Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Förvaltningar

För att kommunen ska kunna fullfölja alla uppdrag finns ett antal förvaltningar och enheter som alla ansvarar för ett visst ämnesområde. Samtliga förvaltningar är politisk styrda och tillhör en viss nämnd eller direktion. Dessa kan du läsa mer om under Politisk organisation.

Fagersta kommun har tre egna förvaltningar:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsens förvaltning består av två avdelningar.

Stöd och styrning

 • HR
 • Kansli
 • Kommunikation
 • IT-strategi
 • Dataskydd/juridik samt reception
 • Växel och vaktmästeri
 • Upphandling
 • Beredskapsfrågor

Välfärd och service

 • Arbetsmarknad
 • Integration
 • Näringsliv
 • Vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Kostservice
 • Kultur och fritid
 • Turism

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att socialnämndens beslut verkställs och att de verksamheter som är nämndens ansvar utförs. Samordning av verksamheterna, övergripande administration och service till allmänhet, förtroendevalda och arbetstagarorganisationer handhas på socialkontoret.

Socialförvaltningen består av följande avdelningar:

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens verksamhet är lagstyrd och insatserna styrs till största delen av socialtjänstlagen. Främsta uppgiften är att stödja och företräda enskilda individer, familjer och grupper med särskilda behov av stöd och hjälp, missbruksvård, barn- och ungdomars förhållanden och familjerättsliga ärenden. Serveringstillstånd för alkoholtillstånd handläggs också på den här avdelningen. Den tidigare avdelningen social hållbarhet har upphört i sin gamla form och är till största del implementerad inom avdelningen individ- och familjeomsorg, verkställighet arbete. Ett nära samarbete finns med andra aktörer så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Syftet är att minska arbetslösheten, skapa sysselsättning och genomföra åtgärder som stärker den enskilda individen. Genom att individ- och familjeomsorg även handlägger försörjningsstöd betonas den förstärka arbetslinjen.

Vård- och omsorg

Vård- och omsorgsavdelningen bedriver en verksamhet för äldre och funktionshindrade. Inriktningen är att stödja möjligheterna att bo kvar i det egna hemmet. Verksamheten är inriktad på hjälp i hemmet, särskilt boende för äldre och bostad med särskild service för funktionshindrade.

Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen ansvarar för att utbildningsnämndens beslut verkställs och att de verksamheter som vilar på nämndens ansvar utförs.

Utbildningsförvaltningen består av följande avdelningar:

Förskola

Verksamheten vänder sig till barn 1–5 år och har god spridning inom Fagersta tätort.

Grundskola

Den kommunala grundskolan består av fyra rektorsområden: Alfaskolan, Per-Olsskolan, Risbroskolan och Mariaskolan. Där finns verksamhet från förskoleklass till årskurs sex samt skolbarnomsorg. Risbroskolans rektorsområde omfattar årskurs sju till nio.

Grundsärskola

Olsboskolan består av den obligatoriska grundsärskolan, indelad i grundsärskola och träningsskola med årskurserna ett till tio, samt gymnasiesärskola för elever på träningsskolenivå.

Gymnasieskola

Gymnasieskola med 10 nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion och lärlingsutbildning. Nationella program särskolan, som läses under fyra år.

Stöd och styrning, Upphandling och service samt Näringsliv och tillväxt är avdelningar under kommunstyrelsen.

Och sex gemensamma förvaltningar:

Fagersta och Norbergs kommuner har en gemensam ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning. Förvaltningen är placerad i Fagersta.

Ekonomiförvaltningen ansvarar för ekonomiadministrationen i Fagersta och Norbergs kommuner och tillhandahåller ekonomitjänster åt samverkansorganisationer.

I verksamheten ingår arbete med budgetprocess, årsredovisning och delårsbokslut, budgetuppföljning, löpande ekonomiadministration och finansförvaltning.

Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning är ett samarbete med Avesta och Norbergs kommuner.

I miljö- och byggfrågor har kommunerna Fagersta, Norberg och Avesta en gemensam organisation. Miljö- och byggförvaltningen är placerad i Avesta kommun.

Du finner mer information om Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning på Avesta kommuns hemsida.

Vastmanland-Dalarna miljö- och byggforvaltning

Västmanland-Dalarna löneförvaltning är ett samarbete med kommunerna Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg.

Västmanland-Dalarna löneförvaltning är placerad i Norbergs kommun, där den ingår i ledningskontoret. Löneförvaltningen ansvarar för att bedriva en ekonomisk effektiv löneverksamhet och administration.

Du hittar mer information om Västmanland-Dalarna löneförvaltning på Norbergs kommuns hemsida.

norberg.se

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund mellan Fagersta, Avesta, Hedemora och Norbergs kommuner.

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund ansvarar för räddningstjänsten i Fagersta kommun, och arbetar även med skadeförebyggande verksamhet. Förvaltningen ligger i Avesta kommun.

Du hittar mer information om Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund på Avesta kommuns hemsida.

avesta.se

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är ett kommunalförbund mellan Fagersta och Norbergs kommuner.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) har driftansvaret för följande:

 • verksamhetsfastigheter
 • allmännyttiga bostäder
 • kommersiella fastigheter samt övrig mark, såsom markreserv, skogar och allmän platsmark
 • idrotts- och fritidsanläggningar
 • gator och vägar
 • parker och lekparker
 • vatten- och avloppsanläggningar

Kommunalförbundet svarar även för kommunernas:

 • om- och nybyggnadsverksamhet inom de områden man har driftansvar för
 • renhållningsverksamhet
 • IT-service och bredbandsutbyggnad
 • samordnade städverksamhet

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund administrerar och verkställer även uppgifter avseende markförsörjning och markförvärv, energiplanering samt kommunikationer. Förbundet är även trafiknämnd och trafiksäkerhetskommitté.

Du hittar mer information på förbundets egen hemsida.

nvk.fagersta.se

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test