Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Nattugglan

Nattugglan är en verksamhet som finns till för de familjer som har behov av barnomsorg utanför förskolan/skolans öppetider. Vi delar lokal med förskolan Skogsgläntan.

Välkommen till oss på Nattugglan!

Kontakt

Norrbyvägen 3, 737 43 (Avdelningen är placerad i Skogsgläntan)
Rektor: 0223-440 25
E-post: anna.karlsson@edu.fagersta.se

Kontaktpolitiker: Leyla Chabbani, Magnus Bohman

Verksamheten vänder sig till barn mellan ett och tolv år.

Vi arbetar inte utifrån pedagogisk verksamhet enligt förskolans traditionella mening utan vi strävar efter en hemmamiljö och utgår ifrån att tillgodose barnens intressen.

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på nattugglan!
Telefon: 0223-448 57
Mobil: 072-146 24 28

Omsorg på obekväm tid


Fagersta kommun erbjuder omsorg på obekväm tid för de vårdnadshavare som har sin arbetstid förlagd till kvällar, nätter och/eller helger. Verksamheten vänder sig till barn i åldrarna 1–12 år.

Med omsorg på obekväm tid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidshemsverksamhet är stängd, vardagar mellan klockan 18.30 och 06.15 samt hela dygnet under helgdagar. Barnomsorg på obekväm tid, Nattugglan, finns i förskolan Skogsgläntans lokaler. Barn med placering på Nattugglan har förtur till placering på förskolan Skogsgläntan.

Vem kan få omsorg på obekväm tid?

Barn till vårdnadshavare som:

- Arbetar på kvällar, nätter och/eller helger och inte själv kan lösa behovet av omsorg.

Enligt vårdnadshavarnas arbetstidsschema ska behovet av omsorg på obekväm tid vara regelbundet och/eller kontinuerligt. Tillfälliga placeringar görs inte.

Det görs alltid en individuell prövning av behovet av omsorg på obekväm tid. Vårdnadshavare ska styrka varför de inte kan uppfylla behovet av omsorg för sitt barn. Om barnet har två vårdnadshavare ska de styrka varför den andre inte kan uppfylla behovet av omsorg. Skäl till detta kan vara att en av vårdnadshavarna bor på annan ort, är allvarligt sjuk, är oförmögen att ta hand om barnet eller om båda har obekväm arbetstid.

Vårdnadshavare har inte rätt till omsorg för sina barn på obekväm tid under föräldra-ledighet, arbetslöshet, semester eller annan ledighet.

Lämning och hämtning


Vårdnadshavarna ansvarar för transport till Nattugglan. Om barnet är placerat på en annan förskola eller i fritidshem på dagtid ansvarar vårdnadshavarna för att barnet transporteras till Nattugglan.

Avgift


Avgiften för omsorg på obekväm tid debiteras enligt gällande regler för maxtaxa. Har barnet inte placering på förskola eller i fritidshem debiteras platsen enligt fritidstaxan.

Ansökan


Ansökan om omsorg på obekväm arbetstid görs via e-tjänsten Hypernet.

Mer information om Hypernet finns på Fagersta kommuns hemsida, www.fagersta.se

Ansökan ska göras minst 14 dagar innan omsorg på obekväm arbetstid önskas.

Om barnet har dubbelt boende söker respektive vårdnadshavare omsorgsplats enligt sitt behov. Arbetstidsschema som omfattar minst två veckor ska bifogas ansökan.

Beslut

Efter att kommunen tagit emot och registrerat ansökan görs en prövning av varje enskilt fall. Därefter tar rektor för verksamheten beslut i ärendet.

Omsorg erbjuds under förutsättning att villkoren för rätt till plats inom omsorgen uppfyllts. Plats i omsorg på obekväm tid upphör vid föräldraledighet och arbetslöshet och måste sökas på nytt vid behov.

Barnets vistelsetid/schema

Schemaförändringar bör lämnas in två veckor innan de träder i kraft.

Tillfälliga förändringar meddelas personalen muntligt/skriftligt.

Om det finns behov av omsorg under ordinarie förskolas/fritidshems sommarstängning ska behovet av omsorg anmälas senast den 1 juni. Behov av omsorg under sommarstängningen anmäls på särskild blankett.

Ledighet/frånvaro

All ledighet ska meddelas verksamheten. Om barnet varit frånvarande/ledig mer än 60 dagar avslutas placeringen.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska göras via e-tjänsten Hypernet

Antagna av utbildningsnämnden 2023-05-24 § 55