Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Tegelbyggnad Per Olsskolan

Om Per Olsskolan

Om Per Olsskolan

Vi är en skola för förskoleklass till och med årskurs sex. Läsåret 2023/2024 går drygt 360 elever på skolan. Totalt arbetar nästan 70 personer. Geografiskt ligger vi i mellersta delen av kommunen med närhet till skog, natur och idrottsanläggningar.

I de flesta årskurser har vi två klasser där vi också arbetar i tvålärarsystem, vilket innebär att två lärare ansvarar för undervisningen. Tillgång finns till extra klassrum och grupprum som ger möjlighet att dela upp eleverna i mindre grupperingar.

I förskoleklassen, som numera är obligatorisk arbetar tre pedagoger i respektive klass. Förskoleklassens verksamhet bedriv 8.30 - 13.00. I årskurs et ttill tre arbetar man nära fritidshemmens pedagoger som deltar i samverkan i klasserna under skoldagen. Årskurs fyra till sex har ämneslärarsystem i hög grad vilket innebär att lärarna i respektive stadie har gemensamt arbetsrum för samplanering och erfarenhetsutbyte.

På Per Olsskolan finns en särskild undervisningsgrupp, Studion som idag har tio elever som av olika anledningar har behov av ett mindre sammanhang för att lyckas bättre skolarbetet. Antagning till Studion sker efter noga övervägande och i nära samarbete med vårdnadshavare och skolans elevhälsa där samordnare för Studion ingår. På skolan finns också assistenter som möjliggör lärande i större omfattning för elever i behov. Vi har en hög andel behöriga lärare.

Våra två fritidshem Hyttan och Gruvan är uppdelade i olika lokaler med olika aktiviteter utifrån läroplanen utifrån barnets åldrar och behov.

Vi arbetar utifrån Modellen – en struktur för att skapa trygghet och rutiner för en god lärmiljö för våra elever. Det innebär ett tydligt ledarskap och struktur för lektionen och dess innehåll och arbetssätt för att öka måluppfyllelsen.

Eleverna leder själva sina utvecklingssamtal, alla väl förberedda i samverkan med sina lärare.

Samtliga lärare besöker varandras lektioner för att lära och dela erfarenheter med varandra. Rektor och biträdande rektor för veckovis besök i verksamheten. Det kollegiala lärandet på skolan bedrivs även i form av bokcirklar utifrån aktuell skolforskning. Vi har tre förstelärare på skolan som driver utvecklingsarbete i kooperativ arbete i undervisningen sam i att utveckla arbetet med dej interaktiva digitala undervisningen.

Alla klasser har digitala tavlor och projektorer i samtliga klassrum och dessa används dagligen. Vi ser att det är en framgångsfaktor när det gäller att fånga elevernas intresse oh skapa motivation i skolarbetet. Vi har också god tillgång till Ipads. Vår digitala plattform för kommunikation med vårdnadshavare är Infomentor där också elevernas kunskapsutveckling dokumenteras i matriser, skriftliga omdömen och betyg för årskurs sex.

Per Olsskolan har en elevnära och proaktiv elevhälsa bestående av kurator, skolsköterska, socialpedagog, specialpedagog och rektorer. Vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog viss tid.

Per Olsskolans olika hur har renoverats och byggts om över tid. D-huset där förskoleklass och Studion Inryms var förs ut med att få nya ändamålsenliga lokaler. Vårt C-hus, där årskurs ett till tre finns, har totalrenoverats och utökats med fyra klassrum. Ett estethus har byggts med musiksal och bibliotek, två slöjdsalar samt en bildsal. Matsalen är idag ombyggd och välfungerande med ljuddämpad miljö. Vi är mycket glada över våra fina lokaler och under 2020 blev vår utemiljö färdigställd.

Expeditionen finns i E-huset med rektor, biträdande rektor och skoladministratör.

Föräldrasamverkan

Genom att hem och skola samarbetar kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och utveckling och stöta på bästa sätt.

Skolans ansvar

Skola och vårdnadshavare hat olika roller i barnets skolutveckling.

Skolan ansvarar för att ditt barns undervisning utgår från kunskapsmål, normer och värden i läroplanen. Undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och förutsättningar.

Skolan sätter upp ordningsregler i dialog med eleverna och arbetar kring normer och värden för att lära eleverna att respektera varandra.

Som förälder ska du få information om förändringar på skolan som påverkar ditt barns fortsatta lärande och utveckling. Uppstår det akuta problem eller frågor som för ditt barn ska skolan kontakta dig så fort som möjligt.

Skolan ska ta ansvar för kontakten med dig som förälder och sträva efter en god relation.