Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polisen har i samråd med kommunen arbetat fram en form av medborgarlöfte, där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller.

Två personer som krokar lillfingrarna. Grönområde i bakgrunden.

2023-03-27

Inriktning för medborgarlöfte för perioden mars-maj

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via "Polisen informerar" på
  fagersta.se
 • ANDT-arbete, bland annat med fokus på drogtestning av avloppsvatten samt
  anordnande av alkohol- och drogfria aktiviteter för unga
 • Fordonskontroller (polisen)
 • Fokus barn och unga - psykisk hälsa och trygghet
 • Trygg dagligvaruhandel
 • Våld i nära relation, samverkan och information
 • Trygghetsvandringar
 • Polisens arbete med lokal problembild

2022-12-29

Inriktning för medborgarlöfte för perioden december-februari

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se.
 • ANDT-arbete, bland annat med fokus på drogtestning av avloppsvatten samt anordnande av alkohol- och drogfria aktiviteter för unga
 • Fordonskontroller (polisen)
 • Fokus barn och unga – psykisk hälsa och trygghet
 • Trygg dagligvaruhandel
 • Våld i nära relation, samverkan och information
 • Polisens arbete med lokal problembild

Uppföljning av medborgarlöfte för perioden september-november

Information

Polisen har vid ett tillfälle informerat via fagersta.se. Kommunen kommunicerade uppföljning av sommarens medborgarlöften samt medborgarlöften för hösten.

ANDT

Representant från forskningsinstitutet RISE deltog vid lokal Brå den 28 november för att presentera en fördjupad analys av kommunens drogtestning av avloppsvatten. Möjligheten att genomföra så kallade uppströmsmätningar, det vill säga tester vid andra punkter än vid reningsverket, diskuterades. Dessa kan genomföras som komplement till nuvarande tester. Generellt så ligger Fagerstas nivåer relativt nära nivån för referenskommuner. Analysresultaten kan bland annat används för att få en bild av total droganvändning i en population, förändringar i konsumtionsmönster över tid och utvärdering av åtgärder för drogprevention. Lägesrapporteringsgruppen har signalerat oro över droganvändning bland ungdomar och en arbetsgrupp har under löftesperioden fördjupat sig i orsakerna till oron, bland annat genom att genomföra en trygghetsvandring i skolmiljö. Det finns en eftersläpning gällande de så kallade hundsöken efter narkotika i skolmiljö, ett omtag görs efter jul.

Fokus barn och unga – psykisk hälsa och trygghet

Under vecka 38 genomfördes ”Hälsoveckan”, med kostnadsfria föreläsningar, kulturarrangemang, prova-på-aktiviteter tipspromenader med mera. Över 100 personer deltog i Fagerstaklassikern som handlade om att prova på hälsofrämjande aktiviteter under veckan. Skolelever bjöds på frukost hela veckan vilket var populärt och föräldrar bjöds att äta skollunch. En rad föreläsare med olika teman bland annat Maria Dufva som föreläste för alla i årskurs 3 i grundskolan till och med gymnasiet om brott mot barn och unga på nätet.

Arbetet med Ung omsorg har inletts.

Connect föräldrakurs pågår just nu och två grupper är igång. Föräldrakursen riktar sig till föräldrar med barn i åldern 8-18 år. Kursen genomförs på svenska och somaliska och erbjuds även på arabiska. Ny kurs beräknas starta upp i februari.

Polisen – fordonskontroller

Fordonskontroller har genomförts som planerat.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Under perioden har ett möte genomförts. Forumet är uppskattat och diskussioner pågår om att utöka kretsen av deltagare.

Våld i nära relation

Den 21-27 november deltog Fagersta kommun i det nationella initiativet En vecka fri från våld. Det är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med syfte att uppmärksamma det viktiga förebyggande arbetet som pågår kring våld i nära relationer. Fagersta kommun arrangerade två föreläsningar under denna vecka: Stina Hindsström om lågaffektivt bemötande och Attila Yoldas om machokultur och destruktiva maskulinitetsnormer.

Polisen uppmärksammade brott i hemmet i Polisen informerar.

2022-06-08

Inriktning för medborgarlöfte för perioden juni-augusti

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • ANDT-arbete med fortsatt hög prioritering av förebyggande insatser riktade mot unga för att motverka bruk av alkohol och narkotika med särskilt fokus på alkohol- och drogfria aktiviteter. Drogtestning av avloppsvatten och fördjupad analys av resultatet
 • Polisen ska genom personkontroller samt offensivt arbete identifiera ungdomar, främst i åldern 21 år och yngre, som brukar narkotika. Det offensiva arbetet ska koncentreras kring utpekade samt nya så kallade hotspots i Fagersta kommun
 • Kommunen erbjuder föreningar och organisationer möjlighet att ansöka om bidrag för att arrangera avgiftsfria aktiviteter under sommarlovet år 2022. Utöver det kommer aktiviteter i kommunens regi att erbjudas
 • Kommunens satsning på att erbjuda unga sommarjobb fortsätter och målet är att erbjuda jobb till alla unga födda år 2006 - 2004 som bor i Fagersta och som söker. Platser erbjuds inom kommunen eller i samverkan med föreningar
 • Din idé, kommunens medborgarbudget för unga, som har fokus psykisk hälsa och trygghet pågår för fullt och i början av juni presenteras vilka förslag som kommer att genomföras under året
 • Polisen ska genomföra riktade trafikinsatser med fokus på att identifiera påverkade förare samt motverka hög hastighet och trafikfarligt beteende. Platser runt omkring i Fagersta kommun ska prioriteras
 • Fortsatt arbete inom ramen för Trygg dagligvaruhandel
 • Kommun och polisen åtar sig att tillsammans verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på sätt förhindra och förebygga brott, samt att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relation
 • Arbetet mot den lokala problembilden som tas fram kontinuerligt genom extern, intern dialog och polisiärt underrättelsearbete pågår och förändras med tre veckors mellanrum

Uppföljning av medborgarlöften för perioden mars-maj, exempel på aktiviteter

Information

Polisen har informerat via fagersta.se. En årsrapport för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har tagits fram, presenterats för politiken och publicerats på kommunens hemsida.

ANDT

Kommunen har genomfört arrangemang för unga under riskhelgerna Valborg och Våryran. På Valborg arrangerades aktiviteter i Folkets hus med både lokala unga och artister utifrån som uppträdde, dessutom fanns ett gamingrum med olika typer av spelstationer. På Våryran hade kommunen ett tält i Vilhelminaparken där det anordnades olika aktiviteter. Dessutom ordnades aktiviteter på flera ställen i parken för unga såsom tillexempel EPA-utställning. Även här fanns det många fältare på plats och Våryran rapporterades som lugn ur ett ungdomsperspektiv. Dessutom arrangerades tävlingen Blås grönt och Noll där unga som kom och visade att de var nyktra genom att blåsa grönt deltog i ett lotteri om fina priser.

I april fick alla elever i årskurs 4 möta Sean Banan under dagen och på kvällen genomfördes en spelning för unga i åldern 13-25 år. Temat var mobbning och utanförskap. Arrangemanget var en del i Din idé - kommunens medborgardialog för unga.

Testning av avloppsvattnet har genomförts enligt plan under perioden. Resultaten har varierat relativt litet mellan testtillfällena. Lokala Brå kommer under hösten att ta fram en plan för hur resultaten ska användas.

Polisens arbete med skol- och fritidsgårdsbesök

Polisen har fortsatt att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott. Enligt statistiken genomfördes tolv besök enbart på fritidsgården i Fagersta under perioden. Utöver fritidsgårdsbesöken gör ungdomsutredare samt områdespoliser veckovis spontana samt planerade besök inne i skolorna och i klasserna.

Arbete mot bostadsinbrott

Under de senaste månaderna har det varit ganska få bostadsinbrott i hela Västmanland, men framför allt i Norra Västmanland och det är mycket positivt. Arbetet mot bostadsinbrott har bestått i trafikkontroller för att identifiera stöldligor på väg, men också genom patrullering i bostads/industriområden och vid infarter till industriområden.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Två möten har genomförts och parterna har samverkat inom olika städprojekt såsom Städa Sverige.

Trygghetsvandring

Planen var att genomföra trygghetsvandringar i maj. Dessa kommer istället att genomföras efter sommaren med fokus på skolmiljöer/-gårdar.

Våld i nära relation

Polisen har tillsammans med Västanfors-Västervåla församling anordnat fyra samtalscaféer med tema våld i nära relation. Det har varit god respons på mötena. Polisen gjorde en riktad informationsinsats inför påskhelgen genom utdelning av informationsmaterial. Socialförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har återupptagit arbetet med ”Huskurage”. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Skolan undersöker möjligheten att starta ett arbete gällande mansnormer.

Återupptagande av föräldrautbildning

Under perioden har sju handledare inom konceptet Connect utbildats. Kommunen har nu kapacitet att erbjuda föräldrautbildning på tre språk och marknadsföring till föräldrar har påbörjats. Beräknad start för utbildningar är månadsskiftet augusti/september.

Övriga frågor

Lokala Brå arbetar vidare utifrån den utvärdering som Mälardalens högskola genomförde. I detta arbete ingår att ta fram tydligare uppdragsbeskrivningar för deltagarna i EST-gruppen samt att ytterligare systematisera lägesbildsrapporteringen. Länsstyrelsen Västmanland har bistått kommunen i utvecklingen av kommunens styrdokument för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Resultatet kommer att presenteras under hösten.

2022-03-09

Inriktning för medborgarlöfte för perioden mars-maj

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • ANDT-arbete med fortsatt hög prioritering av förebyggande insatser riktade mot unga för att motverka bruk av alkohol och narkotika med särskilt fokus på alkohol- och drogfria aktiviteter. Drogtestning av avloppsvatten och fördjupad analys av resultatet
 • Polisen kommer att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott
 • Polisen kommer under kvällstid och nattetid arbeta mot bostadsinbrott samt nationella- och internationella brottsnätverk i Fagersta kommun
 • Fortsatt arbete inom ramen för Trygg dagligvaruhandel
 • Kommunen kommer i samverkan med polisen genomföra trygghetsvandringar i maj
 • Kommun och polisen åtar sig att tillsammans verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på sätt förhindra och förebygga brott, samt att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relation
 • Kommunen kommer att återuppta arbetet med föräldrautbildning i form av fysiska möten

Uppföljning av medborgarlöften för perioden mars-maj, exempel på aktiviteter

Information

Polisen har informerat via fagersta.se. En årsrapport för kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete har tagits fram, presenterats för politiken och publicerats på kommunens hemsida.

ANDT

Kommunen har genomfört arrangemang för unga under riskhelgerna Valborg och Våryran. På Valborg arrangerades aktiviteter i Folkets hus med både lokala unga och artister utifrån som uppträdde, dessutom fanns ett gamingrum med olika typer av spelstationer. På Våryran hade kommunen ett tält i Vilhelminaparken där det anordnades olika aktiviteter. Dessutom ordnades aktiviteter på flera ställen i parken för unga såsom tillexempel EPA-utställning. Även här fanns det många fältare på plats och Våryran rapporterades som lugn ur ett ungdomsperspektiv. Dessutom arrangerades tävlingen Blås grönt och Noll där unga som kom och visade att de var nyktra genom att blåsa grönt deltog i ett lotteri om fina priser.

I april fick alla elever i årskurs 4 möta Sean Banan under dagen och på kvällen genomfördes en spelning för unga i åldern 13-25 år. Temat var mobbning och utanförskap. Arrangemanget var en del i Din idé - kommunens medborgardialog för unga.

Testning av avloppsvattnet har genomförts enligt plan under perioden. Resultaten har varierat relativt litet mellan testtillfällena. Lokala Brå kommer under hösten att ta fram en plan för hur resultaten ska användas.

Polisens arbete med skol- och fritidsgårdsbesök

Polisen har fortsatt att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott. Enligt statistiken genomfördes tolv besök enbart på fritidsgården i Fagersta under perioden. Utöver fritidsgårdsbesöken gör ungdomsutredare samt områdespoliser veckovis spontana samt planerade besök inne i skolorna och i klasserna.

Arbete mot bostadsinbrott

Under de senaste månaderna har det varit ganska få bostadsinbrott i hela Västmanland, men framför allt i Norra Västmanland och det är mycket positivt. Arbetet mot bostadsinbrott har bestått i trafikkontroller för att identifiera stöldligor på väg, men också genom patrullering i bostads/industriområden och vid infarter till industriområden.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Två möten har genomförts och parterna har samverkat inom olika städprojekt såsom Städa Sverige.

Trygghetsvandring

Planen var att genomföra trygghetsvandringar i maj. Dessa kommer istället att genomföras efter sommaren med fokus på skolmiljöer/-gårdar.

Våld i nära relation

Polisen har tillsammans med Västanfors-Västervåla församling anordnat fyra samtalscaféer med tema våld i nära relation. Det har varit god respons på mötena. Polisen gjorde en riktad informationsinsats inför påskhelgen genom utdelning av informationsmaterial. Socialförvaltningen och Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har återupptagit arbetet med ”Huskurage”. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga, förhindra och stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. Metoden innebär att kunskap om våld och civilkurage sprids för att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Skolan undersöker möjligheten att starta ett arbete gällande mansnormer.

Återupptagande av föräldrautbildning

Under perioden har sju handledare inom konceptet Connect utbildats. Kommunen har nu kapacitet att erbjuda föräldrautbildning på tre språk och marknadsföring till föräldrar har påbörjats. Beräknad start för utbildningar är månadsskiftet augusti/september.

Övriga frågor

Lokala Brå arbetar vidare utifrån den utvärdering som Mälardalens högskola genomförde. I detta arbete ingår att ta fram tydligare uppdragsbeskrivningar för deltagarna i EST-gruppen samt att ytterligare systematisera lägesbildsrapporteringen. Länsstyrelsen Västmanland har bistått kommunen i utvecklingen av kommunens styrdokument för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Resultatet kommer att presenteras under hösten.

Uppföljning av medborgarlöften för perioden december-februari, exempel på aktiviteter

Drogtestning av avloppsvatten

Drogtestning av avloppsvatten har genomförts enligt plan

Polisens arbete med skol- och fritidsgårdsbesök

Polisen har gjort regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott. Områdespoliserna har varit ute på Risbroskolan, Alfaskolan och Brinellskolan. Totalt har polisen träffat cirka 450 elever.

Narkotikasök hund

Polisen genomförde den 30 november planerade narkotikasök med hund på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan. Med på söket var en hundförare, tre områdespoliser, kommunpolis samt representanter från skolorna. Söken resulterade inte i några fynd eller något av intresse, vilket ses om positivt. Målet är en narkotikafri miljö för elever och personal.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. En grupp har bildats. Ytterligare ett möte har genomförts under löftesperioden och träffarna bidrar till att stärka samverkan och samarbetet mellan handlare, kommun och församling. En utökning av gruppen med fler intressenter diskuteras.

Trygghetsenkät

Fagersta kommun genomför återkommande en enklare trygghetskartläggning i form av en öppen webbenkät. Den senaste enkäten gav 187 svar och det var främst invånare i åldern 40-59 år boende i Västanfors, Centrum och Kolarbyområdet som svarade. Svaren kommer att sammanställas in en särskild rapport. Det kan dock noteras att flertalet svarande anger att man inte helt känner till var man hittar information om vad kommunen och polisen gör för att öka tryggheten. På frågan om vad som skulle öka tryggheten lyfts framförallt två aspekter: fler poliser och mer utebelysning där det är mörkt. I frisvaren lyfts även kameraövervakning som en önskad åtgärd för att öka tryggheten.


2021-12-06

Inriktning för medborgarlöfte för perioden december-februari

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • ANDT-arbete med fokus på drogtestning av avloppsvatten, anordnade av alkohol- och drogfria aktiviteter för unga. Polisen kommer att genomföra narkotikasök på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan med hund, i ett brottsförebyggande syfte och skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
 • Polisen kommer att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott
 • Fortsatt arbete inom ramen för Trygg dagligvaruhandel
 • Genomförande av Trygghetsenkät

Utvärdering av vårt arbete med lägesbilder och medborgarlöften

Mälardalens högskola har under våren utvärderat arbetet med lägesbilder och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. Syftet med utvärderingen är att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i Västmanlands och Dalarnas län. Parallellt med det löpande arbetet med medborgarlöften pågår ett arbete för att genomföra utvecklingsinsatser i linje med utvärderingen, bland annat ökat fokus på kommunikation av medborgarlöften och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Uppföljning av medborgarlöften för perioden september-november, exempel på aktiviteter

Drogtestning av avloppsvatten

Vi har genomfört drogtestning av avloppsvatten vid tre tillfällen enligt plan. Det som sticker ut i sammanställningen är följande:

 • Cannabisanvändandet skiljer sig inte så mycket över veckodagarna, utan större skillnad mellan årstider, med ökat användande under sommaren
 • Kokain visar stora skillnader i veckomätningen och mindre skillnad utifrån årstid. Septembers mätning visade däremot på utjämnade resultat
 • Amfetamin har vid de två första mätningarna inte stuckit ut, men septembermätningen visar på en tydlig ökning från sommarens värden

För få tester har genomförts för att kunna dra några säkra slutsatser och därmed föreslås heller inga särskilda vidare åtgärder i det här läget.

Narkotikasök hund

Polisen genomförde den 30 november planerade narkotikasök med hund på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan. Med på söket var en hundförare, tre områdespoliser, kommunpolis samt representanter från skolorna. Söken resulterade inte i några fynd eller något av intresse, vilket ses om positivt. Målet är en narkotikafri miljö för elever och personal.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Två möten har genomförts och däribland en trygghetsvandring runt berörda butiker. Det var god uppslutning och bra dialog.

Trygghetsvandringar

Tre trygghetsvandingar har genomförts i oktober, en i norra Fagersta, en i centrum och en i Västanfors. Syftet har varit att identifiera platser som kan vara av särskilt intresse för kommunens förebyggande arbete mot otrygghet. Cirka 20 personer deltog i respektive vandring. Den övergripande känslan som gavs uttryck för är att norra Fagersta, centrum och Västanfors upplevs som relativt trygga platser, men att vissa platser undviks, speciellt kvällstid. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) framhåller tre anledningar som de huvudsakliga bidragande faktorerna till upplevd otrygghet. Dessa är skymd sikt, mörker och personer som beter sig på ett sätt som skapar en känsla av otrygghet. Det är även dessa faktorer som dominerar synpunkterna från vandringarna.

Uppföljande trygghetsvandringar planeras till våren, och utgångpunkten för det framtida arbetet är att genomföra trygghetsvandringar regelbundet.

En ”Trygghetsvandring på nätet” har genomförts på Risbroskolan.

Trygghetsenkät

Kommunens återkommande trygghetsenkät har öppnats, med svarstid fram till och med den 12 januari.

Införande av hallråd

Avdelning för Välfärd och service har startat ett hallråd för verksamheter med koppling till Fagerstahallen. Syftet med hallrådet är att stärka dialogen mellan olika parter verksamma i Fagerstahallen och på detta sätt snabbare och enklare lösa gemensamma frågor och utmaningar.

Nya arbetssätt gällande gatubelysning

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har bildat en arbetsgrupp för nya arbetssätt gällande gatubelysningen.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test