Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fagersta arkiv och dokumenthantering

Fagersta kommunarkiv finns i Brukskontorets arkivlokaler på Bangårdsgatan 1. Det finns även en arkivdepå på Vilhelminavägen 4 där vissa kommunala handlingar och enskilda arkiv återfinns.

Informationshanteringsplan

En informationshanteringsplan beskriver vilka handlingstyper som finns hos en verksamhet och hur handlingstyperna ska hanteras. Informationshanteringsplanen innehåller gallringsbeslut som är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar.

Tidigare har varje förvaltning haft en egen dokumenthanteringsplan (detsamma som informationshanteringsplan), men Fagersta kommun har nu antagit och infört en kommungemensam processbaserad informationshanteringsplan.

Alla handlingar som förvaras hos en myndighet och är att anse upprättad av eller inkommen till myndigheten är allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en viktig del av Sveriges grundlagar. Den innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om en kommuns verksamhet.

Hanteringen av allmänna handlingar är en viktig del inom den offentliga sektorn. Det finns flera regler som styr informationshanteringen. Framförallt tryckfrihetsförordningen (TF) som reglerar allmänna handlingars offentlighet. Likaså offentlighets- och sekretesslagen (OSL) med regler för registrering av allmänna handlingar samt vilka uppgifter som kan undantas från offentlighet.

I varje kommun finns en arkivmyndighet, i Fagersta är det kommunstyrelsen som har den funktionen och kommunarkivet som är dess verkställande organ. I kommunarkivet förvaras kommunala handlingar från 1863 och fram till idag. Kommunarkivet fungerar som kommunens minne och har till uppgift att bevara kommunens handlingar. Här finns handlingar från nämnder, styrelser och förvaltningar genom Fagerstas historia. Men även för de kommuner, såsom Västanfors och Västervåla, som gått upp i Fagersta genom åren.

Arkivets verksamhet regleras i arkivlagen och kommunens riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter om arkivvård. Dess främsta uppgift är att bevara och vårda handlingar så att kommunen lever upp till rätten att ta del av allmänna handlingar, samt tillgodoser behovet av information för rättskipning och förvaltningen och behov som forskningen har.

Ladda ner informationshanteringsplanen här. Excel, 153.1 kB.

Brukshistoriska arkivet

Fagersta kommun äger det Brukshistoriska arkivet, som är en donation av Industriförvaltnings AB Kinnevik. Arkivet innehåller handlingar från 1649 till och med 1984 och kommer från olika arkivbildare med koppling till Fagersta Bruk. Det Brukshistoriska arkivet finns i Brukskontorets arkiv.

Föreningsarkivet

Eller mer korrekt; enskilda arkiv, det vill säga arkiv från föreningar, privatpersoner etc, lyder inte under arkivlagen. Idag återfinns dessa viktiga källor till Fagerstas historia i föreningsarkivet på Vilhelminavägen 4 och tillgängliggörs via Arkiv Västmanland; se kontaktperson längst ner. Förutom att vara behjälplig med forskarservice är kontaktpersonen den man vänder sig till när enskilda arkiv ska lämnas och kvitteras.

Det finns även en del mindre enskilda arkiv på Brukskontoret, vilka inte är föreningar eller arkivbildare under Fagersta Bruk. Exempel på dessa är Fagersta Maltdrycksförsäljnings AB och Fagersta Omnibuss. Häri finns även fotosamlingar från andra enskilda arkivbildare tillsammans med Fagersta bruksarkivs foto- och filmmaterial.

Mer information från Arkiv Västmanland finns på Arkiv Västmanlands hemsida

Kontaktperson för Fagersta kommunarkiv
Cassandra Löfqvist, 0223-441 03

kassandra.celan@fagersta.se

Kontaktperson för enskilda arkiv, Arkiv Västmanland
Oscar Forsgren, 021-18 68 80, 070-354 70 20

oscar@arkivvastmanland.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test