Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Här under rubriken Så arbetar vi kan du läsa om olika rutiner som kan vara av intresse för elever och vårdnadshavare.

Arbetsro och en god arbetsmiljö är av stor vikt för alla och framför allt när inlärning ska ske. På Risbroskolan arbetar vi förebyggande med struktur och rutiner för att främja en god inlärningsmiljö.

För att undersöka om eleverna är nöjda med sin arbetsmiljö görs regelbundet en social rapport. Om elever signalerar att de inte är nöjda med arbetsron/arbetsmiljön, eller om lärare reagerar på hur arbetsklimatet är, diskuteras det i arbetslaget, mellan de olika lärare som undervisar klassen. Man kommer överens om vilken eller vilka åtgärder man vill prova för att skapa en bättre situation för klassen. Dessa åtgärder följs sedan upp och utvärderas tillsammans med klassen.

På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro i skolan. Risbroskolans ordningsregler rör tre områden:

  • Respekt för andra
  • Arbetsro
  • Skolmiljö

Den grupp som jobbar med att förebygga och motverka mobbning på Risbroskolan kallas för Trygghetsteamet. Denna grupp innehåller kurator, mentorer, fritidspersonal och en resurspedagog.

Mentorerna undersöker regelbundet den sociala situationen i klasserna med syfte att upptäcka om någon i gruppen är utsatt av andra elever. Det kan ske genom enkäter, fritt skrivande eller samtal. När dessa sammanställts tar trygghetsteamet del av dem för att gå in och arbeta förebyggande där det behövs.

När misstänkta fall av kränkande handling kommer till Risbroskolans trygghetsteam utreder man snabbt vad som hänt, och agerar för att få kränkningarna att upphöra. Föräldrar informeras om vad som hänt och hur skolan tänker agera. Därefter följs ärendet upp tills kränkningarna upphört.

Plan mot kränkande behandling Pdf, 447.1 kB.
Vi är medvetna om att detta dokument just nu inte är en tillgänglig pdf fil, men vi kommer att se till att det är tillgängligt för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av detta dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Enligt skollagen har barn som bor i Sverige skolplikt från höstterminen barnet fyller sju år. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet fullgör sin skolgång, men eftersom närvaro i skolan är så viktigt för att en elev ska lyckas med skolarbetet, jobbar vi hårt för att främja en god skolnärvaro.

Om en elev är frånvarande från en lektion utan att vårdnadshavare anmält frånvaro, skickas ett automatiskt sms till vårdnadshavaren med information om detta. Vårdnadshavaren får då höra av sig till barnets mentor för att antingen bekräfta att ogiltig frånvaro skett eller berätta att det finns en annan förklaring – om föräldern exempelvis glömt sjukanmäla sitt barn.

Om ogiltig frånvaro upprepas kallas elev och föräldrar till ett möte, där man försöker finna orsaken till den ogiltiga frånvaron och planerar åtgärder för att motverka mer ogiltig frånvaro.

Hög anmäld frånvaro kan ibland ha andra orsaker än medicinska, och därför arbetar skolan även aktivt för att minska den anmälda frånvaron. Detta sker genom att man kartlägger de verkliga orsakerna till frånvaron och samtalar med elev och föräldrar om det som framkommit. Med hjälp av kartläggningen planeras sedan åtgärderna. Det kan till exempel handla om anpassningar i skolan för att minska stress, motiverande samtal med elever och föräldrar, hembesök och samverkan med socialtjänsten.

Vi har också en modell för hur vi arbetar med återinslussning av elever med stor frånvaro.

I skollagen står det "Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning". För att leva upp till detta och ge våra lärare möjlighet att utnyttja alla fördelar som Internet kan erbjuda, tillhandahåller vi för varje elev en egen iPad.

Förutom att det möjliggör en mer varierad undervisning, blir det också lättare att ge särskilt stöd till elever som behöver det, utan att det blir synligt för andra elever. Vid läs- och skrivsvårigheter får elever exempelvis sina texter inscannade, för att kunna använda talsyntes och lyssna på texterna.

Läroplanen är det som styr vad undervisningen ska innehålla. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som består av information om ämnets syfte, centrala innehåll och kunskapskrav för de olika betygsstegen.

Kunskapskrav

Kunskapskraven är uppdelade i tre nivåer, en för betygssteget E, en för betygssteget C och en för betygssteget A, som är det högsta betyget. För att uppnå betyget E krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav för det betyget. Om eleven vid tidpunkten för betygssättning inte fått chansen att visa alla förmågor krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav som varit möjliga att klara. Samma princip gäller för att uppnå betyget C eller A.

För att uppnå betyget D eller B krävs att eleven klarar samtliga kunskapskrav för betygssteget under, men även en övervägande del av betygssteget över.

Bedömning

För att visa elever och föräldrar hur läraren gjort sin bedömning av elevens kunskaper skriver man ett skriftligt omdöme. Det skriftliga omdömet innehåller kunskapskrav för ämnet i form av en tabell, där läraren markerar vilka eleven har uppnått, eller har kvar att uppnå. Detta arbete sker fortlöpande eller i samband med betygssättningen, och omdömet blir tillgängligt för föräldrar i slutet av varje termin. Föräldrar får då logga in på vår lärplattform Infomentor och ta del av dessa.

Infomentor

Infomentor är den lärplattform som vi använder på Risbroskolan. Där sker den största delen av vår dokumentation, och elever och vårdnadshavare kan ta del av all information som rör den aktuella eleven.

Du kan läsa mer om hur Infomentor används under Elev/Vårdnadshavare – Logga in på Infomentor.