Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Du som bor hemma och behöver stöd i det dagliga livet kan ansöka om hemtjänst. Det är dina förutsättningar och behov som avgör vilken form av stöd du har rätt till.

Det här kan du få stöd med

Socialnämnden får enligt socialtjänstlagen, SoL, erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. I Fagersta kommun kan samtliga kommuninvånare som har fyllt 68 år ansöka om trygghetslarm utan behovsprövning. I Fagersta kommun kan även samtliga kommuninvånare som har fyllt 78 år ansöka om hushållssysslor upp till 6,5 timmar per månad och matdistribution utan behovsprövning.

Detta innebär att du kan ansöka om insatserna och har rätt att få dessa utan att en utredning kring ditt behov sker. Förutsättningen är att du uppfyller ålderskravet ovan. Insatsen beviljas direkt av biståndshandläggare och du kommer få ett skriftligt beslut hemskickat.

Du som är 68 år eller äldre kan ansöka om trygghetslarm.

Vad innebär ett trygghetslarm?

Trygghetslarm kan till exempel användas om du skulle falla och inte kan ta dig upp.

Larmet ringer larmcentralen som är bemannad dygnet runt. Om du behöver hjälp på plats tillkallas medarbetare från hemtjänsten.

Larmet fungerar inom bostaden och är personligt. Den person du är sammanboende med kan också ansöka om trygghetslarm.

Ett trygghetslarm är helt fristående från övrig telefoni. Trygghetslarmet fungerar oavsett om du ringer med fast telefoni, bredbandstelefoni eller mobiltelefoni.

Viktigt – trygghetslarm ersätter inte 112

Trygghetslarmet ersätter inte 112. Medarbetarnas ambition är att vara på plats så snart som möjligt, men det kan dröja vid akuta situationer och vid trafikproblem.

Digital tillsyn innebär att en trygghetskamera sätts upp i ditt hem och används för att göra tillsyn via dator, i stället för en fysisk tillsyn av medarbetare inom hemtjänsten. Kameran är endast påslagen vid den tidpunkt tillsynen görs. I övrigt är den avstängd.

Fördelar med digital tillsyn

 • Du får samma trygghet och stöd med digital tillsyn som vid traditionell tillsyn.
 • Dina anhöriga kan känna sig trygga med att du får tillsyn på natten.
 • Du slipper att medarbetare kommer hem i ditt hem mitt i natten.
 • Genom färre transporter till och från enskilda hem är det positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hur ofta kommer tillsynen genomföras

 • Tillsammans med dig kommer vi överens om hur din tillsyn ska ske, hur ofta och hur medarbetare ska agera om du inte ligger i sängen vid tillsynen. Det vanligaste är att det då görs en ny digital tillsyn enligt överenskommelse.

Tillsynskameran

 • Varken bilder eller ljud lagras.
 • Tillsynskameran slås endast på vid de tidpunkter som är överenskomna.
 • Vid strömavbrott uppmärksammas detta direkt och hemtjänsten gör då en tillsyn på plats.
 • Inköp av dagligvaror till hemmet sker från och med den 1 april 2024 via digital beställning. Digitala inköp planeras vara helt infört innan 2024 års slut. Information om digitala inköp
 • Apoteksärenden
 • Tvätt
 • Städning
 • Hemkörning av matlådor en gång i veckan
 • På- och avklädning
 • Toalettbesök
 • Dusch och annan hygien
 • Att värma mat

För dig som vårdar din partner i hemmet.

 • Avlösning av anhörig (du kan ringa direkt till anhörigstöd för att boka in 10 timmar).
 • Växelvård, vilket betyder att växelbo på ett korttidsboende en vecka per månad.

Dagverksamhet ger dig möjlighet till en stimulerande vardag tillsammans med andra.

 • Dagverksamhet Kontakten med inriktning diagnostiserad minnesproblematik.
 • Dagverksamhet Strået med inriktning ofrivillig ensamhet.

Denna insats är för dig som har behov av omvårdnad under dygnets alla timmar. Det krävs ett stort och omfattande omvårdnadsbehov för att ha rätten till att flytta.

Det finns två särskilda boendeformer: äldreboende och demensboende.

Ansökan om insats

Du som inte klarar av din vardag kan ansöka om stöd för detta. En biståndsbedömning kommer göras av en biståndshandläggare. En biståndsbedömning innebär att ta emot en ansökan, utreda, bedöma behov och fatta beslut. Du har rätt att ansöka om vad du vill enligt socialtjänstlagen. Du ska även kontakta din biståndshandläggare om du vill förändra ditt pågående stöd. Du kan beviljas stöd med sådant som du själv inte klarar av och som inte kan tillgodoses på annat vis.

E-tjänst – Ansökan om stöd för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL)

Omsorg & stöd – E-tjänster & blanketter

Biståndshandläggargruppen har sitt arbetsområde uppdelat efter födelsedatum på den kund ärendet gäller. Här hittar du vilken biståndshandläggare som du kontaktar vid behov.

Telefontid: vardagar mellan 8.30-9.30.

Biståndshandläggare äldreomsorg

Födelsedatum dag 1-12
Telefon: 0223-441 23

Födelsedatum dag 13-18
Telefon: 0223-443 39

Födelsedatum dag 19-31
Telefon: 0223-442 41

Biståndshandläggare socialpsykiatri

Telefon: 0223-443 39

Biståndshandläggare, lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)

Telefon: 0223-442 86

Fagersta kommuns växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Så ansöker du

Ansökan

Du kan ansöka om bistånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en skriftlig blankett. Du kan även ringa direkt till din biståndshandläggare för att ansöka. Din legala ställföreträdare som god man eller förvaltare kan även hjälpa dig att fylla i ansökan. Du kan ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill ha hjälp med din ansökan eller om du vill ha ett informerande samtal.

En utredning startas

Din ansökan tas emot av en handläggare som tar kontakt med dig för att gå vidare med din ansökan. Ofta sker ett personligt möte i samband med att utredningen påbörjas. Mötet kan ske i hemmet eller i kommunens lokaler. Mötet kan också ske digitalt eller via telefonkontakt.

Inhämtande av uppgifter

Under samtalet kommer handläggaren att ställa frågor om din vardag i syfte att få en bild av dina behov och din situation. Det kan handla om frågor kring din vardag, din fysiska och psykiska hälsa, hur du klarar dagliga aktiviteter och dina intressen.

Handläggaren kan behöva mer information från anhöriga, sjukvården eller andra instanser. Den informationen kan endast inhämtas efter samtycke ifrån dig.

Biståndshandläggaren är skyldig att dokumentera samtalet och du har rätt att ta del av dokumentationen.

Bedömning av behov

Efter att informationen är inhämtad sammanställer handläggaren en utredning och i den framkommer det som är viktigt för att kunna besluta om ditt behov av stöd och hjälp. Ansökan prövas utifrån lagstiftning och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Varje ansökan hanteras skyndsamt. Utredningstiden vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller växelvård tar i normalfallet upp till 14 dagar.

Individenns behov i centrum (IBIC)

Handläggarens utredning och bedömning grundar sig i Individens behov i centrum (IBIC). Detta innebär att biståndsbedömningen tar hänsyn till och uppmuntrar vad Fagerstabon själv kan. Detta för att ta vara på individens egna funktioner för att bibehålla och stärka dessa. IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera ett nuläge och ett mål med fokus på de individuella behoven och vad som är viktigt för individen.

Beslut

När utredningen är klar görs en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Därefter fattas ett beslut. Beslutet skickas hem till dig per post.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om din ansökan har blivit beviljad betyder det att du får den hjälp som står i beslutet och du kommer bli kontaktad av hemtjänsten för mer information.

Det kan hända att insatserna inte kan påbörjas direkt, exempelvis om det är kö till särskilt boende. I sådana fall erbjuds du en lägenhet när ledig plats finns.

Om du har fått avslag på din ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan betyder det att du inte har rätt till den hjälp du har ansökt om. Du har rätt att överklaga beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Uppföljning och förändring av behov

Biståndshandläggaren kommer att följa upp dina beviljade insatser en gång per år, eller oftare vid behov. Uppföljningen kan ske via telefonkontakt eller ett personligt möte. På uppföljningen kommer biståndshandläggare ställa frågor kring exempelvis hur du trivs med stödet och hur din vardag och ditt behov av stöd ser ut idag. Syftet är att säkerställa att hjälpen sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljningen fokuserar på dina individuella mål.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Du kan göra en ny ansökan om bistånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en skriftlig blankett. Du kan även ringa direkt till din biståndshandläggare om du vill förändra ditt nuvarande stöd.

Om du tycker att socialnämndens beslut är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp av oss med din överklagan.

Du skickar din överklagan till socialförvaltningen som omprövar beslutet. Om socialnämnden inte ändrar sitt beslut som du önskar skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet från socialförvaltningen. Om den inkommer för sent går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Socialförvaltning
Biståndshandläggning
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Det här måste du skriva när du överklagar

Skriv vilket beslut som du tycker är fel och vad du skulle vilja ha för ändring av beslutet. Skriv också ditt personnummer, namn, postadress och din namnteckning.

Vad kostar hemtjänst?

Din avgift för hemtjänst baseras på ditt avgiftsutrymme. Du betalar via faktura en gång i månaden.

I tjänsten Beräkning avgiftsutrymme kan du beräkna din preliminära hemtjänstavift. Det innebär att du kan se en preliminär avgift på vad det skulle kosta dig att ha trygghetslarm eller hemtjänst. Du kan även se vilket avgiftsutrymme du har.

Beräkning avgiftsutrymme

Avgifter

Utförare av hemtjänst

I Fagersta utförs hemtjänst på dygnets alla timmar av den kommunala hemtjänsten. Hemtjänsten utför biståndsbedömda insatser som du har fått beviljade. De fasta insatserna planeras inom vissa tidsmarginaler utifrån beslut samt utifrån den genomförandeplan som du medverkat i.

Hemtjänsten är indelad i olika geografiska områden. Du får din hemtjänst från den enhet som har ansvaret för det område där du bor.

Medarbetare inom hemtjänst

Medarbetare inom hemtjänsten bär arbetskläder med kommunens logga, namnskylt och ska alltid kunna visa upp sin legitimation. Medarbetare som kommer till dig är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Ett flertal medarbetare är flerspråkiga. Vi har medarbetare som förutom svenska, talar finska, somaliska, arabiska, kurdiska och tigrinja. Om du har behov av medarbetare med annat språk försöker vi tillgodose det.

Alla medarbetare har tystnadsplikt och därför behöver vi ett samtycke av dig innan vi får prata med dina närstående eller vårdkontakter. Du har rätt att läsa all dokumentation om dig.

Kontinuitet inom hemtjänst

Du som har hemtjänst ska känna dig trygg med de medarbetare som kommer hem till dig och med de insatser som utförs. Ofta lyfter äldre fram att det de värderar mest när det gäller kvalitén i hemtjänsten är att det är samma medarbetare som kommer, att de kommer på samma tider och att insatsen utförs på samma eller på liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet.

Om du behöver hjälp flera gånger om dagen eller med många olika sysslor kan det vara bra att ha i åtanke att flera olika medarbetare kan behöva besöka dig. Självklart ska antalet personer som besöker dig vara rimligt i relation till dina behov.

Hemtjänsten i Fagersta har genom ett förändrat arbetssätt ökat kontinuiteten och vår förhoppning är att det även ska öka tryggheten för dig och dina anhöriga.

Nedan kan du följa personalkontinuiteten för kommunens samtliga vårdtagare som är 65 år eller äldre och som har minst två besök per dag mellan valt tidsintervall och som utförs under en 14-dagarsperiod.

Rapporten kan bland annat användas för att få fram nyckeltal för personalkontinuitet som sedan redovisas till Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Öppna jämförelser.

Kontinuitet för vårdtagare som är 65 år eller äldre med minst två besök per dag


Nyckeltal202120222023Maj 2024Personalkontinuitet18171415Kontaktman/fast omsorgskontakt & genomförandeplan

För att kunna ge en så god omsorg som möjligt har du en fast omsorgskontakt som är en medarbetare som har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med din fasta omsorgskontakt.

När du beviljats hemtjänst får du en fast omsorgskontakt som ansvarar för att du ska vara delaktig i hur och när din hemtjänst ska utföras. Fast omsorgskontakt kommer tillsammans med dig att skriva en genomförandeplan som ska beskriva vem som gör vad, när och hur. Nya medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter med ledning av genomförandeplanen.

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. I genomförandeplanen finns detaljer kring när och hur du får din insats.

Syfte

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Hur insatsen ska genomföras i praktiken.

Innehåll

Genomförandeplanen ska tydliggöra både för kunden och för personalen:

 • Vad som ska göras
 • Vem som gör vad
 • När och hur

Kunden ska vara delaktig i planeringen.

Enligt SOSFS 2006:5 (4 kapitlet § 2) ska namn och titel på personalen framgå av planen.

Allmänna råd

Hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan,
såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt.

Av genomförandeplanen bör det bland annat framgå

 • Om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,
 • vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,
 • när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,
 • på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,
 • vilka personer som har deltagit i planeringen,
 • när planen har fastställts, och
 • när och hur planen ska följas upp

Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt.

2 § Av en handling som upprättas inom socialtjänsten och som rör en enskild ska det framgå:

 1. Varifrån uppgifterna i handlingen kommer,
 2. vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar, och
 3. namn och befattning eller titel på den person som har upprättat handlingen samt när
  (år, månad, dag) det gjordes.

Ordlista

Beslutsunderlag
Skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms ha betydelse för ett
beslut

Genomförande
Verkställighet av en beslutad insats

Genomförandeplan
Plan som beskriver hur en beslutad insats praktiskt skall genomföras

Handling
Framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel
Kommentar: En journalanteckning är att anse som en handling.

Insats
Individuellt behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövad vård och
behandling enligt SoL, LVU och LVM samt insatser enligt 9 § LSS.

Journal
Den del av en personakt där anteckningar av betydelse för handläggning av
ett ärende och genomförande av insatser görs kontinuerligt och i kronologisk ordning.
Kommentar: Journalen ska inte förväxlas med den patientjournal som ska föras enligt patientjournallag (1985:562).

Personakt
Akt som innehåller handlingar om en eller flera personer som är eller har
varit aktuella för utredning eller insats inom socialtjänsten.
Kommentar: Personakten kan vara elektronisk eller fysisk eller både och.
Den kan innehålla handlingar som har kommit in till eller upprättats inom
socialtjänsten.

Från den 1 juli 2022 gäller en ny lag som innebär att du som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

I Fagersta kommun har detta varit ett krav sedan tidigare, men det har kallats för näransvarig istället för fast omsorgskontakt.

Information om digitala dörrlås för hemtjänst

Så här går det till:

Medarbetare inom hemtjänst och hemsjukvård låser upp och låser din dörr med en digital nyckel. Det finns två olika typer av digitala lås. Det är installatören som bestämmer vilket lås som passar bäst till din dörr.

I första hand används det så kallade duolåset som inte ger någon åverkan på dörren. Då behöver du inte lämna ifrån dig någon nyckel.

I andra hand används så kallad nyckelgömma. Detta låssystem måste ibland användas på äldre dörrar. En så kallad nyckelgömma monteras då på ytterdörrens gångjärn eller bak på dörren. Med denna lösning måste du lämna ifrån dig en nyckel.

Låssystemen levereras av företaget Swedlock som är certifierade och godkända av Svenska Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen och uppfyller alla krav för lås.

Installationen utförs av medarbetare inom hemtjänsten.

Fördelar med låset

 • Större trygghet för dig och medarbetare.
 • Medarbetare kan komma snabbare vid ett larm från trygghetslarmet eftersom man inte behöver åka och hämta en nyckel.
 • Du behöver i de flesta fall inte lämna ifrån dig någon nyckel.
 • Ingen avgift tas ut för låssystemet.
 • Endast behöriga medarbetare kan låsa upp och komma in till dig.
 • Loggningskontroll finns i systemet.
 • Kundens hemförsäkring påverkas inte eftersom det befintliga låset inte påverkas av installationen.

Hushållsnära tjänster

Ett alternativ till hemtjänst kan vara att köpa hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag). Hemtjänst ingår inte i begreppet hushållsnära tjänster.

På Skatteverkets hemsida finns en tydlig tabell där man kan titta för att få reda på vad som berättigar till RUT-avdrag eller inte. Observera att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion. Om det finns kostnader för material, resor eller liknande får man alltså ingen reduktion, utan bara för de kostnader som man betalar för ett arbete eller en tjänst.

Information om rot- och rutarbete på Skatteverkets webbplats

Kontakt hemtjänst

Enhetschef hemtjänst
Telefon: 0223-442 12
yvonne.karlsson@fagersta.se

Enhetschef hemtjänst
Telefon: 0223-441 51
rebecca.juhlin@fagersta.se

Enhetschef hemtjänst
Telefon: 0223-445 13
elisabeth.kallioniemi@fagersta.se

Viktiga telefonnummer för er som har insatser från hemtjänsten

Du kontaktar oss på våra anhörigtelefoner alla dagar mellan klockan 07.00-21.30. Du kommer direkt till medarbetare som tillhör ert team.

Team Apollo: 0223-448 16
Team Floravägen: 0223-441 52
Team Hemstöd: 0223-449 24
Team Kolarbyn: 0223-441 47
Team Ringvägen: 0223-449 15
Team Bergslagsvägen: 0223-440 52
Team Centralvägen: 0223-440 42
Team Svea/Eja: 0223-441 19 
Team Västanfors Yttre: 0223-449 17
Team Nattpatrullen klockan 21.00-07.00: 0223-440 97

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test