Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
group of people stacking hands at the beach

Elev/vårdnadshavare

Du som förälder ansvarar för att ditt barn kommer till skolan och deltar i undervisningen. Elever i förskoleklass och grundskolan har skolplikt.

Vårdnadshavares ansvar

Du ansvarar för att bidra till ditt barns lärande och utveckling och att dit barn följer skolans ordningsregler.

Om det uppstår problem eller frågor som rör ditt barn och som skolan behöver känna till ska du kontakta skolan så snart som möjligt.

Som förälder har du också ett ansvar att visa respekt och tillit för skolans personal och eftersträva en god relation.

Så går samarbetet till

Information till vårdnadshavare

Information om ditt barns schema, arbetsuppgifter och kunskapsutveckling samt aktuella händelser och förändringar för du via skolans lärarplattform Infomentor.

Inloggningsuppgifter till Infomentor får ni av skolans administratör 0223-442 73.
Infomentor

Föräldrar och föräldramöten

Via föräldraråd och föräldramöten är forum för delaktighet och dialog. På föräldraråd kan du framföra dina synpunkter i olika frågor, dock inte enskilda ärenden alla klasser utser föräldrarådsrepresentanter.

På föräldramötena får du kunskap om aktuella frågor, arbetsuppgifter, teman och projekt som ditt barn arbetar med. Syftet är också att visa hur du som förälder kan bidra till ditt barns lärande och utveckling, samt att föra ett samtal kring skolan uppdrag och mål.

Utvecklingssamtal

Du blir kallad till utvecklingssamtal en gång per termin eller en gång per år om ditt barn går i förskoleklass. Syftet är att informera om ditt barns lärande och utveckling och komma överens om vilka mål ditt barn ska ha framöver. På utvecklingssamtalet får du och läraren också möjlighet att diskutera hur ni tillsammans kan stödja ditt barn att ha målen.

Rutiner när elev är sjuk och anmälan till skolan

När elev är sjuk gör vårdnadshavaren snarast en sjukanmälan på Infomentor, alternativ på anvisat telefonnummer nedan.

Under den tid som eleven är sjuk behöver man inte kontakta skolan men när eleven är frisk ingen ska ny konakt tas med skolan för att skolan ska veta att eleven nu kommer tillbaka till klassen.

Det är viktigt att dessa rutiner följ för att skapa en stark trygghet för och kring våra elever.

Skolan har ett tillsynsansvar vilket innebär att om en elev saknas på morgonen och inte är anmäld som frånvarande kontaktar skolan omedelbar vårdnadshavarna.

Infomentor

Skolexpedition: 0223-442 73

Inom Per Olsskolans rektorsområde arbetar man med individuella utvecklingsplaner, IUP,
där man följer varje elevs kunskapsutveckling men även personliga och sociala utveckling.

Lärarna arbetar nu fram Pedagogiska Planeringar, PP, som bygger på den nya läroplanen.
Den tas fram till varje nytt arbetsområde och innehåller syfte, innehåll och bedömning.

Till vår hjälp för bedömning av elevernas läsutveckling finns ett läsutvecklingsschema.
Dessutom genomförs i varje årskurs ett till tre, tester utifrån vår handlingsplan för språk-, läs- och skrivutveckling.

En del av elevernas arbeten finns i en portfoliepärm, främst i förskoleklasserna, där man kan följa elevens kunskapsutveckling.

En annan viktig avstämning är, det diagnosmaterial som Skolverket tagit fram som finns i svenska och matematik för årskurs två.

Elev, föräldrar och lärare träffas för utvecklingssamtal minst en gång per termin.
Samtalet ska ge alla parter en bättre bild av elevens skolgång och av hur elevens utveckling bäst kan stödjas.

Vid samtalet diskuterar lärare, föräldrar och elev vad som fungerat bra, vad som behöver förbättras och vem som ska göra vad i det arbetet.

Varje samtal ska leda till en gemensam utvecklingsplan, IUP, för hur man ska gå vidare. För att man ska kunna göra detta tillsammans är det viktigt att skolans mål är kända för alla som deltar i samtalet. Vid samtalet ska eleven få ett skriftligt omdöme hur långt han eller hon kommit i förhållande till kurskraven i läroplanen.

Betyg kommer att ges från och med årskurs sex läsåret 2012/2013.
Betyg ges med bokstäverna E, D, C, B, A där E är lägsta betyg och A högsta.
Betyget F innebär att eleven inte nått samtliga kunskapskrav i ämnet.

Inom Per Olsskolans rektorsområde kan man som elev vara med och påverka och delta i:

 • elevrådet
 • matrådet
 • olika projekt
 • aktiviteter på fritids
 • "elevens val"
 • "röris"

I varje klass utses föräldrar som representerar klassen vid föräldrarådsmöten som sker några gånger per läsår. Vid dessa möten deltar rektor och några lärare.

Innehållet brukar vara aktuell information och frågor från föräldrar, men ses även som en viktig möjlighet att ta del av föräldrars åsiker inför vissa förändringar och beslut.

Närvaro i skolan är viktigt!

Det har stor betydelse för kunskapsutvecklingen att ha en sammanhängande undervisning. Våra elevers föräldrar ber ibland om ledigt för sina barn under skoltid Det är en sammanvägd bedömning som avgör om en sådan ledighet kan beviljas eller inte. Faktorer som vägs in är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisningstid samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Vi vill vädja till vårdnadshavare att inte ansöka om ledigheter när det går att undvika.
Man måste också ta med i beräkningen att en ledighetsansökan kan avslås, och därför kan man inte boka en resa innan ledigheten beviljats.

Lärare/studiepedagog har befogenhet att bevilja två dagar ledigt per läsår. Gäller ansökan en längre period är det rektor som tar beslut om ledigheten beviljas eller avslås. Under veckor med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 beviljas ingen ledighet. Vi beviljar inte heller ledighet de två första veckorna vid läsårsstart.
Ansökan om ledighet ska lämnas in senast fyra veckor innan ledigheten.

Blanketten hittar du här

Inloggningsuppgifter till Infomentor får du av skolan.

Logga in på Infomentor och bekräfta dina kontaktuppgifter.
Infomentor

Bra att veta om Infomentor

 • Du kan ändra dina egna kontaktuppgifter när som helst.
 • Det är viktigt att e-postadress och telefonnummer uppdateras vid ändringar då en stor del av kommunikationen sker via e-post.
 • Du kan inte ändra ditt barns kontaktuppgifter, det hanterar skolan.
 • Du har ett inloggningskonto även om du har flera barn som har Infomentor.

Bekanta dig med de olika funktionerna som din skola har valt att använda.

En film som visar hur du använder Infometor Hub.

Begreppet läxa är något som inte är reglerat i läroplan eller Skollag men som förekommer som en vanlig del i skolans verksamhet. Med läxa menas vanligen skolarbete som sker utanför timplanebunden verksamhet och i allmänhet görs i hemmet.

Läxor är något som ofta påtalas av föräldrar och elever: som läxornas omfång och svårighetsgrad, när de ska göras, om föräldrarna måste kunna hjälpa sina barn med exempelvis matematik eller engelska, läxor över veckoslut eller när eleven är ledig en längre tid och annat som rör läxor.

Läxor kan uppfattas positivt som gör det möjligt för eleven att repetera och träna i hemmiljön och ger en chans för föräldrar att få insyn i vad deras barn lär sig i skolan och stötta dem i lärandet. Men de kan även uppfattas som negativt för elever med vissa svårigheter, som läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter och som får ägna mycket tid åt läxarbetet och kanske inte får det stöd som krävs i hemmiljön.

Det begränsar elevens fritid och chanser till återhämtning och kan vara en källa till konflikter mellan föräldrar och barn. Något krav för lärare att ge läxor finns inte.

Därför har Per Olsskolan kommit överens om följande policy för läxor:

 • Om Läxor ska ges ska det vara i begränsad omfattning och vara väl motiverade och förberedda.
 • Läxor ska kunna klaras av varje elev utan särskilt stöd av föräldrar/vårdnadshavare, vilket inte hindrar att vuxna hjälper sina barn om det är möjligt.
 • Läxor ska inte ges över lördag och söndag men däremot kan det vara en veckoläxa som ges ena veckan och ska vara klar nästkommande vecka.
 • Läxor ska sitta väl ihop med den undervisning som sker i klassen och följas upp av klasslärare.
 • Läxor ska inte ges för att en elev inte hunnit med sitt arbete i skolan eller vara något som eleven kan uppfatta som en bestraffning.
 • Läxor ska aldrig utdelas rutinmässigt utan ha ett tydligt syfte som elev och föräldrar är införstådda med och vara en del i att utveckla elevens lärande.
 • Läxor ska vara individanpassade utifrån elevens förmågor.
 • Läxor är inte bara hemarbete i en lärobok utan rör alla typer av uppgifter och uppdrag som skolan ger utanför ordinarie skoltid.

Det är skolan och skolans lärare som har hela ansvaret för elevens undervisning och att eleven får det stöd som den har rätt til

Tillsynsansvar för skola och fritidshem

"Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter samt skall bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan skall vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas." (föräldrabalken 6 kap. 2§)

6 kap. föräldrabalken reglerar förhållanden kring vårdnadshavare, föräldrar och barn – och inte enligt dess ordalydelse skolpersonal. Det är genom praxis från domstolarna och tillsynsmyndigheterna samt Riksdagens ombudsmän (JO) som ovan citerade lagrums tillämpning har utvidgats till att omfatta även skol- och fritidspersonal.

Skol- och fritidspersonal har således under en viss tid ett ansvar för:

 • att barnets behov blir tillgodosedda,
 • att den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter ges och
 • att ha uppsikt över barnet eller att vidta andra lämpliga åtgärder i syfte att hindra att barnet orsakar skada.

Skolpersonalen ska, kort och enkelt sagt, se till att barnen mår bra samt att de varken skadar sig själva eller andra.

Under vilken tid har skol- och fritidspersonal ett tillsynsansvar?
Tillsynsansvaret råder under den tid barnen vistas i skolan och i fritidshemmet samt en viss tidsrymd före och efter skoldagens början respektive slut.

Skolans tillsynsansvar börjar i allmänhet när elevens schemalagda tid börjar och upphör när elevens schemalagda tid upphör. För skolan föreligger ett visst tillsynsansvar innan skolans start och efter skolans slut, en rimlig tid kan vara femton minuter innan och efter.

För elever som kommer med skolskjuts gäller tillsynsansvaret från det att skolskjutsen anländer till skolskjutsen går hem. Skolan har enligt skollagen en skyldighet att kontakta vårdnadshavare om en elev inte kommit till skolan på utsatt schematid om man inte innan fått information från hemmet att eleven ska vara frånvarande.

Återkommer en elev inte efter en rast har skolans en skyldighet att ta reda på vart eleven tagit vägen och om eleven inte återfinns ta kontakt med vårdnadshavare. Vid stor oro ska polisen kontaktas

Fritidshemmes tillsynsansvar börjar när elevens schemalagda fritidstid börjar och upphör när elevens schematid slutar, i praktiken när vårdnadshavare hämtar sitt barn eller barnet går hem själv.

Det finns ingen anmälningsskyldighet för en förälder vid ett barns frånvaro då fritidshemmet inte är en obligatorisk verksamhet men praxis är att föräldrarna kontaktar fritidshemmet om eleven inte ska vara på fritidshemmet av någon anledning.

Likaså finns det ingen informationsskyldighet från fritidshemmet om barnet inte kommer till verksamheten när den schemalagda tiden börjar men praxis i Fagersta är att fritidshemmen kontaktar vårdnadshavare om ett barn inte kommit till verksamheten.

Om något bryter den uppgjorda schematiden för ett barn ska vårdnadshavarna kontakta fritidshemmet och informera kring detta.

Om något barn har en privat aktivitet utanför fritidshemmet men under fritidstid men med syfte att återkomma till fritidshemmet under dagen övergår ansvaret till föräldrarna när barnet är borta från fritidshemmet.

Skolan eller fritidshemmet har inget tillsynsansvar avseende andra barn än de barn som är inskrivna på skolan och som är behöriga att vistas på skolområdet under skol- och fritidshemstid.