Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Modersmålsundervisning

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, skall eleven få undervisning i detta språk som ett ämne (modersmålsundervisning).

Detta gäller om leven har grundläggande kunskaper i språket och eleven önskar få sådan undervisning.

Skolan strävar efter att förlägga modersmålsundervisningen utanför timplanebunden tid.

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk, endast om det finns lärare med rätt kompetens och om minst fem elever önskar undervisning i språket. När det gäller minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib, samiska och jiddisch finns inte kravet att detta skall vara det dagliga umgängespråket för eleven och inte heller kravet att det ska vara minst fem elever för att kunna starta modermålsundervisning. Adoptivbarn med annat modersmål har även rätt till modersmålsundervisning även om det inte är det dagliga umgängesspråket.

Modersmålsundervisning ges i sju år undantaget de nationella minoritetsspråken och de nordiska språken som kan ges längre tid.

En elev som haft modersmålsundervisningen men där det dagliga umgängesspråket ändras har fortsatt rätt till undervisning på hemspråket.

Från och med höstterminen 2017 är det möjligt att få modersmålsundervisning även på finska.

Ansökningsblanktter