Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Ill upset young woman sitting on sofa covered with blanket freezing blowing running nose got fever caught cold sneezing in tissue, sick girl having influenza symptoms coughing at home, flu concept

Elevhälsa

I Per Olsskolans elevhälsoteam arbetar rektor, skolsköterska, skolkurator, socialpedagog, speciallärare och specialpedagog.

Elevhälsomöten sker två gånger/vecka fördelat på fyra stycken 20 minuters-pass som är bokningsbara för lärarna (se vidare beskrivning under rubrik ”Ärendegången.”) samt att det även finns återkopplingstid två gånger per vecka (20 minuter) för pågående ärenden. Elevhälsoteamet träffas även på egen hand, en gång/vecka för en kort nulägesrapport gällande insatser, och en gång var tredje eller fjärde vecka för att samråda kring ärenden och insatser som pågår. 

En gång permånad sker även ett utvidgat elevhälsoteamsmöte där även skolläkare och skolpsykolog deltar.

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevers utveckling mot målen. Enligt skollagen §25: ”Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses".