Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information
Skolbyggnad

Komvux Prövning

Prövning kan du göra om du vill du läsa upp ett betyg eller pröva i en kurs du inte har läst tidigare.

Har du gått på en kommunal gymnasieskola får du pröva genom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du vända dig till din tidigare skola. Har du gått på en fristående skola får du pröva genom vuxenutbildningen om du har ett slutbetyg eller gymnasieexamen.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den!

Blir man beviljad att genomföra prövningen skickar skolan ut ett antagningsbesked med information om prövningsavgift på 500 kronor. När inbetalning kommit in kommer du att bli kontaktad av berörd lärare. Har du IG eller F i kursen sen tidigare kostar det inget.

Lycka till!

Här nedanför finns information om hur de olika prövningskurserna går till:

Prövning i kurserna Ma 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av två skriftliga delar och en muntlig del. De skriftliga delarna tar sammanlagt 240 minuter (270 minuter för Ma 4) och du bokar en tid för de skriftliga delarna med din prövningslärare. Du kan välja om du vill göra en del på förmiddagen och en del på eftermiddagen eller båda delarna på eftermiddagen (ej Ma 4).

I en av de skriftliga delarna är digitala verktyg tillåtna. Det kan vara en grafräknare eller ett dynamiskt matematikprogram, till exempel Geogebra som du använder i provsäkert läge. Meddela din prövningslärare vilket digitalt verktyg du tänker använda och om du behöver låna ett verktyg från skolan.

Om du får ett godkänt resultat på de skriftliga delarna kommer din prövningslärare att boka en tid för den muntliga delen. Den kommer att bestå av ett samtal där läraren har möjlighet att komplettera med sådant som saknades i de skriftliga delarna och säkerställa att du kan föra resonemang muntligt.

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta någon av oss:

Ma 1 kontakta Pirjo Pitkälä
Ma 2-4 kontakta
Anna-Lena Henrysson Lång

Ett bra sätt att testa om du har tillräckliga kunskaper är att göra några gamla nationella prov i den aktuella kursen.

Gamla nationella prov Ma 1

Gamla nationella prov Ma 2-4

Kursplaner för matematik hittar du här

Prövning i delkurs 1, 2, 3 och 4

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av en läsförståelse med frågor kring källkritik, ett skrivprov (där du skriver en genre), ett grammatikprov och två muntliga delar.

Du bokar en tid för läsförståelse, grammatikprov och skrivprov med din prövningslärare. Varje del tar 120 minuter. Du kan välja att göra en del på förmiddagen och två på eftermiddagen eller att dela upp dem på flera dagar.

Om du får ett godkänt resultat på de skriftliga delarna kommer din prövningslärare att boka en tid för de muntliga delarna.

Den första delen består av en novelldiskussion (novellen får du av läraren när du är godkänd på det skriftliga delarna.)
Den andra delen är en muntlig presentation där du ska göra en Power Point om ett visst ämne. (det får du samtidigt som novellen).

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta mig.

Anette Greijer

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av ett skriftligt prov, en inlämningsuppgift och tre muntliga delar. Både de skriftliga och muntliga delarna måste uppnå minst E i omdöme för ett godkänt betyg i prövningskursen. Plagiat, det vill säga, att kopiera från nätet eller andra källor, innebär att något betyg inte kan sättas.

Betyget grundas på hela prövningen och bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav: Se nedan

Under dina förberedelser för din prövning kan du använda valfritt läromedel avsett för Sva 3.

Till exempel: Jeppson & Sjöstedt: Människans texter - Språket

Rekommenderade handböcker:

Jansson-Levander: Handbok i svenska språket

Strömqvist: Konsten att tala och skriva

Du måste kunna legitimera dig vid provtillfällena!

Skriftligt prov

  • Utredande text (4 timmar)

Det skriftliga provet utförs under en dag och är knutet till fyra texter med ett bestämt tema. Med utgångspunkt i dessa texter ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.

Tillåtna hjälpmedel: svensk och tvåspråkig ordbok
Exempel på provuppgifter: Se längst ner.

Inlämningsuppgift- Språk och makt

Med språket får du makten att förmedla och förstå, att lära och beröra. Språket kan innesluta eller stöta ut människor. Men frågan är hur språk och makt egentligen hänger ihop?

Du ska skriva en utredande text om språk och makt. Din text ska bygga på minst tre olika källor. I din text ska du:

  • Presentera din frågeställning
  • Utreda och beskriva med hjälp av olika källor relationen mellan språk och makt
  • Dra slutsatser om hur språk och makt hänger ihop

Formalia: Din text ska vara 1 000-1 200 ord. Skriv i Times New Roman, radavstånd 1,5.

Använd Harvardsystemet för att ange källor i den löpande texten och i källförteckningen.

Texten mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Muntlig del

Till varje muntlig del behöver du skriva en text med innehållet från presentationen. Texten som ditt muntliga anförande bygger på mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Den muntliga delen görs ungefär en vecka efter det skriftliga provet och består av följande delar:

  • Muntligt anförande

Du ska förbereda ett muntligt anförande där du ska argumentera för en tes. Instruktionerna får du efter det skriftliga provet.

  • Redovisning av din utredande text om språk och makt. Texten mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Tillsammans med redovisningen har du förberett en PowerPoint-presentation.

  • Litterärt samtal

Välj en av följande romaner:

Kallocain av Karin Boye

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Förbered dig för att kunna ha ett litterärt samtal kring romanen. Samtalet bygger på nedanstående analysfrågor. När du gör analysen ska du hela tiden utgå ifrån texten genom att referera och plocka ut citat för att stödja dina argument. Använd följande punkter för din analys:

Titel: Hur hänger titel och text ihop?

Berättarperspektiv: Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?

Tema: Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man analyserar den ska man fokusera på ett tema.

Personer: Hur beter sig personerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika personerna ut?

Genus och klass: Vad vill denna roman säga om strukturer i samhället?

Samtiden: Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?

Författaren: Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Ta med romanen till samtalet!

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta lärare:

Per Groth
Skolverkets kunskapskrav
Exempel på provuppgifter