ute och fritids har fler utomhusaktiviteter.
 • Vi har anpassat undervisningen i idrott. Idrottsundervisningen är i möjligaste mån coronasäkrad. Simundervisningen har ställts in för de äldre eleverna.
 • Vi förebygger trängsel och köbildning vid måltiden.
 • Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolor och förskolor om det inte är nödvändigt för undervisningen.

Avgift och rätt till plats i förskola och på fritidshem

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga förskolor och fritidshem. Om det blir aktuell, kommer ytterligare information att lämnas.

Får mitt barn behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Ja, om du som vårdnadshavare är permitterad till följd av covid-19 har ditt barn rätt att behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet enligt ordinarie schema.

Avgiften påverkas inte om du väljer att ha ditt barn hemma mer, utan avgiften ska betalas som vanligt.

Om det blir ett kritiskt läge i förskolan eller grundskolan

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du som vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning eller omorganisation.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och grundskolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist, ska du själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, om du har behov av omsorg. En förutsättning är att omsorg inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis att en annan vårdnadshavare kan ta hand om barnet. Mer information om hur du ska anmäla behov av omsorg får du om det blir aktuellt med stängning eller omorganisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Kommunhuset

På grund av rådande situation fortsätter vi att enbart ta emot föranmälda besök i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

Nedan ser du exempel på åtgärder som riktar sig internt till medarbetare inom Fagersta kommuns verksamheter:

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån
 • Möten ska så långt det är möjligt hållas digitalt
 • Vissa kommunala verksamheter kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte
Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?Test