Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ärendeberedning

Alla frågor som hanteras av kommunen och som politikerna fattar beslut om kallas för ett ärende. De allra flesta beslut som fattas i kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det betyder att en annan nämnd ska diskutera frågan och föreslå vilket beslut kommunfullmäktige bör fatta.

Ett ärende kan bli aktuellt på flera olika sätt inom kommunen. En motion som väcks av en kommunfullmäktigeledamot blir till exempel alltid ett ärende.

Ett annat ursprung är att anställda inom kommunens verksamheter kommer med förslag på förändringar. I andra fall uppkommer ärendena genom att en fråga ställs av föreningar eller kommunmedborgare, eller att departement skickar förslag på remiss till kommunen.

I exemplet här nedan uppstår ett ärende genom att ett brev inkommer från en kommunmedborgare.

Exempel på ärendeberedning

Mikael har länge irriterat sig på att lekplatserna förfaller i det område där han bor. Igår gick den sista gungan sönder så nu tycker han att något måste göras. Han sätter sig ned och skriver ett brev till kommunen.

Så här tas brevet om hand:

Brevet kommer till kommunen

"Jag tycker att lekplatsen i vårt område har förfallit" skriver Mikael i sitt brev till kommunen och föreslår att kommunen ska rusta upp lekplatsen. En anställd på kommunen öppnar brevet, stämplar det med dagens datum och diarieför det. Detta innebär att uppgifter från brevet läggs in i ett datorprogram vilket i framtiden gör det möjligt att söka efter brevet i arkivet.

Brevet är nu en allmän handling och får läsas av vem som helst, enligt offentlighetsprincipen. Registratorn som öppnar posten skickar brevet vidare till den förvaltning som berörs av brevet och i och med det till den nämnd som har beslutanderätten. I detta fall är det Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund som ska besluta i ärendet.

Ärendet bereds

En tjänsteperson utreder frågan och tar fram uppgifter kring lekplatsens skador och vad det skulle kosta att rusta upp denna. Detta blir ett nödvändigt underlag för att direktionen i kommunalteknikförbundet ska kunna fatta beslut i frågan.

Tjänstepersonen sammanställer underlaget och skriver sedan ett förslag till beslut. I det här exemplet bedömer tjänstepersonen att det finns pengar i årets budget för att rusta upp lekplatsen.

En kallelse skickas ut

Kallelsen som innehåller föredragningslista med beslutsunderlag skickas ut till direktionens folkvalda ledamöter så att de har materialet senast fyra dagar före sammanträdet.

Sammanträdet hålls

Direktionen sammanträder en gång i månaden utom på sommaren. Direktionen håller med Mikael och beslutar att rusta upp lekplatsen. Eftersom kostnaden ryms inom årets budget, kan direktionen besluta att snarast genomföra beslutet.

Protokoll skrivs vid varje sammanträde

Beslutet antecknas i ett protokoll. Protokollet justeras (undertecknas) inom två veckor och sätts upp på anslagstavlan på NVK:s hemsida.

Beslutet skickas iväg (expediering)

När ärendet är färdigbehandlat skickas en kopia av beslutet till Mikael och andra berörda (de som ska utföra beslutet).

Ärendet kan överklagas

Om Mikael anser att något fel begåtts när ärendet hanterats kan han överklaga det. Han har tre veckor på sig efter att beslutet justerats.

Uppföljning, avslut och arkivering

När ärendet är klart och eventuella överklaganden har behandlats genomförs det som är beslutat. Ärendet kan sedan avslutas och arkiveras.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test