Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

All verksamhet i skolan (skola samt fritidshem) ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ska främja förståelse för andra människor. Ingen i skolan ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling

Två lagar styr skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Diskrimineringslagen samt Skollagen (6:e kapitlet). Innebörden i lagarna har ett gemensamt syfte, att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Båda lagarna ställer krav på att skolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. Om sådana äger rum i eller i samband med verksamheten är skolhuvudmannen skyldig att utreda och åtgärda det inträffade. En årlig plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling ska upprättas och gälla för ett år i taget. Planen ska både fungera i det förebyggande arbetet och vid akuta situationer. Planen ska innehålla en översikt över de insatser som behövs för att förebygga kränkande behandling och ange vilka insatser som ska genomföras det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna som har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Rutiner för akuta åtgärder och uppföljande insatser ska också finnas med, liksom en tydlig ansvarsfördelning mellan rektor och övrig personal. Eleverna ska beredas möjlighet att medverka i planen.

All verksamhet i skolan (skola samt fritidshem) ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ska främja förståelse för andra människor. Ingen i skolan ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling som äger rum mellan elever, såväl som mellan personal och elever. Alla tendenser till diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska aktivt bekämpas med kunskap, öppna diskussioner och ett aktivt värdegrundsarbete. Skolan ska värna om människans okränkbara värde och diskussioner kring förhållningssätt och bemötande pågår ständigt på skolan.

Definition av relevanta begrepp

Diskrimineringsgrunder: Kategorier av personer eller karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De 7 diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. En diskriminerande handling behöver inte vara medveten eller aktiv.

Likabehandling: Alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av någon diskrimineringsgrund.

Trakasserier: Ett handlande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är en aktiv, medveten handling som kränker en person. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Kränkande behandling: ett uppträdande som utan att ha samband med någon diskrimineringsgrund kränker ett barns/elevs värdighet.

Mobbning: Upprepade kränkningar, samt obalans i makt mellan den som kränker och den som kränks.

En viktig utgångspunkt är att den som uppger sig ha blivit kränkt, alltid tas på allvar. Kränkningar kan vara:

 • Fysiska, såsom att bli utsatt för slag och knuffar
 • Verbala, såsom att bli hotad, att bli kallad för hora eller bög
 • Psykosociala, såsom att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning.
 • Text och bildburna, till exempel via olika sociala medier.

Verksamheten präglas av respekt där både elever och personal bemöter varandra med hänsyn. Verksamheten är trygg, fri från diskriminering och annan kränkande behandling.

Ansvarsfördelning

Rektors ansvar

 • Se till att all personal alla elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.
 • Se till att det finns rutiner för hur elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
 • Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter, samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder, samt annan kränkande behandling.
 • Årligen upprätta, utvärdera och revidera en plan mot kränkande behandling i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare.
 • Beskriva hur eleverna medverkar i det främjande förebyggande arbetet.
 • Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
 • Informera huvudmannen. (skolchef)
 • Se till att personalen har ett gemensamt system för dokumentation vad gäller utredning och åtgärder.
 • Se till att personalen bereds tid för diskussion, reflektion och dokumentation där så krävs.
 • Bevaka att utredda fall där personalen ifråga är berörd, följs upp.

Personalens ansvar

 • Följa den årligen upprättade planen mot kränkande behandling.
 • Ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon förmedlar i sitt yrke.
 • Med regelbundenhet ta upp skolans ordningsregler till diskussion med eleverna.
 • Se till att eleverna är delaktiga i översyn/revidering av skolans ordningsregler. Det sker via klassråd och elevråd.
 • Se till att åtgärder vidtas då diskriminering eller annan kränkande behandling misstänks/anmäls/upptäcks.
 • Dokumentera misstänkt/anmäld/upptäckt diskriminering och annan kränkande behandling och de åtgärder som vidtas.

Elevens rätt till stöd

Det är den utsatte eleven som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Alla har inte den verbala förmågan att säga ifrån. Alla förstår inte heller alltid att det är fel. Ibland måste den vuxne gå in och stötta och säga till den utsatte att den inte ska behöva höra kränkningar. Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han/hon känner sig kränkt. Elevens upplevelse av kränkning får inte avfärdas. Eleven har rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Åtgärderna ska i möjligaste mån ske i samråd med eleven. Personalen i skolan har dock alltid ett vuxenansvar att skydda barn och elever från att fara illa. Personalen har ett ansvar för de elever som inte själva förstår att de kränks.

Upprättande av årlig plan mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande behandling

Mål

Olsboskolan ska ha en årlig plan mot diskriminering, trakasserier och övrig kränkande behandling som syftar till att förverkliga skolans mål, se ovan. Planen inbegriper träningsskolan, gymnasiesär, grundsär samt även fritidshemmet/fritidsklubben. Mål i det förebyggande arbetet som är specifikt för de olika skolenheterna anges där så är fallet.

Aktivitet

 • Vi upprättar en ny, årlig plan mot kränkande behandling under slutet av vt-21.
 • Planen upprättas i samråd med personal, elever och föräldrar. Vid slutet av LÅ 20/21 utvärderas och revideras planen. Det görs i samband med klasskonferenser och terminsutvärderingar. Dessa synpunkter redovisas i den årliga kvalitetsredovisningen. Elevernas synpunkter tas tillvara i gemensam genomgång som genomförs två gånger per år, se skolans rutiner/årshjul. Dessa redovisas på elevråd.
 • Våra intentioner vad gäller det förebyggande arbetet ska genomföras under läsåret.

Tidpunkt: maj-juni-2021 utvärderas och revideras planen

Ansvar: Rektor, Olsboskolan

Tidpunkt: Under hela läsåret genomförs intentionerna i planen.

Ansvar: Samtliga arbetstagare på Olsboskolan.

Utvärdering, kontrollfrågor

 • Vad har vi åtagit oss att göra under året? Har det blivit gjort? Om inte, varför och vem bär ansvaret?
 • Har vi nått vårt mål? Om inte, varför? Var målen för högt satta eller var åtgärderna felaktiga eller otillräckliga?
 • Vi nådde målet. Vad beror det på?
 • Hur använder vi våra erfarenheter till nästa års plan?
 • Har åtgärderna gett positiv effekt? Hur kan vi se det?

I samband med årets utvärdering av handlingsplanen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har arbetslagen utvärderat i samband med klasskonferenser och läsårsutvärdering. Vi bedömer att skolan har goda rutiner för att upptäcka, motverka och åtgärda. Detta är ett område som arbetas med kontinuerligt och ses som en mycket viktig del av skolans arbete. Några av de tankar som personalen lyfter fram i utvärderingen är att:

Detta arbete är otroligt viktigt och handlingsplanen ska hållas levande. Vi inleder direkt vid skolstart med att komma överens om klassens regler och hur man ska vara en bra kompis och förebild på vår skola.

Vi tolererar inga kränkningar eller trakasserier i klassen. Hör vi något sådant bryter vi alltid ordinarie undervisning och tar det direkt. Vid upprepning kontaktas hemmet och ett samarbete inleds. Vi följer alltid upp arbetet.

Vi fortsätter att arbeta med språket. Vi stoppar vid fula och ovänliga ord. Vi pratar om hur man är en bra kompis. Personalen dramatiserar och pratar om olika situationer som har uppstått, för att det ska bli tydligare för eleverna. Vi fortsätter med det då vi märker att det är effektivt. Ritprat kommer vi också att fortsätta med.

Vi behöver bli bättre på att lyfta handlingsplanen i arbetslaget. Alla ska känna till att den finns, läsa vad som står i planen och diskutera hur vi ska arbeta förebyggande. Vi är elevnära hela tiden och försöker att arbeta förebyggande och agera innan något händer. Om något händer agerar vi genom att exempelvis prata med berörda elever, ev sära på elever, skriva handlingsplaner och incidentrapporter. Då vi har elever som inte kan uttrycka sig själva verbalt får vi agera språkrör för dem.

Vi önskar mer fortbildning inom lågaffektivt bemötande då vi har ett stort behov av det. Viktigt att information om de handlingsplaner vi gör specifikt kring elever delges alla som finns på skolan, så vi arbetar för att hantera eleverna på lika sätt.

Vi fortsätter med kontinuerliga värdegrundssamtal i klassen och kopplar det till aktuella arbetsområden. Det kan handla om att dagligen påminna eleverna om förhållningssätt och vad som kännetecknar bra kamratskap och samtal om fördomar och tolerans.

Vi arbetar med allas lika värde på olika sätt; gemensam temadag, lilla aktuellt, klass och elevråd.

Vi förebygger genom att vara elevnära. Vi uppmuntrar och deltar i lek för att eleverna ska utvecklas socialt. Vi delar på elever vid behov så de inte vistas tillsammans under skoldagen.

Målet är att alla ska känna sig trygga och ha kontroll över sin vardag. I sociogrammet för höstterminen har två elever angett att de är rädda på rasterna. Vi märker att eleverna är rädda för de elever som är oberäkneliga, högljudda eller arga. Viktigt att vi vuxna finns med och stöttar eleverna i deras samspelssituationer så att alla känner sig trygga.

I arbete med utagerande elev som kan säga kränkande kommentarer till både vuxna och barn jobbar vi med ritprat, seriesamtal och dramatiseringar.

Vi har haft fortsatta värdegrundssamtal i klassen. I huvudsak har samtal förts med den enskilda eleven och eller de berörda eleverna. Vi utgår från ett lågaffektivt förhållningssätt och har strategier vid lågaffektivt bemötande.

Elev i affekt kan uttrycka sig kränkande, främst till personal. Vi har upprättat en handlingsplan för hur vi ska bemöta och helst undvika att hamna i negativa situationer. Det har fungerat till det bättre under läsårets gång även om det fortfarande kan uppstå.

Information till personal

Alla anställda på Olsboskolan ska informeras om diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, som uttrycks i Skollagen, samt Diskrimineringslagen. All personal ska få information om den årligen upprättade planen. Personalen informerar föräldrar/vårdnadshavare om arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Utifrån behov och förutsättningar i elevgrupperna arbetar vi med att tydliggöra skolans mål och vision ang detta.

Tidpunkt: arbetsplatsträff augusti/september-20. Föräldramöte september -oktober20.

Information till elever

Vårt mål är att alla våra elever ska trivas och känna sig trygga i skolan, med varandra och med personal. Trygghet och trivsel är en förutsättning för en bra lärandesituation. Om du som elev någon gång blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att du kontaktar någon vuxen på skolan som du känner förtroende för. Handlingsplanen finns även i en lättillgänglig version med bildstöd. Handlingsplanen ska diskuteras med elever enligt årshjul/skolans rutiner en gång per termin.

Information till förälder/vårdnadshavare

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, kontakta ditt barns lärare eller rektor på skolan. Det kan vara svårt som förälder att ta till sig att ens eget barn skulle kunna kränka/trakassera andra. Men om det är så måste du göra något åt det. Om du misstänker att ditt barn utsätter andra för kränkande behandling råder vi dig som förälder att göra helt klart för barnet att du inte accepterar beteendet och att du ser mycket allvarligt på det inträffade. Även i detta fall kan det vara bra att kontakta ditt barns lärare eller rektor.

Mål

Personal på skolan ska få kunskap om ev förekomst av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för att utforma relevanta åtgärder.

Aktivitet

 • Eleverna reflekterar över eventuella otrygga platser i verksamheten. Detta görs på klassråd och lyfts till elevråd 2 gånger per termin.
 • Frågor om trygghet och trivsel tas upp på utvecklingssamtalet varje termin.
 • I arbetslaget reflekteras över bla annat följande frågeställningar:
 • Finns det en jargong bland elever och/eller personal som elever kan uppleva som kränkande?
 • Pratar vi över huvudet på våra elever?
 • Behöver våra ordningsregler ses över?
 • Arbetslaget lyfter frågan vid varje klassplanering.
 • Hur ser våra läromedel ut? Kan de uppfattas som kränkande? Kan de förmedla en stereotyp och normgivande bild av till exempel invandrargrupper, homosexuella, människor med funktionshinder?
 • Tillämpas ett genusperspektiv i undervisningen?
 • Hur får vi vårdnadshavare mer delaktiga i skolans verksamhet?

Ansvar

 • Klasslärare, i samarbete med övrig personal i arbetslaget.

Tidpunkt

 • Löpande

Mål

Att upptäcka och vidta omedelbara åtgärder om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling skulle förekomma.

Aktivitet

 • På varje rast ska det finnas vuxna på skolgården, samt i de lokaler där många elever vistas, till exempel på fritids. Ett rastvaktsschema ska upprättas vid läsårsstart.
 • Uppföljning och förebyggande arbete med till exempel seriesamtal och sociala berättelser, gemensamt förhållningssätt.
 • Diskutera med kollegor som stöd. Vara lyhörd vid alla aktiviteter i skolan, lektionstid såväl som raster och fritidstid.
 • Fritidspersonal har ”ansvarsbarn” enligt ett rullande schema som färgmarkeras.
 • Grundsäreleverna på PerOls erbjuds olika val inför rastverksamhet. Personal deltar alltid i rastverksamheten.
 • Grundsäreleverna på Risbro har vuxenstöd med sig vid besök på fritids.
 • Personalen planerar utflykter och friluftsdagar så att alla elever ges förutsättning att delta.

Ansvar

 • Klasslärare i arbetslaget
 • Fritidspersonal

Tidpunkt

 • Läsårsstart

Aktivitet

 • På arbetsplatsträffar och fritidsträffar diskuterar, reflekterar och ifrågasätter vi regelbundet vårt förhållningssätt gentemot elever och varandra, de normer och värderingar som skolan förmedlar, genom sin organisation och undervisning. En ständig punkt på dagordningen är ”Arbetsmiljö”.

Ansvar

 • Rektor

Tidpunkt

 • Löpande

Rutiner för utredning och dokumentation

Vid kännedom om att kränkning/trakassering har, eller kan ha inträffat ska uppgifterna utredas skyndsamt. Utredning ska alltid ske med största möjliga hänsyn till den utsatte och övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen/trakasseringen. Vårdnadshavare till båda parter ska informeras. Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om anmälan till socialtjänst eller polis ska göras och om skolan behöver hjälp av andra insatser till exempel psykolog. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som begått brott. Skolans handlingsplan finns i en elevanpassad version, med bildstöd. Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Utredningen dokumenteras enligt bilaga 1 och innehåller även uppföljning.

 • Vid kännedom om att kränkning/trakasserier har inträffat ska rektor informeras.
 • Om den/de som kränkt/trakasseras går på samma skola ska skolpersonalen höra deras version. Om den/de går på en annan skola ska berörd rektor kontaktas. När personal misstänks ha kränkt/trakasserat elever ska rektor alltid ansvara för utredningen. Samtalets syfte är att undersöka vad som hänt och tillsammans hitta en lösning. Kränkningarna/trakasserierna måste upphöra omedelbart. Ett uppföljningssamtal planeras alltid in.
 • Vårdnadshavare till berörda kontaktas så snart båda parters version inkommit.
 • Det inträffade ska dokumenteras på särskild blankett, se bilaga. Bilagan skickas till skolhuvudmannen (skolchef) för kännedom och efter avslutad utredning.

Ansvar

 • Rektor, samt klasslärare

Funktionshinder

Mål

På Olsboskolan ska alla elever ha samma rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av det.

Aktivitet

 • Personal som är rastvakter på alla raster. Scheman sätts upp i klassrummet där behov finns
 • Personal vid taxivänt
 • Vi ser över skolans egna ute och innemiljöer vad det gäller att göra lokalerna tillgängliga för eleverna.
 • Vi informerar lokalansvariga (NVK) om förbättringsområden vad gäller tillgänglighet.
 • Elever som har behov av det har egen ansvarspersonal vid sin sida både i skolvardagen samt under fritidstid.

Ansvar

 • All personal samt rektor

Tidpunkt

 • Löpande

Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Mål

På Olsboskolan ska alla elever oavsett etnisk eller kulturell tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av det.

Aktivitet

 • Vid behov används alltid tolk i kontakt med vårdnadshavare med annat modersmål.
 • Skolverkets informationsskrift om särskolan, riktad till föräldrar finns på skolans hemsida och vid en första kontakt med grundsärskolan som skolform finns denna alltid med.
 • Uppmärksammar olika traditioner och festligheter i olika kulturer.

Ansvar

 • Klasslärare

Tidpunkt

 • Löpande

Sexuell läggning

Mål

Olsboskolan ska arbeta för ökad förståelse för olika sexuell läggning och könsöverskridande identitet. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier p g a det.

Aktivitet

 • Ingår i det löpande värdegrundsarbetet som vi alla är ålagda att arbeta med.

Ansvar

 • All personal

Tidpunkt

 • Löpande

Kön

Mål

All verksamhet på Olsboskolan ska genomsyras av ett könsperspektiv för att öka jämställdheten. Inga elever ska känna sig utsatta för diskriminering eller trakasserier på grund av kön.

Aktivitet

 • Vi tänker utifrån varje individs förmågor och intressen och inte utifrån kön. Med vissa elever behöver vi arbeta med att stärka deras identitet, även när det gäller kön. Detta sker i värdegrundsarbetet.

Ansvar

 • All personal

Tidpunkt

 • Löpande

Annan kränkande behandling

Mål

Inga elever på vår skola ska utsättas för kränkande behandling

Aktivitet

 • All personal ska fortlöpande diskutera vårt förhållningssätt.
 • Vikten av ett gemensamt förhållningssätt med nolltolerans vid kränkande behandling.
 • De olika klasserna använder olika typer av värdegrundsmaterial.

Ansvar

 • All personal

Tidpunkt

 • Löpande, till exempel vid arbetslagsträffar, samt arbetsplatsträffar.