Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ekonomiskt bistånd

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Pengar

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd?

Den som vistas i kommunen har rätt att söka ekonomiskt bistånd, vem som har rätt till försörjningsstöd regleras av socialtjänstlagen och i de kommunala riktlinjerna. Det finns flera faktorer som påverkar rätten till biståndet.

 • Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du ska söka A-kassa/Alfa, Arbetsmarknadens Försäkringsaktiebolag (AFA) om du har möjlighet.
 • Om du studerar ska du söka studiemedel och studielån hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).
 • Om du har ekonomiska tillgångar, pengar, aktier eller fonder måste du använda dessa innan du har rätt till ekonomiskt bistånd. Bil, båt, fastighet/villa, bostadsrätt, sommarstuga med mera betraktas som kapital som går att sälja.
 • Innan du ansöker är det viktigt att du först ser till att du får alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

På Försäkringskassan kan du få mer information om hur du söker bidrag och ersättningar till exempel sjukersättning, hos Pensionsmyndigheten får du information om hur du söker pension.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Så ansöker du om ekonomiskt bistånd

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du kontakta mottagningen och prata med en mottagningssekreterare. Har du haft ekonomiskt bistånd tidigare men inte är aktuell idag ska du också kontakta mottagningssekreterare.

Mottagningen

Telefontid: Helgfri måndag 8.30-9.30
Benita: 0223-441 95
Elin: 0223-442 42
Stina: 0223-443 29

Telefontid: Helgfri tisdag 13.00-14.00, onsdag-fredag 8.30-9.30
Benita: 0223-441 95
Elin: 0223-442 42
Sara: 0223-446 17
Stina: 0223-443 29
Maria: 0223-440 57

Så går första ansökan till

Du kontaktar mottagningen

och får prata med en mottagningssekreterare som tar emot dina uppgifter och kan svara på dina frågor. Mottagningssekreteraren gör en första bedömning om du kan vara berättigad ekonomiskt bistånd.

Mottagningen

Telefontid: Helgfri måndag 8.30-9.30
Benita: 0223-441 95
Elin: 0223-442 42
Stina: 0223-443 29

Telefontid: Helgfri tisdag 13.00-14.00, onsdag-fredag 8.30-9.30
Benita: 0223-441 95
Elin: 0223-442 42
Sara: 0223-446 17
Stina: 0223-443 29
Maria: 0223-440 57

Du får ett brev hemskickat till dig

med information om när och var du ska vara på möte med din handläggare. I brevet finns information om vilka uppgifter och handlingar som ska medtas till besöket samt en ansökningsblankett. Är du gift, registrerad partner eller sammanboende fyller ni tillsammans i blanketten och båda ska då vara med vid första besöket.

Ekonomiskt bistånd ansöker du om i förskott

Du ansöker för månaden som ligger framför dig. Inkomster från tre månader tillbaka ska redovisas. Utgifter som ska betalas innevarande månad ska redovisas på ansökan.
Exempel: i januari görs en ansökan om ekonomiskt bistånd för februari. Inkomster och utgifter under november, december och januari ska redovisas Nedanstående handlingar behöver tas med på första besöket för att bedömning om rätt till ekonomiskt bistånd ska kunna utredas:
- Kontoöversikt (visar vilka konton ni har öppnade på banker)
- Kontoutdrag för tre månader tillbaka från alla konton
- Hyreskontrakt på bostad
- Uppgifter om ekonomiska tillgångar t.ex. aktier, obligationer, fonder
- Underlag på utgifter t.ex. fakturor eller kvitton
- Beslut om uppehållstillstånd om du inte är svensk medborgare
- Specifikation om inkomstuppgifter från Skatteverket
- Anställningsbevis/arbetsgivarintyg om du arbetar eller nyligen avslutat en anställning
- Studier: kursintyg och beslut om studiemedel
- Sjukdom: läkarintyg
- Arbetslöshet: handlingsplan från Arbetsförmedlingen och redovisning av sökta arbeten tre månader tillbaka.

Ansökan ska undertecknas och du försäkrar då att de uppgifter du lämnat är riktiga

Uppgifterna du lämnar registreras i Fagersta kommuns socialregister

Återansökan – Du som sökt förra månaden

Vid första besöket får du information av din handläggare om hur du söker ekonomiskt bistånd framöver. Du kommer att ansöka via vår e-tjänst på Fagersta kommuns hemsida. Du behöver ha tillgång till dator, smartphone eller surfplatta för att ansöka. Du behöver även ha en giltig e-legitimation som exempelvis bank-id för att kunna logga in på e-tjänsten och göra en e-ansökan.

Är ni två som ansöker måste båda ha giltigt bank-id samt varsin mailadress för att kunna signera ansökan och följa ert ärende.

Obs! Det går inte att ansöka innan den 15:e varje månad

Efter du gjort ansökan kan du följa ditt ärende på ”Mina sidor” på fagersta.se

Vill du ha mer information/hjälp om digital ansökan så kontakta din handläggare på Ekonomiskt bistånd.

Underlag som du ska lämna in i samband med din ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd:

 • Medicinkvitton och receptspecifikationer
 • Läkarintyg
 • Sjukvårdskvitton
 • Elfaktura fram- och baksida
 • Närvarorapporter inom kommunens verksamheter

Ansökningar kan väljas ut slumpvis för granskning

Om din ansökan blir utvald för granskning ska du skyndsamt skicka in de dokument som vi efterfrågar, till exempel kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal och intyg. Om du blir utvald för granskning så får du den informationen på ”Mina sidor” som är kopplade till e-tjänsten.

Beslut

Om din ansökan är komplett, och du inte blir utvald för granskning, gör vi vårt bästa för att du ska få beslut och utbetalning inom en vecka, dock tidigast den 24:e i månaden.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du överklagar får du tillsammans med avslagsbeslutet. Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut.

Om du tycker att socialnämndens beslut är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp av oss med din överklagan.

Du skickar din överklagan till socialförvaltningen som omprövar beslutet. Om socialnämnden inte ändrar sitt beslut som du önskar skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet från socialförvaltningen. Om den kommer in för sent så går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Socialförvaltningen
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Det här måste du skriva när du överklagar

Skriv vilket beslut som du tycker är fel och vad du skulle vilja ha för ändring av beslutet. Skriv också ditt personnummer, namn, postadress och din namnteckning.

Har du frågor kan du ringa socialförvaltningens reception på telefonnummer: 0223-442 60

Hur mycket pengar kan jag bli beviljad?

Du kan med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet från provberäkningen är dock ingen garanti för att du kan få ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Det finns en riksnorm för ekonomiskt bistånd som gäller för alla kommuner i Sverige. För beräkning av ekonomiskt bistånd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Vad kan jag ansöka om när det gäller ekonomiskt bistånd?

Innefattar kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Förbrukningsartiklar (ex. toalettpapper, diskmedel)
 • Hälsa- och hygienartiklar (ex. mediciner utom förmån/egenavgift, tvål)
 • Dagstidningar
 • Barn- och ungdomsförsäkringar
 • Kostnader för telefon
 • Boende
 • Hushållsel
 • Arbetsresor
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • A-kasseavgift
 • Bredband – enligt Fagersta kommuns riktlinjer kan maximalt 200 kronor beviljas för bredband, har du en högre kostnad får du betala resterande kostnad själv.
 • Sjukvård
 • Mediciner inom förmån/egenavgift
 • Akut tandvård (gäller endast vid ett tillfälle)

Andra ekonomiska behov utöver försörjningsstöd exempelvis tandvård, glasögon, hemutrustning och spädbarnsutrustning ska inte sökas via e-tjänst. Vänligen kontakta din handläggare för mer information.

När får jag pengarna?

En ansökan om ekonomiskt bistånd hanteras skyndsamt så snart alla handlingar lämnats in.

För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att ansökan via e-tjänsten är rätt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. Annars tar processen längre tid då handläggaren behöver begära in dessa uppgifter innan ett beslut kan fattas. Om du inte lämnar in begärda uppgifter eller handlingar kan din ansökan om bistånd avslås.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis och ansökan skall inkomma tidigast den 18:e varje månad. Utbetalningar sker vanligtvis mellan den 24:e och 28:e varje månad, om du har en lämnat in en komplett ansökan.

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut i din e-tjänst med en motivering. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag. Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut.

Om du tycker att socialnämndens beslut är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp av oss med din överklagan.

Du skickar din överklagan till socialförvaltningen som omprövar beslutet. Om socialnämnden inte ändrar sitt beslut som du önskar skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet från socialförvaltningen. Om den kommer in för sent så går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Socialförvaltningen
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Det här måste du skriva när du överklagar

Skriv vilket beslut som du tycker är fel och vad du skulle vilja ha för ändring av beslutet. Skriv också ditt personnummer, namn, postadress och din namnteckning.

Har du frågor kan du ringa socialförvaltningens reception på telefonnummer: 0223-442 60

Vad händer om det blir fel?

Socialtjänsten har i uppdrag att se till att rätt person får rätt bidrag på rätta grunder. Du är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter och meddela förändringar i planering, boende, hushåll och ekonomi.

Utdrag från Bidragsbrottslag (2007:612):
2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

E-tjänsten – Ekonomiskt bistånd

E-tjänsten är för dig som regelbundet ansöker om försörjningsstöd. Här kan du följa ditt ärende och få information om

 • När din ansökan har registrerats
 • Meddelande från din handläggare
 • Vilket beslut din handläggare har fattat
 • Om du blir beviljad bistånd och när utbetalning sker
 • Obs! Det går inte att ansöka innan den 15:e varje månad

E-tjänst – Ansökan om ekonomiskt bistånd

Att tänka på

Du behöver e-legitimation för att kunna genomföra tjänsten.


Om ni är två som ansöker behöver även medsökande e-legitimation.


Om ni är två som ansöker behöver ni ha varsin mailadress för att kunna signera er ansökan samt följa ert ärende.


Innan du startar är det bra att du samlar alla uppgifter om inkomster och utgifter som du tänker ta upp i ansökan.


Uppgifterna du lämnar måste kunna styrkas med underlag vid en kontroll.


Bifoga elfaktura fram- och baksida och receptspecifikation där det framgår att medicinen ingår i förmån. Övriga fakturor ska sparas för eventuell kontroll.


Du kan följa ditt ärende under "Mina sidor" på fagersta.se

Kontakta din handläggare om du har frågor via Fagersta kommuns växel på telefonnummer 0223-440 00.

Högsta godtagbara hyresnivåer

Nivåerna är fastställda av socialnämnden.

1 ungdom/vuxen

4 000 kronor

1 vuxen

6 000 kronor

2 vuxna (1+1)

6 000 kronor

2+1 barn (1+2)

8 000 kronor

2+2 barn (1+3)

9 200 kronor

2+3 barn (1+4)

9 700 kronor

2+4-5 barn (1+5-6)

10 300 kronor

2+6- barn (1+7-)

10 900 kronor

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test