Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Elev/vårdnadshavare

Här har vi samlat information som kan vara viktig för dig som elev eller vårdnadshavare hos oss på Risbroskolan.

För att anmäla sjukfrånvaro loggar vårdnadshavaren in på Infomentor och väljer att sjukanmäla för en eller två dagar. Om eleven fortfarande är sjuk efter detta måste vårdnadshavare sjukanmäla på nytt.

Om en elev vill sjukanmäla sig under dagen kontaktar denne sin vårdnadshavare som får ringa till expeditionen och sjukanmäla eleven.

Om man som vårdnadshavare saknar inloggningsuppgifter, kan vår expedition hjälpa till att ordna nya.
Infomentor

Vårt mål på Risbroskolan är enkelt: Vi ska bli Bäst på undervisning! Att vara Bäst på undervisning betyder att våra lärare planerar en undervisning som ger alla elever chansen att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi ger extra stöd och gör anpassningar för alla elever som behöver det för att komma till sin rätt.

För att uppnå detta ger vi våra lärare extra mycket tid till planering, eftersom det tar tid att göra en planering som gynnar alla elever. Vi har engagerade och duktiga lärare, som arbetar för en god inlärningsmiljö, god struktur och stimulerande och spännande undervisning.

Varje klass har en egen mentor, som fungerar som en kontaktperson på skolan. Mentorn ger information, stöttar och motiverar eleverna, och hjälper dem med studieteknik.

I varje klass utses föräldrar som representanter vid föräldrarådsmöten som sker varje termin. Vid dessa möten deltar rektor och några lärare från de olika arbetslagen.

Innehållet brukar vara aktuell information och frågor från föräldrar, men mötet ses även som en viktig möjlighet att ta del av föräldrars åsikter inför vissa förändringar och beslut. Mötena ligger vanligtvis i mars och oktober. Information om tid och plats lägger vi ut på Infomentor.

Närvaro i skolan är viktig!

Det har stor betydelse för kunskapsutvecklingen att ha en sammanhängande undervisning. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid Det är en sammanvägd bedömning som avgör om en sådan ledighet kan beviljas eller inte. Faktorer som vägs in är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisningstid samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Vi vill vädja till vårdnadshavare att inte ansöka om ledigheter när det går att undvika.
Man måste också ta med i beräkningen att en ledighetsansökan kan avslås, och därför kan man inte boka en resa innan ledigheten beviljats.

Lärare/mentor har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Gäller ansökan en längre period är det rektor som tar beslut om ledigheten beviljas eller avslås. Under veckor med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Vi beviljar inte heller ledighet de två första veckorna vid läsårsstart.
Ansökan om ledighet ska lämnas in senast fyra veckor innan ledigheten.

Ledighetsblankett


Om en av, eller båda elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning), om

1. eleven har grundläggande kunskaper i språket och

2. eleven önskar få sådan undervisning.

Vi strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid. Detta för att eleven ska få alla timmar undervisning som de har rätt till i samtliga ämnen.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar undervisning i språket.

Ansökan sker oftast under vårterminen i årskurs 6, i samband med att man söker sin profil och eventuellt språkval. Men det går även att ansöka senare genom att blanketten lämnas till expeditionen.

E-tjänster och blanketter