Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Styrdokument

Här finns både styrande dokument som är mer riktlinjer än bestämmelser och antagna regler. En del av dessa gäller för kommunens verksamhet, medan andra endast gäller kommunen som arbetsgivare. Detta framgår av respektive dokument.

Policyer, planer, regler och riktlinjer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Annonseringspolicy

Arbetsmiljöpolicy

Avfallsplan

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Besöksnäringsstrategi 2020-2030

Borgenspolicy

Bostadsförsörjning

Digitala infartsskyltar, riktlinjer

Ekonomistyrningspolicy

Energi- och klimatstrategi

Ersättningar till förtroendevalda, bestämmelser för

Ersättningar till förtroendevalda, bilaga

Etiska regler och riktlinjer

Finanspolicy

Finskt förvaltningsområde

Finskt förvaltningsområde (finsk version, suomen kielellä)

Flaggning

Folkhälsa, strategi

Funktionsrättspolitiskt program

Föreningsbidrag

Grafisk manual

Handikappolitiskt program

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, räddningstjänst

Informations- och massmediepolicy

IT-strategi

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhetsstrategi

Koll på konsten

Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2030 Fagersta kommun

+aktvitetsplan

Lokal biblioteksplan

Lokal kulturplan

Lönebildningsplan 2020-2025, strategisk

Lönepolitik

Mottagningspolicy för enskilda arkiv

Naturvårdsprogram

Näringslivsstrategi

Partistöd

Personalpolicy

Policy och handlingsplan mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Bilaga

Policy om hot och våld i arbetet samt krisstöd i Fagersta kommun, övergripande

Policy om intern rörlighet och anställningsvillkor i Fagersta kommun

Rehabiliteringspolicy

Rekryteringsprocess

Resepolicy

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för distansmöten för socialnämnden och utbildningsnämnden

Riktlinjer för stöd och skyddsinsatser för förtroendevalda

Rökfri arbetstid

Serveringstillstånd

Skötselplan för tätortsnära naturmark

Sponsring

Systematiskt brottsförebyggande och trygghetskapande arbete

Telefonpolicy

Tillämpningsregler för förskola och fritidshem

Tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid

Tomtköregler

Trafikförsörjningsprogram, färdtjänst

Trafikplan

Upphandling och inköp

Uppvaktning

Utbildning- och fritidsförvaltningens rutiner för synpunkter

Utbildning- och fritidsförvaltningens policy för synpunkter

Vision 2030

Våldsbejakande extremism

Övergripande mål

Översiktsplan

Översiktsplan, tillägg landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Översiktsplan, tillägg vindkraft

Översiktsplan, Ängelsberg

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test