Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kommunal krisberedskap

Krisberedskap handlar om att förebygga, förbereda, hantera och lära av störningar som kan inträffa i samhället.

Kommunens arbete med krisberedskap

Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvars styrs av lagar, förordningar, föreskrifter och överenskommelser. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd och kommunchefen är ansvarig för det övergripande arbetet med krisberedskap och civilt försvar i kommunen.

I lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) finns tre principer.

Ansvarsprincipen

Den som har ansvaret under normala förhållanden ska även ha det under kriser.

Likhetsprincipen

En verksamhets organisation och lokalisering ska överensstämma så mycket som möjligt under fredstid och kris som vid krig.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på så lokal nivå som möjligt.

Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala. Det innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver snabba insatser av en kommun eller en region.

Kommunens arbete med krisberedskap styrs i grunden av Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Lagen kräver att kommunen analyserar vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Detta värderas och sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys.

Med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen ska kommunen, för varje ny mandatperiod, fastställa en plan för hanteringen av extraordinära händelser.

Kommunen ska enligt lagen ha en krisledningsnämnd.

Krisledningsnämnden träder bara in under en extraordinär händelse efter beslut av krisledningsnämndens ordförande och kan då ta över ledningen av utvalda eller samtliga nämnders verksamhet i kommunen.

Ledamöter i krisledningsnämnden

En Tjänsteperson i beredskap är ett sätt för kommunen att ha beredskap utanför kontorstid för att kunna ta emot larm och kunna nås av andra myndigheter om en samhällsstörning eller extraordinär händelse skulle inträffa. En tjänsteperson i beredskap eller TIB är ett sätt för att kunna reagera och agera snabbt och korrekt i händelse av en samhällsstörning.

Tjänsteperson i beredskap är till för allvarliga samhällsstörningar och kriser och ska inte förväxlas med en kundtjänst eller pressjour. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen.

Det är kommunens ledningsgrupp som utser vilka tjänstepersoner som ska bemanna funktionen tjänsteperson i beredskap. Som en del i att vara TIB så måste personerna ha deltagit i ett antal utbildningar inom krisberedskap och totalförsvar.

Beredskapssamordnarens uppgift är att övergripande driva och samordna krisberedskaps- och totalförsvarsarbetet i kommunen och stötta kommunledningen i krishantering.

Uppgifterna ingår i krishanteringssystemet enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Krisstödsgruppen är en kommunbaserad organisation som består av representanter från socialförvaltningen, skolan, polisen, Svenska kyrkan, räddningstjänsten med flera.

Vid en extraordinär händelse kan krisstödsgruppen sammankallas med kort varsel för att vara akut stöd åt drabbade och anhöriga. Syftet med det kommunala krisstödet är att ge hjälp och lindra de psykiska påfrestningarna vid en extraordinär händelse, då samhällets resurser behöver samordnas och de ordinarie resurserna inte är tillräckliga.

Det kommunala krisstödet kan sammankallas av räddningstjänst, polis eller av kommunens krisledning.

Behöver du som privatperson stöd i en akut händelse som rör dig, dina familj eller annan närstående så kan du under kontorstid kontakta socialförvaltningen och utanför kontorstid socialjouren.

Akut hjälp och socialjour

I Fagersta kommun finns förutbestämda informationsplatser, dit du kan vända dig för att få information från kommunen om telefoner och Internet inte fungerar på en längre tid.

Informationsplatserna är:

  • Alfaskolan
  • Fagersta bibliotek
  • Fagerstahallen
  • Mariaskolan
  • Ängelsbergs bibliotek

Ytterligare informationsplatser kan tillkomma.

När informationsplatserna aktiveras kan de vara obemannade eller ha begränsade bemanningstider beroende på inträffad händelse. Det är inte säkert att alla informationsplatser aktiveras samtidigt utan vilka som aktiveras kan bero på vad som inträffat.

I risk- och sårbarhetsanalysen identifieras att antal risker i kommunen. Flera av de identifierade riskerna listas här på hemsidan under Detta kan hända

Detta kan hända

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade under krisberedskapsveckan 2018 ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Syftet med broschyren är att ge information för att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Broschyren: Om krisen eller kriget kommer

Broschyren finns översatt på flera olika språk som man kan ladda ner från MSBs hemsida.

Broschyren på MSBs hemsida

Sidansvarig: Anna Nilsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test