Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Föreningsbidrag och lokalt aktivitetsstöd

Vill du ansöka om ekonomiskt stöd till en förening? Här hittar du information om hur du söker föreningsbidrag i Fagersta kommun.

Bli en bidragsberättigad förening

För att en förening ska få ansöka om bidrag måste den först bli godkänd som bidragsberättigad förening i Fagersta kommun. Ansökan skickas in till välfärd- och serviceförvaltningen genom vår e-tjänst.

Har du några frågor eller funderingar, var god kontakta verksamhetsutvecklare Jimmy Vahlstedt på telefon 0223-448 29. Du kan även kontakta oss via e-post.

Skicka e-post till forening@fagersta.seAnsökan om att bli en bidragsberättigad förening

Våra föreningsbidrag

Här kan du läsa mer om våra bidrag och hur du ansöker. Under bidragsbestämmelser hittar du även gällande regelverk kring föreningsbidrag. Du hittar alla våra e-tjänster under kommunens e-tjänstportal.

E-tjänstportalen

Drift- och underhållsbidraget kan sökas av föreningar som äger, driver eller hyr en lokal eller anläggning. Bidraget ska möjliggöra att föreningen kan behålla och underhålla lokalen eller anläggningen.

Bidraget kan sökas en gång per år och gäller alltid för nästkommande år. Sista ansökningsdagen är 25 augusti och vi tar endast emot ansökningar genom vår e-tjänst.

Drift- och underhållsbidrag - Ansökan

Ett riktat föreningsbidrag kan sökas av föreningar som vårdar kulturarvet, bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet eller arrangerar tillfälliga offentliga arrangemang.

Välfärd- och serviceförvaltningen bereder ärendena och tar fram verksamhetsöverenskommelser samt avtal i samråd med den sökande föreningen, som sedan ligger till grund för nämndens prövning.

Bidraget kan sökas en gång per år och gäller alltid för nästkommande år. Sista ansökningsdagen är 25 augusti och vi tar endast emot ansökningar genom vår e-tjänst.

Riktat föreningsbidrag - Ansökan

Det kommunala aktivitetsstödet utgår för deltagare i åldrarna 7-25 år. Reglerna följer i tillämpliga delar det statliga aktivitetsstödet till idrottsföreningar. För funktionsrättsföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

Ett kommunalt aktivitetsstöd ger 75 kronor per sammankomst för grupper med minst tre deltagare och en ledare. För funktionsrättsföreningar gäller 100 kronor per sammankomst. Ersättningen betalas ut senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

Aktivitetsstödet hanteras genom e-tjänsten Aktivitetskort.se. Föreningar kan rapportera sammankomster direkt i e-tjänsten men det är även möjligt att koppla ihop och importera sammankomster från bland annat Laget.se och IdrottOnline.

Aktivitetsstödet kan sökas två gånger per år

 • För perioden 1 januari till 30 juni är sista ansökningsdagen 25 augusti.
 • För perioden 1 juli till 31 december är sista ansökningsdagen 25 februari.

Aktivitetskort.se - E-tjänst

Bidraget utgår till pensionärs- och funktionsrättsföreningar, för deras administrativa och instruktiva verksamhet. Ansökan ska skickas in genom våra e-tjänster senast klockan 23.59 den 1 april.

Grundbidrag till funktionsrättsföreningar - Ansökan

Grundbidrag till pensionärsföreningar - Ansökan

Bidragsbestämmelser

Fagersta kommun har upprättat riktlinjer som måste följas för att vara berättigad att ansöka om ett kommunalt föreningsbidrag. Du hittar mer information om detta här nedanför.

1. Allmänna bestämmelser

Kommunalt föreningsbidrag utgår inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel enligt nedanstående bestämmelser till förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Fagersta kommun och är verksamma inom välfärd- och servicenämndens ansvarsområde samt i vissa fall till regional förening som är verksam i Fagersta (enligt 1:4 nedan). Detta regelverk gäller från och med 28/3 2011 och ersätter tidigare antagna regler, riktlinjer och anvisningar.

Bidragsberättigad är den förening i Fagersta som

 • godkänts av välfärd- och servicenämnden och har sitt säte i Fagersta
 • bedriver verksamhet av ideell karaktär och är uppbyggd enligt i Sverige gällande demokratiska principer
 • bedriver ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
 • underställer sig Sveriges Riksidrottsförbunds dopingregler (gäller idrottsföreningar)

Föreningsbidrag utgår inte till

 • studieförbund, skolverksamhet, elevförening, supporterförening, politisk vuxenförening eller förening som är ansluten till svenska försvaret.

Fagersta kommuns lokaler

Kommunen upplåter inte lokaler till förening eller enskild person som inte underställer sig Sveriges Riksidrottsförbunds dopingregler. Det åvilar föreningen att tillse att reglementet följs. Föreningen kan i sin helhet bli avstängd om doping förekommer.

1:1 Kommunens skyldigheter

Kommunalt föreningsbidrag utgår inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.

Välfärd- och serviceförvaltningen ska föra en dialog med bidragsberättigade föreningar och ta fram underlag och i förekommande fall verksamhetsöverenskommelse och avtal som kan ligga till grund för välfärd- och servicenämndens beslut. Bidragshandläggare ska genom stickprov kontrollera att gällande regler följs.

1:2 Föreningens skyldigheter

Sökande bidragsberättigade föreningar ska årligen till välfärd- och servicenämnden lämna:

 • verksamhetsberättelse,
 • balansräkning och vinst- och förlusträkning.

Det åligger föreningen att förvara räkenskaper och redovisningshandlingar i minst fyra år och ställa dem till Fagersta kommuns förfogande, om så begärs, för eventuell granskning.

Föreningen ska omgående anmäla förändringar av säte, adress, firmatecknare, styrelse liksom väsentliga förändringar i föreningens verksamhet och/eller syfte.

Av verksamhetsberättelsen ska framgå antalet medlemmar i åldrarna 7-25 år och äldre.

Förening som erhåller kommunalt stöd från Fagersta kommun och som har en omsättning över 2,5 prisbasbelopp, förbinder sig att följa den internkontrollplan som kommunfullmäktige antog den 27 november 2007.

1:3 Ansökan om att bli bidragsberättigad

Förening som avser ansöka om kommunalt föreningsbidrag ska genom särskild e-tjänst lämna in en anmälan till välfärd- och servicenämnden om att få bli godkänd som bidragsberättigad förening.

Ansökan ska innehålla uppgifter om föreningens namn, firmatecknare, styrelse, plus-/bankgironummer eller bankkonto, antalet medlemmar. Föreningens stadgar ska bifogas.

1:4 Förening verksam inom regionen

Förening som är verksam inom regionen (i minst två av kommunerna Fagersta, Norberg och/eller Skinnskatteberg) samt förening som inte har sitt säte i Fagersta men vars verksamhet riktar sig mot boende i Fagersta, kan efter beslut av välfärd- och servicenämnden bli bidragsberättigad. Nämnden förbehåller sig rätten att bevilja bidrag i förhållande till andelen föreningsmedlemmar skrivna i Fagersta kommun.

Funktionsrätts- och pensionärsförening som är verksam inom regionen – minst två av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner, gäller särskilt grundbidrag till funktionsrätts- och pensionärsförening. För funktionsrättsförening gäller även bidragsformen kommunalt aktivitetsstöd.

Förening skall innan bidrag utgår, godkännas av motsvarande nämnd i berörda kommuner, därefter handlägger Fagersta kommun föreningens bidragsärenden.

1:5 Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag kan endast göras av föreningens huvudstyrelse. Ansökan ska undertecknas av föreningens firmatecknare. Ansökan lämnas in genom särskild e-tjänst.

1:6 Olika bidragsformer

 1. Kommunalt aktivitetsstöd
 2. Grundbidrag till funktionsrätts- och pensionärsförening
 3. Riktat föreningsbidrag
 4. Drift- och underhållsbidrag

De olika bidragsformerna presenteras mer ingående nedan. Ansökan lämnas via särskild e-tjänst.

1:7 Utbetalning

Bidrag utbetalas endast till bidragsberättigad förenings registrerade plus-/bankgirokonto eller bankkonto. Kommunens eventuella fordran på förening regleras innan beviljat bidrag utbetalas. Har utbetalning gjorts på felaktiga grunder är föreningen skyldig att återbetala utbetalat belopp.

1:8 Avslag

Om ansökan om kommunalt aktivitetsstöd och grundbidrag till funktionsrätts- och pensionärsförening avslås meddelas det med handläggarens motivering inom sex veckor från senaste ansökningsdatum. Beslutet kan överklagas till välfärd- och servicenämnden.

Ansökan om riktade föreningsbidrag och drift- och underhållsbidrag beslutas av välfärd- och servicenämnden. Besluten kan inte överklagas.

1:9 Avstängning

Om en förening inte verkar i enlighet med fastställt regelverk eller om inlämnade uppgifter inte kan styrkas på ett tillfredsställande sätt blir föreningen tillsvidare avstängd.

2. Fagersta kommuns föreningsbidrag

2:1 Kommunalt aktivitetsstöd till barn- och ungdomsföreningar

Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 7-25 år. Reglerna följer i tillämpliga delar det statliga aktivitetsstödet till idrottsföreningar. För funktionsrättsföreningar gäller ingen övre åldersgräns.

Ansökan

Senast 25 februari och 25 augusti.

Utbetalas

Senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

2:2 Grundbidrag till funktionsrätts- och pensionärsförening

Bidraget utgår till funktionsrätts- och pensionärsförenings administrativa och instruktiva verksamhet.

Ansökan:

Senast 1 april

Bidragets storlek:

Generellt årsbidrag om 2 000 kr

Utbetalas:

Senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

2:3 Riktat föreningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som vårdar kulturarvet, bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet eller som arrangerar tillfälliga offentliga arrangemang. Välfärd- och serviceförvaltningen bereder ärendena, tar fram verksamhetsöverenskommelser/avtal i samråd med den sökande föreningen som ligger till grund för välfärd- och servicenämndens prövning.

Ansökan:

Senast 25 augusti avseende nästkommande kalenderår. Sökt bidrag ska preciseras. Bidraget och genomförda aktiviteter ska redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.

Bidragets storlek:

Välfärd- och servicenämnden prövar ansökningen och beslutar om bidragets storlek eller avslår ansökan.

Utbetalas:

På sätt som välfärd- och servicenämnden beslutar. Bidrag som överstiger 50 000 kr utbetalas vid två tillfällen, vanligen 1 februari och resterande 1 juli.

2:4 Drift- och underhållsbidrag till föreningar

Bidraget kan sökas av förening som äger, driver eller hyr lokal eller anläggning.
Bidraget ska möjliggöra att föreningen kan behålla och underhålla lokal eller anläggning.

Ansökan:

Senast 25 augusti avseende nästkommande kalenderår. Förening som föregående kalenderår beviljats bidrag skall på särskild blankett redovisa hur bidraget nyttjats samt hur verksamheten bedrivits. Förening som ansöker om bidrag överstigande 30 000 kr skall till ansökan bifoga en treårsplan rörande kostnader för drift och underhåll av anläggningen.

Bidragets storlek:

Välfärd- och servicenämnden prövar ansökningarna och beslutar om bidragets storlek eller avslår ansökan.

Utbetalas:

På sätt som välfärd- och servicenämnden beslutar. Bidrag som överstiger 50 000 kr utbetalas vid två tillfällen, vanligen 1 februari och resterande 1 juli.

Sidansvarig: Alexander Hietala

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test