Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ansökan om insats

Du som inte klarar av din vardag kan ansöka om stöd via vår e-tjänst eller genom att ringa till biståndshandläggare. Din legala ställföreträdare som god man eller förvaltare kan även hjälpa dig med ansökan.

En biståndsbedömning kommer göras av en biståndshandläggare. En biståndsbedömning innebär att ta emot en ansökan, utreda, bedöma behov och fatta beslut. Du har rätt att ansöka om vad du vill enligt socialtjänstlagen. Du ska även kontakta din biståndshandläggare om du vill förändra ditt pågående stöd. Du kan beviljas stöd med sådant som du själv inte klarar av och som inte kan tillgodoses på annat vis.

Så ansöker du om bistånd

Ansökan

Du kan ansöka om bistånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en skriftlig blankett. Du kan även ringa direkt till din biståndshandläggare för att ansöka. Din legala ställföreträdare som god man eller förvaltare kan även hjälpa dig att fylla i ansökan. Du kan ta kontakt med en biståndshandläggare om du vill ha hjälp med din ansökan eller om du vill ha ett informerande samtal.

En utredning startas

Din ansökan tas emot av en handläggare som tar kontakt med dig för att gå vidare med din ansökan. Ofta sker ett personligt möte i samband med att utredningen påbörjas. Mötet kan ske i hemmet eller i kommunens lokaler. Mötet kan också ske digitalt eller via telefonkontakt.

Inhämtande av uppgifter

Under samtalet kommer handläggaren att ställa frågor om din vardag i syfte att få en bild av dina behov och din situation. Det kan handla om frågor kring din vardag, din fysiska och psykiska hälsa, hur du klarar dagliga aktiviteter och dina intressen.

Handläggaren kan behöva mer information från anhöriga, sjukvården eller andra instanser. Den informationen kan endast inhämtas efter samtycke ifrån dig.

Biståndshandläggaren är skyldig att dokumentera samtalet och du har rätt att ta del av dokumentationen.

Bedömning av behov

Efter att informationen är inhämtad sammanställer handläggaren en utredning och i den framkommer det som är viktigt för att kunna besluta om ditt behov av stöd och hjälp. Ansökan prövas utifrån lagstiftning och de riktlinjer som den politiska nämnden har beslutat. Prövning sker alltid utifrån individuella behov.

Varje ansökan hanteras skyndsamt. Utredningstiden vid ansökan om hemtjänst, dagverksamhet eller växelvård tar i normalfallet upp till 14 dagar.

Individenns behov i centrum (IBIC)

Handläggarens utredning och bedömning grundar sig i Individens behov i centrum (IBIC). Detta innebär att biståndsbedömningen tar hänsyn till och uppmuntrar vad Fagerstabon själv kan. Detta för att ta vara på individens egna funktioner för att bibehålla och stärka dessa. IBIC ger stöd för att tillsammans med individen formulera ett nuläge och ett mål med fokus på de individuella behoven och vad som är viktigt för individen.

Beslut

När utredningen är klar görs en bedömning av ditt behov av stöd och hjälp. Därefter fattas ett beslut. Beslutet skickas hem till dig per post.

Om din ansökan har blivit beviljad

Om din ansökan har blivit beviljad betyder det att du får den hjälp som står i beslutet och du kommer bli kontaktad av verkställande medarbetare för mer information.

Det kan hända att insatserna inte kan påbörjas direkt, exempelvis om det är kö till särskilt boende. I sådana fall erbjuds du en lägenhet när ledig plats finns.

Om du har fått avslag på din ansökan

Om du har fått avslag på din ansökan betyder det att du inte har rätt till den hjälp du har ansökt om. Du har rätt att överklaga beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med överklagan.

Uppföljning och förändring av behov

Biståndshandläggaren kommer att följa upp dina beviljade insatser en gång per år, eller oftare vid behov. Uppföljningen kan ske via telefonkontakt eller ett personligt möte. På uppföljningen kommer biståndshandläggare ställa frågor kring exempelvis hur du trivs med stödet och hur din vardag och ditt behov av stöd ser ut idag. Syftet är att säkerställa att hjälpen sker på ett ändamålsenligt sätt. Uppföljningen fokuserar på dina individuella mål.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. Du kan göra en ny ansökan om bistånd via vår e-tjänst eller genom att skicka in en skriftlig blankett. Du kan även ringa direkt till din biståndshandläggare om du vill förändra ditt nuvarande stöd.

Om du tycker att socialnämndens beslut är fel kan du skriva och överklaga. Du har rätt att få hjälp av oss med din överklagan.

Du skickar din överklagan till socialförvaltningen som omprövar beslutet. Om socialnämnden inte ändrar sitt beslut som du önskar skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Uppsala.

Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du har fått beslutet från socialförvaltningen. Om den inkommer för sent går det inte att överklaga.

Du skickar din överklagan till

Socialförvaltning
Biståndshandläggning
Fagersta kommun
737 80 Fagersta

Det här måste du skriva när du överklagar

Skriv vilket beslut som du tycker är fel och vad du skulle vilja ha för ändring av beslutet. Skriv också ditt personnummer, namn, postadress och din namnteckning.

Kontakt

Biståndshandläggargruppen har sitt arbetsområde uppdelat efter födelsedatum på den kund ärendet gäller. Här hittar du vilken biståndshandläggare som du kontaktar vid behov.

Telefontid: vardagar mellan 8.30-9.30.

Biståndshandläggare äldreomsorg

Födelsedatum dag 1-6
Telefon: 0223-441 23

Födelsedatum 7-12
Telefon: 0223-442 86

Födelsedatum dag 13-18
Telefon: 0223-443 39

Födelsedatum dag 19-31
Telefon: 0223-442 41

Biståndshandläggare socialpsykiatri

Telefon: 0223-443 39

Biståndshandläggare, lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS)

Födelsedatum 1-15
Telefon: 0223-441 23

Födelsedatum 16-31
Telefon: 0223-442 86

Fagersta kommuns växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Lagrum

Biståndshandläggning styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förvaltningslagen (FL).

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test