Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elev/vårdnadshavare

Här kan ni bland annat läsa om hur ni anmäler frånvaro, ansöker om ledighet, och vilka aktiviteter vi har på skolan.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare via Infomentor .
Frånvaroanmälan av någon/några timmar exempelvis tandläkarbesök,
meddelas läraren och registreras av denna.
Infomentor

Frånvaroanmälan till förskoleklass och fritids görs per telefon.

Kontakt
Fritidshemmet Älgen 0223-444 48
Fritishemmet Knuten 0223-444 94
Förskoleklass 0223-445 24

Skriftliga omdömen ges i årskurs ett till fem, en gång per läsår.

Betyg ges första gången HT årskurs 6, därefter varje termin.
Betygssteg: A, B, C, D, E och F.

Nationella prov genomförs År 6: svenska, matematik, engelska.
År 3: svenska och matemtik.

I varje klass utses föräldrar som representanter vid föräldrarådsmöten som sker en gång per termin. Vid dessa möten deltar rektor/bit. rektor och några lärare från de olika arbetslagen.

Innehållet brukar vara aktuell information och frågor från föräldrar. Mötet ses även som en viktig möjlighet att ta del av föräldrars synpunkter.

Kvarglömda kläder förvaras i källarvåningen samt i idrottshallen. En gång per termin körs kläderna bort. Vi meddelar via Infomentor när detta görs. Gör gärna ett besök om ni saknar något.

Närvaro i skolan är viktigt!

Det har stor betydelse för kunskapsutvecklingen att ha en sammanhängande undervisning. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid Det är en sammanvägd bedömning som avgör om en sådan ledighet kan beviljas eller inte. Faktorer som vägs in är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisningstid samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Vi vill vädja till vårdnadshavare att inte ansöka om ledigheter när det går att undvika.
Man måste också ta med i beräkningen att en ledighetsansökan kan avslås, och därför kan man inte boka en resa innan ledigheten beviljats.

Lärare/studiepedagog har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Gäller ansökan en längre period är det rektor som tar beslut om ledigheten beviljas eller avslås. Under veckor med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Vi beviljar inte heller ledighet de två första veckorna vid läsårsstart.
Ansökan om ledighet ska lämnas in senast fyra veckor innan ledigheten.

Ledighetsblankett

Inloggningsuppgifter till Infomentor får du av skolan.

Logga in på Infomentor och bekräfta dina kontaktuppgifter.
Infomentor

Bra att veta om Infomentor

 • Du kan ändra dina egna kontaktuppgifter när som helst.
 • Det är viktigt att e-postadress och telefonnummer uppdateras vid ändringar då en stor del av kommunikationen sker via e-post.
 • Du kan inte ändra ditt barns kontaktuppgifter, det hanterar skolan. Meddela skolan om ditt barn byter adress.
 • Du har ett inloggningskonto även om du har flera barn som har Infomentor.

Bekanta dig med de olika funktionerna som din skola har valt att använda.

En film som visar hur du använder Infometor Hub.

Begreppet läxa är något som inte är reglerat i läroplan eller skollag, men det är vanligt förekommande som en del i skolans verksamhet.

Med läxa menas vanligen skolarbete som sker utanför timplanebunden verksamhet och i allmänhet görs i hemmet. Något krav för lärare att ge läxor finns inte.

Läxor:

 • ska kunna ges men då vara i begränsad omfattning och vara väl motiverade och förberedda
 • ska kunna klaras av varje elev utan särskild stöd av föräldrar eller vårdnadshavare, men självklart är det bra om vuxna stöder och hjälper sina barn i skolarbetet
 • kan ges som veckoläxa
 • ges inte över helger
 • ska sitta väl ihop med den undervisning som sker i klassen och följas upp av klasslärare.
 • ska aldrig utdelas rutinmässigt utan ha ett tydligt syfte som elev och föräldrar är införstådda med och vara en del i att utveckla elevens lärande
 • ska vara individanpassade utifrån elevens förmågor.
 • är inte bara hemarbete i en lärobok utan rör alla typer av uppgifter och uppdrag som skolan ger utanför ordinarie skoltid.
  Det är skolan och skolans lärare som har hela ansvaret för elevens undervisning och att eleven får det stöd som den har rätt till.
  Vid ledighet lämnas arbetsuppgifter som vårdnadshavarna ansvarar för att barnet utför.
  Vid annan frånvaro kan arbetsuppgifter lämnas i samråd mellan vårdnadshavare och lärare.

Läxhjälp: Eleverna erbjuds läxhjälp från årskurs två till sex, en gång per vecka.

"Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." (föräldrabalken 6 kap. 2§)

6 kap. föräldrabalken reglerar förhållanden kring vårdnadshavare, föräldrar och barn - och inte enligt dess ordalydelse skolpersonal. Det är genom praxis från domstolarna och tillsynsmyndigheterna samt Riksdagens ombudsmän (JO) som ovan citerade lagrums tillämpning har utvidgats till att omfatta även skol- och fritidspersonal.

Skol- och fritidspersonal har således under viss tid ett ansvar för:

 • att barnets behov blir tillgodosedda
 • att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter ges och
 • att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada.

Skolans tillsynsansvar börjar i allmänhet när elevens schemalagda tid börjar och upphör när elevens schemalagda tid upphör. För skolan föreligger ett visst tillsynsansvar innan skolans start och efter skolans slut. En rimlig tid kan vara femton minuter innan och efter.

För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att skolskjutsen anländer till skolskjutsen går hem.

Skolan har enligt skollagen en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit till skolan på utsatt schematid om man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande. Den kontakten skall tas senast samma dag.

Återkommer en elev inte efter en rast har skolan skyldighet att ta reda på vart eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns ta kontakt med vårdnadshavare.

Vi stor oro ska polisen kontaktas.

Fritidshemmets tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv. Om barnet skall gå hem själv skall detta vara uppgjort med personalen.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Likaså finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar men praxis i Fagersta är att fritidshemmen kontaktar vårdnadshavare om ett barn inte kommit till verksamheten.

Om någon bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet under fritidstid, med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Om barnet skall hämtas av annan person än vårdnadshavare skall detta vara uppgjort med personalen.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.


RUTINER VID SKADEGÖRELSE I SKOLOR.
En av skolans uppgifter är att i samarbete med hemmen fostra eleverna. Vid skadegörelse ska de åtgärder som vidtas ha ett fostrande syfte och hanteras i samklang med rådande lagstiftning och hur samhället fungerar i övrigt.

Vägledande ska vara vad som är bäst för eleven, på kort- och lång sikt.

Skadeståndslagen skiljer på skadegörelse och olyckshändelse.

 1. Skadegörelse: När någon avsiktligt eller av vårdslöshet förstör eller skadar någon annans egendom, ex krossade fönsterrutor, sönderskurna möbler, klotter. Se 2 kap 1§ Skadeståndslagen.
 2. Olyckshändelse (varken uppsåt eller vårdslöshet): Omfattas inte av bestämmelserna i skadeståndslagen - ingen skyldighet att betala skadestånd.

Skadegörelse orsakad av elev.
När en elev har gjort sig skyldig till skadegörelse på skolans egendom och det är känt och utrett, kan skolan yrka ersättning för faktiska kostnader. Ersättningskravet kan inte riktas till en viss grupp utan det måste vara utrett och säkerställt vem eller vilka som har vållat skadan, samt att skadan beror på avsiktligt eller vårdslöst handlande.

Rapportering
Elevens vårdnadshavare ska underrättas om skadan samt att skolan kommer att kräva ersättning för skadan.
Polisanmälan bör göras om skadegörelsen är grov eller skett vid upprepade tillfällen. Om eleven är under 15 år bör polisanmälan göras i undantagsfall. Anmälan till socialtjänst ska göras om en bedömning visar att det finns skäl att göra en sådan anmälan.

Ersättning
Hur stor ersättningen ska vara bedöms i varje enskilt fall. Det som påverkar bedömningen är bland annat elevens ålder och mognad, skadans omfattning samt om vårdnadshavares och skolans försäkringsbolag blir inblandade i processen.