Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Barn slänger upp höstlöv i luften

Bidrag för föreningsdrivna barn- och ungdomsaktiviteter under hösten 2022!

Nu finns möjligheten för föreningar i Fagersta kommun att ansöka om bidrag för att arrangera avgiftsfria aktiviteter under hela hösten 2022!

Bidraget kan ansökas för att arrangera aktiviteter som inspirerar och stimulerar barn- och ungdomar till en aktiv fritid. Bidraget kan inte sökas till ordinarie verksamhet, träningar, matcher eller liknande.

Aktiviteter som beviljas bidrag ska

 • Vara avgiftsfria för barn- och ungdomar
 • Stimulera både flickor och pojkars deltagande
 • Vara öppna och möjliga för alla inom målgruppen att delta oavsett förutsättningar
 • Skapa nya kontaktytor mellan barn- unga och yngre vuxna, med olika social bakgrund

Så här ansöker ni

 • Föreningens namn
 • Kontaktperson inklusive kontaktuppgifter
 • Post/bankgiro
 • En utförlig beskrivning av aktiviteten
 • Plats och tidpunkt för genomförandet
 • Målgrupp och ålder
 • Krävs anmälan? Om JA, hur?
 • Ansökt bidrag (belopp) och vad ni avser nyttja bidraget till
 • Kostnader i samband med aktiviteten
 • Har ni erhållit annat bidrag för aktiviteten? Om JA, beskriv vilka.

Ansökan skickas till: kultur.fritid@fagersta.se

Bidraget kan ansökas om under hela hösten 2022, dock senast den 18 november.
Bidraget kan sökas för aktiviteter som genomförs under perioden 28 oktober - 31 december 2022.

Ansökningar kommer att behandlas löpande, vid de fall att prioriteringar behöver göras, kommer särskild hänsyn att tas till aktiviteter som genomförs under höst- och jullovet.

Samtliga föreningar som beviljats bidrag ska senast 3 veckor efter genomförd aktivitet inkomma med redovisning.

Redovisningen ska innehålla

 • Antal deltagare totalt för samtliga tillfällen liksom köns- samt åldersfördelning
 • Vilka aktiviteter som genomfördes
 • Effekterna av aktiviteterna; Vad har fungerat bra?
  Vad har fungerat mindre bra? Hinder och motgångar?
  Behov av förändringar inför framtida lovsatsningar?
 • Redogörelse kring faktiska kostnader

Redovisningen skickas till: kultur.fritid@fagersta.se

Föreningar som beviljas bidrag för barn- och ungdomsaktiviteter under hösten 2022, ska genomföra en digital jämlikhetsutbildning. Utbildningen ska genomföras i samband med redovisningen av aktiviteten.

Mer info och länk till utbildningen: Jämlik föreningsverksamhet (esmaker.net)

För frågor om bidraget, kontakta föreningsutvecklare jimmy.vahlstedt@fagersta.se eller 0223 - 448 29

Samtliga aktiviteter kommer att publiceras i evenemangskalendern på fagersta.se

Aktiviteter som beviljas stöd ska marknadsföras tillsammans med Tillväxtverkets och Fagersta kommuns logotyp som bifogas i samband med beslutet.