SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

nyhet

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Revisorerna i Fagersta kommun har granskat kommunstyrelsens uppsiktsplikt*. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder och kommunalförbund är lag- och ändamålsenlig.

PWC har genomfört granskningen på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningen har utgått ifrån följande så kallade kontrollmål:

  • Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenlig systematik
  • Uppsiktsplikten bedrivs enligt fastställd systematik
  • Kommunstyrelsen vidtar åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt
  • Uppföljning av rekommendationer från tidigare genomförd granskning

Utifrån revisionsrapporten från PWC gör revisorskollegiet bland annat följande bedömningar:

  • Uppsiktsplikten är föremål för en tydlig och ändamålsenligt systematik. Systematiken kring uppsiktsplikt har formaliserats bland annat genom reglemente, förbundsordningar och kommunchefsinstruktion. Uppföljning av ekonomi och verksamhet rapporteras i delårs- och årsbokslut. Därutöver görs kommungemensamma budgetuppföljningar.
  • Det finns ett antal exempel på beslut och åtgärder när kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt. Däremot ser kollegiet en förbättringspotential avseende systematiken.

Revisorskollegiet rekommenderar att kommunstyrelsen specificerar och beslutar om åtgärder utifrån tidigare granskning samt att rutiner tas fram utifrån åtgärder baserade på uppsiktsplikten.

Kommunstyrelsen kommer i enlighet med revisorernas begäran lämna ett svar senast den 20 april 2020.

*Vad är uppsiktsplikten?
Enligt kommunallagen ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens ekonomiska ställning samt hos fullmäktige göra de framställningar som behövs. Styrelsen får från övriga nämnder och beredningar begära in de upplysningar som de behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Scrolla upp