Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Mariaskolan är en tvåparallellig F-6 skola förutom i årskurs fyra som är treparallellig. Vi arbetar i åldershomogena grupper.

I lågstadiet arbetar lärare och lärarassistenter samt samverkanspersonal från fritidshemmet. I mellanstadiet arbetar ämneslärare och lärarassistenter.

Förskoleklasserna bedriver sin verksamhet mellan klockan 8.30 - 13.00, inkluderat lunch.
Fritidshemmen Knuten och Älgen bedriver verksamhet före och efter skoltid.

Det finns en elevcoach som ansvarar för rastaktiviteter och socialt arbete med mera.

Vilka arbetar på Elevhälsan?

Elevhälsan består av: skolpsykolog, tal- och språkpedagog, specialpedagog, kurator samt en samordnare/rektor.

Vad är Elevhälsan?

Elevhälsan erbjuder stöd, handledning samt utredningar av skolpsykologen. I tal- och språkpedagogens arbete ingår handledning och fortbildning för vårdnadshavare och olika personalgrupper, kartläggning av barns/elevers tal och språk, samt individuellt arbete med barn/elever.

Kuratorer arbetar mot grundskolans F-6 och samarbetar med kurator på Risbroskolan årskurs sju till nio.

Elevhälsoteamet består av:

Theresia Öijar, rektor
Jenny Georgsson Brusling, skolsköterska
Lena Qvick Eriksson, specialpedagog
Karolina Werner Hakso, speciallärare
Eva-Lena Johnsson, resursassistent
Ida Hauki, kurator

Gruppen träffas måndagar var 14:e dag klockan 13.00–15.00

Mariaskolans krisgrupp består av:

Kontaktuppgifter till krisgruppen hittar ni i nedan.

Tänkbara krissituationer kan vara när:

 • elev eller personal avlider till följd av olyckshändelse, sjukdom, självmord eller mord,
 • elev anhörig till ovanstående avlider,
 • elev eller personal skadas svårt,
 • allvarliga händelser inträffar, till exempel; misshandel, våldtäkt, bombhot eller gisslandrama,
 • andra olyckor eller naturkatastrofer i omgivningen sker.

Kontakt
Präst: Lindgårdens expedition, 0223-434 00
Skolsköterska: Jenny Georgsson Brusling, 0223-444 43
Rektor: Theresia Öijar, 0223-444 41
Skolassistent: Gunilla Stridh, 0223-444 40
Kurator: Ida Hauki, 0223-440 13
Resursassistent: Eva-Lena Johnsson, 0223-442 74


Ordningsregler årskurs 1-6, Mriaskolan

Läsåret 2023/20224

Ordningsreglernas syfte
Alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Alla ska känna sig trygga och ha studiero på Mariaskolan.

Allmänt
För att skolans personal ska kunna ta ansvar för eleverna under skoltid ska de uppehålla sig inom skolans område.
Klassrummet är lärares och elevers gemensamma arbetsplats, därför gör varje klass upp vilka ytterligare regler som ska gälla där, klassens regler.

Mobiltelefoner:
Eleverna får inte använda mobiltelefoner under skoltid. Det innebär att när eleverna går in i skollokalen, ska mobiltelefonerna stoppas undan och stängas av. Samma gäller vid skolans slut, att eleverna får använda mobilerna tidigast när de lämnat lokalerna. Skolan tar inget ansvar förmedhavda mobiltelefoner.

Skolgården ska vara en plats för lek och avkoppling, därför:

 • är det förbjudet att sparka, slå, hota eller kränka någon
 • använder vi ett vårdat språk och tilltalar varandra på ett trevligt sätt
 • får alla vara med och leka
 • är snöbollskastning inte tillåtet
 • på skolgården får man inte åka cykel, inlines, airboard och snowracer men man får åka sparkcykel, inlines och skateboard på anvisad plats, hjälm ska användas (utanför idrottshallen vid sittmunkarna)
 • är bollspel tillåtet på avsedda platser
 • när vi åker pulka och kana under skoltid, använder vi alltid hjälm
 • om idrottslektion pågår under rasttid har idrotten företräde till ex bollplaner och andra ytor

Vi vårdar vår hälsa och miljö, därför:

 • äter vi inte godis eller tuggar tuggummi under skoltid
 • är vi ute på rasterna, om inte läraren gett eleverna tillåtelse att vara inne i klassrummet och då är där med eleverna
 • håller vi ordning i klassrum och korridorer
 • slänger vi skräp i papperskorgarna
 • är vi rädda om våra egna, andras och skolans saker
 • vi äter och dricker inte under lektionstid
 • vi har inte starka dofter/parfymer i skolan

Inomhus ska det vara lugnt, tryggt och studiero därför:

 • tar vi av oss ytterkläder och kepsar och hänger dessa i våra elevskåp
 • använder vi ett bra bordsskick i matsalen
 • inomhus rör vi oss lugnt och talar i låg samtalston

Trygghet och studiero har förtydligats i Läroplanen (190701)

 • ska elever visa respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever
 • tar eleven ansvar genom egen ansträngning och deltagande för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö

Övrigt:

 • skolan ansvarar inte för pengar eller värdefulla föremål som tas med till skolan
 • kommunen rekommenderar att eleverna tidigast i åk 4 cyklar själva till och från skolan

Vad händer om man bryter mot reglerna?
Steg 1 Läraren pratar med eleven om att ändra sitt uppförande.
Steg 2 Läraren kontaktar vårdnadshavare.
Steg 3 Möte med elev, vårdnadshavare och lärare.
Steg 4 Rektor kallar till samråd med lärare, vårdnadshavare och elev.

Elev stör undervisningen
steg 1 Läraren säger till eleven att ändra sig.
steg 2 Utvisning från klassrummet resten av lektionen, hemmet kontaktas.
steg 3 Kvarsittning upp till en timme efter skolan, hemmet kontaktas.
Steg 4 Rektor kallar till samråd med vårdnadshavare och elev.

Störande föremål
steg 1 Läraren säger till eleven att lägga ner det störande föremålet.
steg 2 Läraren tar hand om det störande föremålet och lämnar tillbaks det efter skoldagens slut.
steg 3 Föremålet hämtas av vårdnadshavare.

Farliga föremål
steg 1 Läraren tar hand om det farliga föremålet och kontaktar hemmet. Vårdnadshavare hämtar föremålet.
steg 2 Om elev vägrar att lämna ifrån sig det farliga föremålet, till exempel en kniv, görs en polisanmälan.

Systematisk utvecklingsarbete

* Om- och tillbyggnatdion.

* Förbättringsområden:

 • Färre och tydligare ordningsregler som samtliga elever och personal följer.
 • Arbetsro. Tydligare ledarskap i klassrummet. Skapa en god fysiskt och psykisk arbetsmiljö, för både elever och lärare.
 • Kommunicera enkäterna, frågor och svar.
 • Ledarskap i klassrummet
  - Organisation i klassrummet
  - Struktur i undervisningen
  - Arbetsro i klassrummet
  - Planering av undervisningens innehåll
 • Betyg och bedömning
  - Infomentor
  - Ämneskonferenser
  - Kollegialt lärande
  - Pedagogiska planeringar

De flesta aktiviteterna är inställda eller ändrade pga Corona

 • Gemensamma temadagar/friluftsdagar
 • Öppet Hus
 • Husdjurens dag
 • Lucia
 • Skolavslutning i kyrkan