Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skolbyggnad

Komvux Prövning

Prövning kan du göra om du vill du läsa upp ett betyg eller pröva i en kurs du inte har läst tidigare.

Har du gått på en kommunal gymnasieskola får du pröva genom vuxenutbildningen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du under 20 år får du vända dig till din tidigare skola. Har du gått på en fristående skola får du pröva genom vuxenutbildningen om du har ett slutbetyg eller gymnasieexamen.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den!

Blir man beviljad att genomföra prövningen skickar skolan ut ett antagningsbesked med information om prövningsavgift på 500 kronor. När inbetalning kommit in kommer du att bli kontaktad av berörd lärare. Har du IG eller F i kursen sen tidigare kostar det inget.

Prövningsanvisningarna gäller hos oss på Komvux Norra Västmanland och kan skilja sig om man gör prövningen på distans eller i annan kommun.

Lycka till!

Här nedanför finns information om hur de olika prövningskurserna går till:

Special Individual Examination in English 5

Prövningen består av tre obligatoriska delar: skriftliga prov, inlämningsuppgift och muntlig redovisning/interaktion. Prövningens alla delar måste bli godkända (betyg A-E) för att få godkänt (betyg A-E) på hela prövningen.

The ”Prövning” (special individual examination) includes three compulsory parts: written tests, hand-in assignment and oral presentation/interaction. In order to get a passing grade (A-E) in the Prövning, you need to achieve a passing grade on each part.

Betyget grundas på hela prövningen och bedöms utifrån Skolverkets betygskriterier, se längst ner på sidan.

Du måste kunna legitimera dig vid provtillfällena! Please bring your ID card on test days!
Fusk och plagiat är förbjudna! Cheating and plagiarism are strictly forbidden!

Skriftliga prov – Written Tests

De skriftliga proven är så kallade färdighetstester vilket betyder att de inte är knutna till en specifik kursbok eller till ett specifikt material. Under dina förberedelser för din prövning kan du använda valfritt läromedel avsett för Engelska 5.

The written tests are so-called proficiency tests which means that they are not based on a specific textbook or material. When preparing for the tests, you can use any textbook/material designed for English 5.

1. Listening and Reading Comprehension (150 min)
2. Writing (80 min)
Inga hjälpmedel är tillåtna! You are not allowed to use any aid!

Exempel på provuppgifter, se längst ner på sidan.
You can find sample tests at the bottom of this page.

Inlämningsuppgift - Hand-in Assignment

Inlämningsuppgiften och kopior på eller länkar till dina artiklar (se Muntlig del) ska skickas till läraren senast en vecka före den muntliga delen.

The hand-in assignment and copies of or links to the aticles (see Oral Part) must be sent to the teacher at least one week before the oral part.

Inlämningsuppgiften består av skriftlig analys av en valfri roman enligt följande:

The hand-in assignment consists of analysis of a novel of your choice according to the following:

Läs en valfri roman på engelska – minst 250 sidor. OBS! Lättlästa romaner, s.k. Easy Readers är inte tillåtna. Utgå ifrån följande punkter i din analys och skriv en sammanhängande text på engelska om romanen. Skriv 500 - 600 ord.

Read a novel of your choice in English – 250 pages minimum. NB! No Easy or Graded Readers are allowed. Structure your analysis around the following questions and write a coherent text in English about the novel. Write 500 - 600 words.

 • Briefly summarize the plot of the story.
 • Describe the main characters. What kind of people are they?
  Use examples from the story to show what you mean.
 • What is the main conflict in the novel? How is it resolved?
 • Are there any interesting sub-plots (minor conflicts)? Briefly summarize them.
 • Where or when is the novel set? Does it affect the story? If so, how? If not, why not?
 • What do you think was the author’s purpose in writing this novel?
 • Often the title of a short story or novel points to a theme. What do you think the title of the novel means?
 • Comment on the author’s writing style. Did you like it? Why? Why not?
 • How did you react to the novel? Why?

Muntlig del – Oral Part

Den muntliga delen sker ca 2 veckor efter de skriftliga proven.
The oral part takes place about two weeks after the written tests.

 1. Muntlig sammanfattning av två valfria tidningsartiklar på engelska. Du väljer artiklar ur tidskrifterna Newsweek, Time, National Geographic. Varje artikel bör omfatta en till fyra A4-sidor.

Oral summary of two magazine articles of your choice published in Newsweek, Time, or National Geographic. Each article should be one to four A4 pages.

 1. Muntlig presentation (5 minuter) om något som visar din faktakunskap om ett engelsktalande land, till exempel en historisk person, historisk händelse eller tradition. Länderna du kan välja mellan är Storbritannien, USA, Canada, Nya Zeeland eller Australien. Använd bara källor på engelska och reflektera över dina källors trovärdighet!

A 5-minute oral presentation of a topic, for example a historical person, a historical event or a tradition connected with one of the following countries: the UK, the USA, Canada, New Zealand or Australia. Use only sources in English and evaluate the reliability of your sources!

 1. Muntlig interaktion. Du kommer att få prata om romanen du läst samt om några andra ämnen som väljs av examinatorn vid provtillfället.

Oral interaction. You will be asked to talk about the novel you have read and about some other topics chosen by the examiner during the oral exam.

Du får använda stödord vid dessa presentationer men du får INTE läsa från ett färdigt manuskript. Ta med artiklarna till det muntliga provet!

You may use your notes/keywords but you are not allowed to read out a written text. Bring the articles on the test day!

If you have questions about prövning in this course you can contact:
Katalin Findahl

Ämne- Engelska (Komvux gymnasial)-SkolverketGamla nationella prov Engelska 5

Special Individual Examination in English 6

Prövningen består av skriftliga prov (reading, listening, writing), inlämningsuppgift och muntlig redovisning/interaktion. Prövningens alla delar måste bli godkända (betyg A-E) för att få godkänt (betyg A-E) på hela prövningen.

The ”Prövning” (special individual examination) includes written tests (reading, listening, writing), hand-in assignment and oral presentation/interaction. In order to get a passing grade (A-E) on the “Prövning”, you need to pass each part.

Betyget grundas på hela prövningen och bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav, se längst ner på sidan.

Please bring your ID card on test days!

Cheating and plagiarism are strictly forbidden!

Written Tests

The written tests are so-called proficiency tests which means that they are not based on a specific textbook or material. When preparing for the tests, you can use any textbook/material designed for English 6.

1. Listening and Reading Comprehension (50+90 minutes)
2. Argumentative or Discussion Essay (100 minutes)

Hand-in Assignment

The hand-in assignment and the list/copies of/links to the texts and articles you have read (see Oral Exam) must be sent to the teacher at least one week prior to the oral exam.

The hand-in assignment is a written analysis of a novel of your choice written by one of the following authors (the novel must be in original English, i.e. not simplified or graded reader):

Archer, Jeffrey
Auster, Paul
Atwood, Margaret
Barnes, Julian
Beckett, Samuel
Coetzee, J M
Fowles, John
Greene, Graham
Hemingway, Ernest
Ishiguro, Kazuo
Lewis, C S
Lodge, David
Mailer, Norman
Morrison, Toni

Naipaul, V S
O’Brien, Edna
Plath, Sylvia
Rushdie, Salman
Seth, Vikram
Shute, Nevil
Shelley, Mary
Soyinka, Wole
Spark, Muriel
Updike, John
Vonnegut, Kurt
Waugh, Evelyn
Weldon, Fay
Winterson, Jeanette

Structure your analysis around the following questions and write a coherent text (about 1000 words):

 • Author - Who is he/she? From where does the author come? What do you know about the author’s background? What else has the author written? Use only sources in English and evaluate the reliability of your sources!
 • Plot - Briefly summarize the plot of the novel.
 • Setting – Where and when does the story take place? Describe the setting and comment on it. Is it real or imaginary? Does it play a significant role in the work? Is a sense of atmosphere evoked? If so, how? Does the setting influence the main characters and/or the plot? Does the setting affect the story? If so, how? If not, why not? Give examples from the text.
 • Characters – Who are the main characters? Are they well-drawn? Are they realistic? Do they change? Give examples from the text. Who was your favourite character? Why?
 • Theme – What is the main theme (love, hatred, revenge, hope)? How is it revealed and developed? Is the theme traditional and familiar or new and original? Is it well handled?
 • Title – Often the title of a novel points to a theme. How are the title and the theme of the novel connected?
 • Narration – How is the story told – first person narrator, third person narrator or omniscient narrator? Give examples from the text.
 • Style – What are the intellectual, emotional and aesthetic qualities of the writing, e.g. simplicity, humour, satire, harmony? How effective is dialogue? Give examples from the text.
 • Message – What message, if any, do you think the writer wants to convey to the reader?
 • Personal response – Did you like the book? Why? Why not? What was your favourite/least favourite part of the book?

Oral Exam

The oral exam takes place about two weeks after the written tests.

Discussion of Classic Literature

Prepare for the discussion according to the following. Bring the books/texts on the test day so that you can answer questions the examiner may ask you. You may use notes/key words, but you mustn’t read out a written text.

 • Shakespeare
  Presentation: background information, major works, literary period. Use only sources in English and evaluate the reliability of your sources! Plot summary of one of his dramas. Read about 50 lines of the drama in original English and make sure you understand the passage. You will find the dramas with comments and explanations at the bottom of this page.
 • Dickens
  Presentation: background information, major works, literary period. Use only sources in English and evaluate the reliability of your sources! Plot summary of one of his novels. Read one chapter of the novel in original English and make sure you understand it. You will find the novels at the bottom of this page.
 • American Classics
  Choose one of the following writers: Mark Twain, Jack London, Henry James or Nathaniel Hawthorne. Presentation of your chosen writer: background information, major works, literary period. Use only sources in English and evaluate the reliability of your sources! Summary of one chapter or of a short story written by the author.
 1. Articles
  Read five articles which have some connections to five different English-speaking countries. You are to summarize and comment on the articles. Recommended newspapers/magazines: Newsweek, Time, The Times, The New York Times, The Guardian, The Daily Telegraph.
 1. Oral interaction
  You will be asked to talk about some topics chosen by the examiner during the oral exam.

  If you have questions about prövning in this course you can contact:
  Katalin Findahl

Ämne-Engelska (Komvux gymnasial) - Skolverket
Ett bra sätt att testa om du har tillräckliga kunskaper är att göra några gamla nationella prov i den aktuella kursen. Sample tests:
Gamla nationella prov Engelska 6

Författarnas noveller och drama
The authors novels and dramas

ShakespeareCharles Dickens

Prövning i matematik grund delkurs 1, 2, 3 och 4

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av två skriftliga delar och en muntlig del. De skriftliga delarna tar sammanlagt 210 minuter och du bokar en tid för de skriftliga delarna med din prövningslärare. Du kan välja om du vill göra en del på förmiddagen och en del på eftermiddagen eller båda delarna utan rast emellan.

I en av de skriftliga delarna är digitala verktyg tillåtna. Du kan låna en miniräknare från skolan.

Om du får ett godkänt resultat på de skriftliga delarna kommer din prövningslärare att boka en tid för den muntliga delen. Den kommer att bestå av ett samtal där läraren har möjlighet att komplettera med sådant som saknades i de skriftliga delarna och säkerställa att du kan föra resonemang muntligt.

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta någon av oss:

Bjarne Björklund

Pirjo Pitkälä
Kursplaner för matematik hittar du här

Prövning i kurserna Ma 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av två skriftliga delar och en muntlig del. De skriftliga delarna tar sammanlagt 240 minuter (270 minuter för Ma 4) och du bokar en tid för de skriftliga delarna med din prövningslärare. Du kan välja om du vill göra en del på förmiddagen och en del på eftermiddagen eller båda delarna på eftermiddagen (ej Ma 4).

I en av de skriftliga delarna är digitala verktyg tillåtna. Det kan vara en grafräknare eller ett dynamiskt matematikprogram, till exempel Geogebra som du använder i provsäkert läge. Meddela din prövningslärare vilket digitalt verktyg du tänker använda och om du behöver låna ett verktyg från skolan.

Om du får ett godkänt resultat på de skriftliga delarna kommer din prövningslärare att boka en tid för den muntliga delen. Den kommer att bestå av ett samtal där läraren har möjlighet att komplettera med sådant som saknades i de skriftliga delarna och säkerställa att du kan föra resonemang muntligt.

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta någon av oss:

Ma 1 kontakta Pirjo Pitkälä
Ma 2-4 kontakta
Anna-Lena Henrysson Lång

Ett bra sätt att testa om du har tillräckliga kunskaper är att göra några gamla nationella prov i den aktuella kursen.

Gamla nationella prov Ma 1

Gamla nationella prov Ma 2-4

Kursplaner för matematik hittar du här

Prövning i delkurs 1, 2, 3 och 4

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av en läsförståelse med frågor kring källkritik, ett skrivprov (där du skriver en genre), ett grammatikprov och två muntliga delar.

Du bokar en tid för läsförståelse, grammatikprov och skrivprov med din prövningslärare. Varje del tar 120 minuter. Du kan välja att göra en del på förmiddagen och två på eftermiddagen eller att dela upp dem på flera dagar.

Om du får ett godkänt resultat på de skriftliga delarna kommer din prövningslärare att boka en tid för de muntliga delarna.

Den första delen består av en novelldiskussion (novellen får du av läraren när du är godkänd på det skriftliga delarna.)
Den andra delen är en muntlig presentation där du ska göra en Power Point om ett visst ämne. (det får du samtidigt som novellen).

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta mig.

Anette Greijer

Just nu har vi inte möjlighet att ta prövningsanmälningar i den här kursen!

En prövning är till för dig som har kunskaper som motsvarar en viss kurs och vill ha ett betyg som visar det.

Anmäl dig inte till prövningen förrän du är redo att genomföra den.

Prövningen består av ett skriftligt prov, en inlämningsuppgift och tre muntliga delar. Både de skriftliga och muntliga delarna måste uppnå minst E i omdöme för ett godkänt betyg i prövningskursen. Plagiat, det vill säga, att kopiera från nätet eller andra källor, innebär att något betyg inte kan sättas.

Betyget grundas på hela prövningen och bedöms utifrån Skolverkets kunskapskrav: Se nedan

Under dina förberedelser för din prövning kan du använda valfritt läromedel avsett för Sva 3.

Till exempel: Jeppson & Sjöstedt: Människans texter - Språket

Rekommenderade handböcker:

Jansson-Levander: Handbok i svenska språket

Strömqvist: Konsten att tala och skriva

Du måste kunna legitimera dig vid provtillfällena!

Skriftligt prov

 • Utredande text (4 timmar)

Det skriftliga provet utförs under en dag och är knutet till fyra texter med ett bestämt tema. Med utgångspunkt i dessa texter ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.

Tillåtna hjälpmedel: svensk och tvåspråkig ordbok
Exempel på provuppgifter: Se längst ner.

Inlämningsuppgift- Språk och makt

Med språket får du makten att förmedla och förstå, att lära och beröra. Språket kan innesluta eller stöta ut människor. Men frågan är hur språk och makt egentligen hänger ihop?

Du ska skriva en utredande text om språk och makt. Din text ska bygga på minst tre olika källor. I din text ska du:

 • Presentera din frågeställning
 • Utreda och beskriva med hjälp av olika källor relationen mellan språk och makt
 • Dra slutsatser om hur språk och makt hänger ihop

Formalia: Din text ska vara 1 000-1 200 ord. Skriv i Times New Roman, radavstånd 1,5.

Använd Harvardsystemet för att ange källor i den löpande texten och i källförteckningen.

Texten mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Muntlig del

Till varje muntlig del behöver du skriva en text med innehållet från presentationen. Texten som ditt muntliga anförande bygger på mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Den muntliga delen görs ungefär en vecka efter det skriftliga provet och består av följande delar:

 • Muntligt anförande

Du ska förbereda ett muntligt anförande där du ska argumentera för en tes. Instruktionerna får du efter det skriftliga provet.

 • Redovisning av din utredande text om språk och makt. Texten mejlas till läraren senast en vecka före den muntliga redovisningen.

Tillsammans med redovisningen har du förberett en PowerPoint-presentation.

 • Litterärt samtal

Välj en av följande romaner:

Kallocain av Karin Boye

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg

Förbered dig för att kunna ha ett litterärt samtal kring romanen. Samtalet bygger på nedanstående analysfrågor. När du gör analysen ska du hela tiden utgå ifrån texten genom att referera och plocka ut citat för att stödja dina argument. Använd följande punkter för din analys:

Titel: Hur hänger titel och text ihop?

Berättarperspektiv: Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?

Tema: Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man analyserar den ska man fokusera på ett tema.

Personer: Hur beter sig personerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika personerna ut?

Genus och klass: Vad vill denna roman säga om strukturer i samhället?

Samtiden: Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?

Författaren: Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Ta med romanen till samtalet!

Om du har frågor kring hur prövningen går till eller har speciella behov kan du kontakta lärare:

Per Groth
Skolverkets kunskapskrav
Exempel på provuppgifter