Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elevhälsa Risbroskolan

På Risbroskolan har vi både en egen skolsköterska och kurator. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.

Kontakt

Skolsköterska: Miia Norin
Telefonnummer: 0223-443 77
miia.norin@edu.fagersta.se

Skolkurator: Juweria Abshir
Telefonnummer: 0223-444 05
juweria.abshir@edu.fagersta.se

 

Vår skolkurator arbetar med att:

 • ge stöd, råd och vägledning till elever med olika svårigheter.
 • leda gruppsamtal eller motiverande samtal
 • ha gemensamma samtal med elev, elev – föräldrar eller elev – lärare
 • ge råd och stöd till föräldrar
 • informera elever och föräldrar om samhällets olika hjälpinsatser och förmedla kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten
 • leda trygghetsteamet
 • ingår i stödteamet

Som elev kan man komma till kuratorn om det är något man funderar på eller om det är något problem hemma, på fritiden eller i skolan. Det kan vara problem i relationen till föräldrar, kamrater eller lärare.

Skolkuratorn har stark tystnadsplikt, vilket betyder att det som kommer fram i samtalet och anledningen till att Du sökte hjälp stannar mellan kuratorn och den som sökt hjälpen. Som förälder, lärare eller kamrat kan jag alltså inte vända mig till kuratorn för att få reda på varför vederbörande sökt hjälp eller vad som kommit fram i samtalet.

I vissa fall har dock skolkuratorn skyldighet att anmäla vilket betyder att om det visar sig att unga far illa, det kan handla om droger eller kriminalitet så bryts tystnadsplikten. I dessa fall är skolkuratorn skyldig enligt lag att kontakta socialtjänsten.

Anders Södergård är skolläkare för ett antal grundskolor och gymnasieskolor i norra Västmanland.

Han är specialist i allmänmedicin, med stort intresse för förebyggande hälsovård, särskilt bland barn och ungdomar. Kontakt med skolläkaren sker via skolsköterskan.

Skolläkarens huvudsakliga roll är att:

 • bistå skolsköterskorna med råd och undersökningar som kräver läkares medverkan i hälsoarbetet
 • ge muntlig och skriftlig medicinsk rådgivning
 • leda det medicinska arbetet och se till att skolhälsovården använder säkra medicinska metoder
 • stödja elever och föräldrar med råd och motiv för att söka hjälp i sjukvården eller på annat håll när eleven inte mår bra.

Fagersta har idag ingen egen anställd skolpsykolog utan tjänsten köps in efter behov. För närvarande är det Per-Erik Hästö som anlitas när psykologstöd krävs inom för- och grundskolan och han ingår även i kommunens resursteam.

Skolpsykologens huvuduppgift är att utifrån olika tester, främst WISC-testen, konstatera hur begåvningsprofil och inlärningsförmågor ser ut hos elever under utredning. Syftet är bland annat att hitta elevens starkaste sidor, för att kunna anpassa undervisningen för att kunna utnyttja dessa i största möjliga mån.

När en skolutredning inleds runt en elev utgör skolpsykologens rapport en av hörnstenarna i denna kartläggning. I övrigt ger även skolpsykologen handledning till personal efter behov.

Kontakt sker via skolans stödteam.

Skolsköterskan träffar varje elev i årskurs sju i ett hälsosamtal, där en del rutinkontroller görs. En del av dessa samtal behöver sedan följas upp i årskurs åtta och årskurs nio.

Skolsköterskan är även tillgänglig för elever som själva söker kontakt under skoltid. På mottagningen kan man få hjälp med enklare sjukvård och vid behov hänvisas man vidare till sjukvården.

Skolhälsovården ska vara förebyggande. Man följer elevernas utveckling och uppmärksammar eventuella brister i elevernas arbetsmiljö och livsstil under hela skoltiden.

Något av det viktigaste i arbetet är att skapa ett bra förtroende, att finnas till hands och vara tillgänglig för våra tonåringar, som befinner sig i en tid i livet då det är så mycket som händer och så många val som ska göras.

Skolsköterska: Miia Norin
Telefonnummer: 0223-443 77

miia.norin@edu.fagersta.se