Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medborgarlöfte

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Polisen har i samråd med kommunen arbetat fram en form av medborgarlöfte, där inriktningen för arbetet prövas med tremånadersintervaller.

Två personer som krokar lillfingrarna. Grönområde i bakgrunden.

2022-03-09

Inriktning för medborgarlöfte för perioden mars-maj

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • ANDT-arbete med fortsatt hög prioritering av förebyggande insatser riktade mot unga för att motverka bruk av alkohol och narkotika med särskilt fokus på alkohol- och drogfria aktiviteter. Drogtestning av avloppsvatten och fördjupad analys av resultatet
 • Polisen kommer att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott
 • Polisen kommer under kvällstid och nattetid arbeta mot bostadsinbrott samt nationella- och internationella brottsnätverk i Fagersta kommun
 • Fortsatt arbete inom ramen för Trygg dagligvaruhandel
 • Kommunen kommer i samverkan med polisen genomföra trygghetsvandringar i maj
 • Kommun och polisen åtar sig att tillsammans verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation och på sätt förhindra och förebygga brott, samt att bidra till ökad kunskap hos medarbetarna inom respektive verksamhet om hur man kan upptäcka och motverka våld i nära relation
 • Kommunen kommer att återuppta arbetet med föräldrautbildning i form av fysiska möten

Uppföljning av medborgarlöften för perioden december-februari, exempel på aktiviteter

Drogtestning av avloppsvatten

Drogtestning av avloppsvatten har genomförts enligt plan

Polisens arbete med skol- och fritidsgårdsbesök

Polisen har gjort regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott. Områdespoliserna har varit ute på Risbroskolan, Alfaskolan och Brinellskolan. Totalt har polisen träffat cirka 450 elever.

Narkotikasök hund

Polisen genomförde den 30 november planerade narkotikasök med hund på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan. Med på söket var en hundförare, tre områdespoliser, kommunpolis samt representanter från skolorna. Söken resulterade inte i några fynd eller något av intresse, vilket ses om positivt. Målet är en narkotikafri miljö för elever och personal.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. En grupp har bildats. Ytterligare ett möte har genomförts under löftesperioden och träffarna bidrar till stärka samverkan och samarbetet mellan handlare, kommun och församling. En utökning av gruppen med fler intressenter diskuteras.

Trygghetsenkät

Fagersta kommun genomför återkommande en enklare trygghetskartläggning i form av en öppen webbenkät. Den senaste enkäten gav 187 svar och det var främst invånare i åldern 40-59 år boende i Västanfors, Centrum och Kolarbyområdet som svarade. Svaren kommer att sammanställas in en särskild rapport. Det kan dock noteras att flertalet svarande anger att man inte helt känner till var man hittar information om vad kommunen och polisen gör för att öka tryggheten. På frågan om vad som skulle öka tryggheten lyfts framförallt två aspekter: fler poliser och mer utebelysning där det är mörkt. I frisvaren lyfts även kameraövervakning som en önskad åtgärd för att öka tryggheten.


2021-12-06

Inriktning för medborgarlöfte för perioden december-februari

 • Polisen fortsätter att kontinuerligt att informera via ”Polisen informerar” på fagersta.se
 • ANDT-arbete med fokus på drogtestning av avloppsvatten, anordnade av alkohol- och drogfria aktiviteter för unga. Polisen kommer att genomföra narkotikasök på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan med hund, i ett brottsförebyggande syfte och skapa förutsättningar för en drogfri miljö för barn och ungdomar
 • Polisen kommer att göra regelbundna skol- och fritidsgårdsbesök för att skapa relationer med ungdomar och förebygga brott
 • Fortsatt arbete inom ramen för Trygg dagligvaruhandel
 • Genomförande av Trygghetsenkät

Utvärdering av vårt arbete med lägesbilder och medborgarlöften

Mälardalens högskola har under våren utvärderat arbetet med lägesbilder och medborgarlöften i Fagersta och Ludvika kommun. Syftet med utvärderingen är att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet i Västmanlands och Dalarnas län. Parallellt med det löpande arbetet med medborgarlöften pågår ett arbete för att genomföra utvecklingsinsatser i linje med utvärderingen, bland annat ökat fokus på kommunikation av medborgarlöften och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Uppföljning av medborgarlöften för perioden september-november, exempel på aktiviteter

Drogtestning av avloppsvatten

Vi har genomfört drogtestning av avloppsvatten vid tre tillfällen enligt plan. Det som sticker ut i sammanställningen är följande:

 • Cannabisanvändandet skiljer sig inte så mycket över veckodagarna, utan större skillnad mellan årstider, med ökat användande under sommaren
 • Kokain visar stora skillnader i veckomätningen och mindre skillnad utifrån årstid. Septembers mätning visade däremot på utjämnade resultat
 • Amfetamin har vid de två första mätningarna inte stuckit ut, men septembermätningen visar på en tydlig ökning från sommarens värden

För få tester har genomförts för att kunna dra några säkra slutsatser och därmed föreslås heller inga särskilda vidare åtgärder i det här läget.

Narkotikasök hund

Polisen genomförde den 30 november planerade narkotikasök med hund på Lindgårdsskolan, Risbroskolan och Brinellskolan. Med på söket var en hundförare, tre områdespoliser, kommunpolis samt representanter från skolorna. Söken resulterade inte i några fynd eller något av intresse, vilket ses om positivt. Målet är en narkotikafri miljö för elever och personal.

Trygg dagligvaruhandel

Ica Supermarket Fontänen, Ica Supermarket Fagersta, Fagersta kommun samt Västanfors-Västervåla församling har ingått en trygghetsöverenskommelse i samverkan med polisen. Två möten har genomförts och däribland en trygghetsvandring runt berörda butiker. Det var god uppslutning och bra dialog.

Trygghetsvandringar

Tre trygghetsvandingar har genomförts i oktober, en i norra Fagersta, en i centrum och en i Västanfors. Syftet har varit att identifiera platser som kan vara av särskilt intresse för kommunens förebyggande arbete mot otrygghet. Cirka 20 personer deltog i respektive vandring. Den övergripande känslan som gavs uttryck för är att norra Fagersta, centrum och Västanfors upplevs som relativt trygga platser, men att vissa platser undviks, speciellt kvällstid. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) framhåller tre anledningar som de huvudsakliga bidragande faktorerna till upplevd otrygghet. Dessa är skymd sikt, mörker och personer som beter sig på ett sätt som skapar en känsla av otrygghet. Det är även dessa faktorer som dominerar synpunkterna från vandringarna.

Uppföljande trygghetsvandringar planeras till våren, och utgångpunkten för det framtida arbetet är att genomföra trygghetsvandringar regelbundet.

En ”Trygghetsvandring på nätet” har genomförts på Risbroskolan.

Trygghetsenkät

Kommunens återkommande trygghetsenkät har öppnats, med svarstid fram till och med den 12 januari.

Införande av hallråd

Avdelning för Välfärd och service har startat ett hallråd för verksamheter med koppling till Fagerstahallen. Syftet med hallrådet är att stärka dialogen mellan olika parter verksamma i Fagerstahallen och på detta sätt snabbare och enklare lösa gemensamma frågor och utmaningar.

Nya arbetssätt gällande gatubelysning

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har bildat en arbetsgrupp för nya arbetssätt gällande gatubelysningen.

Sidansvarig: Annika Hedberg-Roth

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test