SÖK PÅ SIDAN

Kontakta fagersta kommun

Postadress:
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Telefon:

0223-440 00

Fax:

0223-171 01

Öppettider:

7.30-12.00 och 13.00-16.00

Besök oss:

Norbergsvägen 19 
737 80 ­Fagersta

Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att begränsa smitt­spridningen av corona­viruset

bild

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta lokala restriktioner i Västmanland. Följande gäller under perioden 12 november 2020 - 10 december 2020, med möjlig förlängning:

 • Avstå från att göra onödiga resor såväl inom som utom regionen eller regiondelen
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge
 • Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Länsstyrelsen i Västmanland återinför en maxgräns om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på grund av smittspridningen.

Kommunens verksam­heter följer sedan tidigare de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

De skärpta lokala restriktionerna innebär att ytterligare en rad åtgärder kommer att vidtas - både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa Fagerstaborna att göra rätt och följa råden. Åtgärderna gäller i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller. Denna lista kommer att fyllas på allt eftersom beslut fattas.

Kulturskolan

 • Kulturskolan fortsätter med att minimera riskerna och minska smittspridningen
 • Så länge elever (grundskola och gymnasiet) är välkomna till skolan är de välkomna till sina lektioner på kulturskolan. Om någon av skolformerna övergår till digital undervisning, ställs även kulturskolans lektioner in för dessa elever alternativt hålls digitalt om det är möjligt
 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ställs in och ersätts med digitala i den mån det är möjligt

Fagersta bibliotek

 • Alla sittplatser tas bort
 • Begränsat antal besökare samt uppmaning om snabba besök
 • Begränsade möjligheter för utskrifter
 • Arrangemang flyttas i första hand fram, i andra hand ställs de in
 • Klassbesök ställs in
 • Verksamheten tittar på digitala möjligheter, både för arrangemang och service mot kunder
 • Vi försöker i den mån det är möjligt behålla nuvarande öppettider för att inte med begränsade öppettider skapa trängsel

Idrottshallar och träningsanläggningar

Alfahallen, Per Olshallen, Mariahallen, Risbrohallen, Fagerstahallen, Fagerliden samt Västanfors IP

 • Idrottshallarna och träningsanläggningarna stängs för allmänheten.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och regionala rekommendationer
 • Träningar som bedrivs i kommunal regi ställs in under fyra veckor från och med torsdag 12 november. Träningskort förlängs med motsvarande tid
 • Kommunens gym har en tidsbokning och begränsning av fem besökare åt gången
 • Allmänhetens åkning på Fagerliden och Västanfors IP är fortsatt inställd

Ungdomscenter

 • Har öppet med begränsning om 30 personer åt gången.
 • Så länge elever (högstadiet och gymnasiet) är välkomna till skolan är de välkomna till fritidsgården. Om någon av skolformerna övergår till digital undervisning, kommer fritidsgården inte att kunna ta emot eleverna

Fritidsbanken

Fritidsbanken Fagersta stänger butiken fram till den 10 december. Under perioden finns möjligheten att göra distansbokningar. Ni som vill låna, kan ringa till:

0223-440 33 eller 0223-440 71 för att boka artiklar.

Artiklarna kan sedan hämtas ut i receptionen. Samtliga distanslån förlängs per automatik till den 15 januari.

För mer information, följ Fritidsbanken på Facebook eller gå in på www.fritidsbanken.se/Fagersta

Vård- och omsorg

Äldreboenden i Fagersta har inte besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga att om möjligt undvika besök på våra äldreboenden så länge de särskilda lokala restriktionerna gäller. Smittan ökar i samhället och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Om besök måste ske gäller de lokala rekommendationer som finns sedan tidigare. LÄNK TILL DESSA För mera information gällande besök på äldreboende kontaktas enhetschef för respektive verksamhet.

Vi vädjar till anhöriga att om möjligt även undvika besök i andra verksamheter inom vård- och omsorg exempelvis gruppbostäder LSS så länge de särskilda lokala restriktionerna gäller.

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Västmanland rutiner och föreskrifter.

Restaurang på Malmen och Stolpvreten är fortsatt stängda för gäster utifrån.

Förskola och grundskola

Våra förskolor och grundskolor håller så långt som möjligt öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndig­hetens och Skolverkets rekommendationer och har tät kontakt med regionens smittskydds­läkare. Elever som är friska ska gå till skolan.

Barn som är sjuka ska vara hemma

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är hosta eller feber. Andra vanliga besvär är symtom som halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Dessutom är mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, vanligare hos barn än hos vuxna.

Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utomhus eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Provtagning

Barn i förskolan rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning av covid-19-infektion.

Västmanlands län uppmanar barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass att testa sig om de har symtom som kan tyda på covid-19. Information om provtagning och hur du bokar tid finns på 1177 vårdguiden.

Barn som har kvarvarande lindriga symtom och inte tagit prov

Barn som inte tagit prov kan gå till förskolan/skolan igen när allmäntillståndet tillåter och det gått minst två dygn utan symtom, eller efter sju dygn efter insjuknandet om de fortfarande har till exempel torrhosta eller lätt snuva.

Barn som har tagit prov och har covid-19

Barn som har covid-19 ska stanna hemma och kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter, har varit feberfria i två dygn och det har gått minst sju dygn från de första symtomen.

Barn som har negativt provsvar

Barn som har negativt provsvar kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter.

Hämta och lämna utomhus

För att undvika trängsel och kunna hålla avstånd till varandra, ber vi dig hämta och lämna ditt barn utomhus, i den mån det är möjligt utifrån barnets ålder och mognad.

Om du som vårdnadshavare är sjuk

Barnet (förutsatt att barnet är utan symptom på sjukdom) är välkommen till skolan/fritids/förskolan om du som vårdnadshavare är sjuk. Du bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

När får vårdnadshavare information om konstaterad smitta i verksamheten?

Om du eller ditt barn har kommit i kontakt med en person med konstaterad covid-19 under tiden personen varit smittsam får du information från Smittskyddsenheten. Förskolan/skolan hjälper till i arbetet med smittspårning och att sprida information till de personer som har kommit i kontakt med en smittsam person.

Rektor kan också välja att ge mer allmän information om läget på förskolan/skolan, om den eller de personer som är smittade har gett sitt samtycke. Eftersom patientsekretess råder får vi aldrig lämna ut information om en enskild person utan samtycke.

Det här gör vi för att begränsa smittspridningen

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska risken för smittspridning. Vad vi gör och hur vi gör kan skilja sig från enhet till enhet beroende på vilka förutsättningar respektive förskola/skola har.

Här är några exempel på vad vi gör:

 • Vi ställer in öppet hus i alla grundskolor.
 • Vi är extra noga med handhygienen.
 • Vi uppmanar till hämtning och lämning utomhus där det är praktiskt möjligt.
 • Vi är mer ute.
  Förskolorna är utomhus så mycket som möjligt. De delar in barnen i mindre grupper så några är inne medan andra är ute.
  På grundskolorna uppmanas eleverna att vara ute på rasterna, man har mer undervisning ute och fritids har fler utomhusaktiviteter.
 • Vi har anpassat undervisningen i idrott. Idrottsundervisningen är i möjligaste mån coronasäkrad. Simundervisningen har ställts in för de äldre eleverna.
 • Vi förebygger trängsel och köbildning vid måltiden.
 • Vi bjuder inte in vårdnadshavare och andra gäster till grund­skolor och förskolor om det inte är nödvändigt för undervisningen.

Avgift och rätt till plats i förskola och på fritidshem

Under coronapandemin kan kommunen behöva prioritera vilka barn som ska erbjudas plats. Det kan till exempel ske vid personalbrist eller ett nationellt beslut om att tillfälligt stänga förskolor och fritidshem. Om det blir aktuell, kommer ytterligare information att lämnas.

Får mitt barn behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet om jag som vårdnadshavare blir permitterad?

Ja, om du som vårdnadshavare är permitterad till följd av covid-19 har ditt barn rätt att behålla sin plats på förskolan/fritidshemmet enligt ordinarie schema.

Avgiften påverkas inte om du väljer att ha ditt barn hemma mer, utan avgiften ska betalas som vanligt.

Om det blir ett kritiskt läge i förskolan eller grundskolan

Om det kommer ett nationellt beslut om att stänga förskolor, grundskolor och fritidshem för att begränsa smittspridningen av coronaviruset, eller om det blir ett stort personalbortfall på grund av sjukdom, ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn. Även barn som är i behov av omsorg av psykiska, fysiska eller exempelvis sociala skäl ska få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Det är din arbetsgivare som bedömer om du som vårdnadshavare arbetar i en samhällsviktig verksamhet och om du behövs i verksamheten vid en stängning eller omorganisation.

Om beslut fattas om stängning av förskolor och grundskolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist, ska du själv meddela kommunen, eller den privata huvudmannen, om du har behov av omsorg. En förutsättning är att omsorg inte kan ordnas på annat sätt, exempelvis att en annan vårdnadshavare kan ta hand om barnet. Mer information om hur du ska anmäla behov av omsorg får du om det blir aktuellt med stängning eller omorganisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Läs MSB:s föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset

På krisinformation.se finns tips om hur du kan prata med ditt barn om coronaviruset.

Politiska sammanträden

Politiska sammanträden fortsätter att i huvudsak ske via distanslösningar.

Kommunhuset

På grund av rådande situation fortsätter vi att enbart ta emot föranmälda besök i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

Nedan ser du exempel på åtgärder som riktar sig internt till medarbetare inom Fagersta kommuns verksamheter:

 • Alla som kan ska arbeta hemifrån
 • Möten ska så långt det är möjligt hållas digitalt
 • Vissa kommunala verksamheter kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte

Mer information

fagersta.se/corona finns mer information om vad Fagersta kommun gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra. Där kan du även se vilka åtgärder som kommunen genomfört sedan tidigare.

Scrolla upp