Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kortbudget 2021

Fagersta kommun har under det senaste året fått anpassa sig till ett läge, som ingen hade kunnat förutse. I tider som dessa prövas vi som samhälle. Den globala pandemin påverkar allas vår vardag likväl som den påverkar budgetarbetet i vår kommun.

Hela världen har genomgått en kris som vi nu kanske kan föreställa oss slutet på, när vaccin börjar distribueras i samhället. Många företag i vår kommun har levt i en ansträngd tillvaro och vi har fått se varsel och uppsägningar av personal, nedstängda verksamheter och långtgående restriktioner i samhället.

Våra fantastiska medarbetare i sjukvården, äldreomsorgen, förskolan och skolan gör sitt yttersta i en tid när kollegor tvingas hålla sig hemma.

Vi måste behålla vår framtidstro, det kommer en tid när detta är förbi som vi måste kunna ta vara på. Vi måste tillsammans föra kommunen framåt, i samförstånd och med stor tillit till varandra. Vi står alla tillsammans i detta som Fagerstabor, för Fagerstabor.

I tider som dessa är det otroligt viktigt att vi inte stannar upp utan fortsätter att investera i framtidens Fagersta. När det gäller kommunens investeringar så sänker vi inte ambitionen. Prioriteringen ligger liksom tidigare på det nya äldreboendet vid Norrbygården, ett flerbostadshus mittemot Malmen, ombyggnation av nuvarande kommunhus till bostäder, allaktivitetshus samt genomförande av förbättringsåtgärder i centrum i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. Vi lyfter upp frågan om lokaler för kommunens LSS-verksamhet och vi har fått på oss att renovera Fagerstahallen som helt klart har lidit av ett bristfälligt underhåll.

Vi räknar med att bygga en ny isanläggning på Västanfors IP i år – och vi har stort fokus på att genomföra energieffektiviseringar där vi kan räkna hem vinster i form av minskade energikostnader eller klimatpåverkan. Allt detta ska fortsätta, pandemi eller inte.

Jag känner mig som en stolt Fagerstabo, för det är tydligt att Fagersta är som allra bäst när det gäller! Det är otroligt tacksamt att vi har så många människor som jobbar hårt för att samhället ska fungera och för att livet ska kunna rulla vidare.

Det är inte första gången vår kommun genomlider en kris. Minns brukets avveckling i skuggan av stålindustrins tillbakagång i slutet av 70-talet, minns fastighetsavvecklingar under 90-talskrisen, minns den senaste finanskrisen. Fagersta har alltid rest sig.

Vårt Fagersta kommer att resa sig ur detta också. Vi får oss antagligen en rejäl smäll. Men vi borstar av oss dammet och vi tar nya kliv framåt, bärande på ännu en tung erfarenhet. Så lätt knäcker man inte en bruksort.

Vi står alla tillsammans i detta.

Marino Wallsten (S)
Kommunalråd

Så fördelas dina pengar

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige.

År 2021 är den totala budgeten 895 miljoner kronor och kommunalskatten 22,10 procent, eller 22 kronor och 10 öre per hundralapp. År 2021 har Fagersta kommun budgeterat med ett resultat på 27,8 miljoner kronor.

Nedan kan du se hur dina pengar 2021 kommer att fördelas i procent:

Cirkeldiagram i olika färger. Inuti cirkeln står texten: Kommunalskatt 22,00 procent. Under cirkeldiagrammet finns åtta rektangulära rutor i olika färger. Varje ruta har en symbol som beskriver en verksamhet. Bredvid rutan står det vilken verksamhet samt hur mycket pengar i procent som går dit av skattepengarna.

Vill du veta mer exakt hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter, besök då Skattekollen.

Skattekollen

Hit går pengarna år 2021

Ditt framtida Fagersta – ny översiktsplan för Fagersta kommun

Fagersta kommun och Västmanland-Dalarnas miljö- och byggförvaltning har startat ett arbete med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Alla kommuner behöver, enligt lag, en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en vision om hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas inom kommunen.

Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 2007 och nu är det dags att ta nya tag i planeringen av kommunens framtida utveckling.

I den första fasen av arbetet med den nya översiktsplanen vill vi veta vad du tycker, tänker och tror om kommunens framtida utveckling. Därför genomför vi en tidig dialog under våren 2021. I den tidiga dialogen ställer vi frågor om olika teman som är aktuella för kommunens framtida mark- och vattenanvändning.

Vi vill till exempel veta var och hur du tycker att det ska byggas nya bostäder, verksamheter och var det ska utvecklas eller skapas nya natur- och friluftsområden i kommunen.

På grund av den pågående Corona pandemin har vi inte möjlighet att genomföra fysiska träffar. Därför genomförs den tidiga dialogen genom en digital enkätundersökning.

Resultatet från dialogen kommer att användas som ett underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen.

Enkät - Ditt framtida Fagersta

Mer information om den nya översiktsplanen för Fagersta kommun

Flygbild över Fagersta en sommardag.

Foto: Bergslagsbild AB 2020

Brukskontoret och Norra station blir moderna kontor

Brukskontoret och Norra station genomgår just nu en omfattande renovering och modernisering. Syftet är att ställa om byggnaderna till moderna och ändamålsenliga kontorslokaler för kommunens olika verksamheter.

Samtidigt läggs det stor vikt på att byggnadernas befintliga kvalitéer och kulturarv bevaras och till viss del även återskapas. Bygget beräknas vara klart i slutet på maj, då även kommunen får tillträde till lokalerna. Kommunens verksamheter på Norbergsvägen 19 och 21 kommer därefter succesivt att flyttas in i Brukskontoret och Norra station.

Brukskontorets byggnad. Stort avlång tegelbyggnad med många vita fönster med spröjs. Klarblå himmel. Till vänster om huset står några baracker. Grönt stängsel med grind runt om.

Brukskontoret i Fagersta.

Norra station. Ljusgul putsbyggnad i gammalt stuk. Gröna fönster med spröjs. Olika takvinklar med fem skorstenar..

Norra station i Fagersta.

Vi bygger ett nytt äldreboende med 100 platser vid Norrbygården

Ett enigt kommunfullmäktige tog den 22 februari beslut i ärendet om ett nytt äldreboende vid Norrbygården. Kommunen har gjort en utredning som visar att det bästa alternativet på lång sikt, såväl utifrån ekonomi och verksamhet, är att riva nuvarande Norrbygården och bygga ett nytt äldreboende med 100 platser på platsen.

I utredningen har kommunen vägt in att Solliden under de närmaste åren behöver renoveras och byggas om. Befintliga Norrbygården och Solliden kommer inte att kunna ge en lika bra boendestandard och driftsekonomi som en nybyggnation ens efter renovering och ombyggnation. Ett större boende ger också stordriftsfördelar.

-Det här är en viktig och långsiktig satsning för Fagersta. Vi väljer att bygga ett helt nytt boende då allt underlag tydligt visat att det är det alternativ som är mest till gagn för våra kommuninvånare för lång tid framöver. Alternativet vore att bygga ut eller bygga om befintlig byggnad, vilket inte alls känns aktuellt när vi nu har berett frågan utifrån ett långsiktigt perspektiv och med blick på kommunens totala behov av moderna äldreboendeplatser, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande.

Norrbygårdens byggnad. Rött tegelhus med vita inslag. Klarblå himmel bakom huset och en del snö på backen.

Norrbygården i Fagersta.

Trygghetsboende i centrum och nya bostäder i kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21

Fagersta kommun har under hösten 2020 upphandlat Riksbyggen som samarbetspartner för bildandet av en kooperativ hyresrättsförening och byggande av ett trygghetsboende. Det är det första planerade nyproduktionsprojektet av lägenheter i Fagersta på över 20 år, som dessutom kommer att bli kommunens första trygghetsboende.

Under det första halvåret 2021 kommer parterna gemensamt att ta fram handlingar och kalkyler, som underlag åt kommunfullmäktige som senare kommer att fatta beslut om projektets genomförande.

Kommunen har påbörjat ett projekt för att efter kommunens flytt återställa byggnaderna på Norbergsvägen 19 och 21 till lägenheter. Förprojektering kommer att pågå under det första kvartalet 2021 för att klargöra projektets förutsättningar. Då kommer bland annat byggnadernas tekniska status och konstruktion att utredas, och även vilken storlek på lägenheter som efterfrågas på hyresbostadsmarknaden i Fagersta idag. Hur många lägenheter det blir i husen styrs av storleken på de blivande lägenheterna.

Vinterbild med snöbeklädd mark. En väg som delar sig åt två olika håll och rakt fram syns en kulle där Trygghetsboendet planeras att byggas.

Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta, öster om Coops parkering och Vårdboendet Malmen.

Fagerstas kommunhus. Två höga tegelbyggnader. Flera bilar står parkerade framför husen på parkeringen.

Fagerstas kommunhus.

Gymnasiet, vuxenutbildningen och Svenska för invandrare blir en del av Fagersta kommun

Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) ska lösas upp och verksamheten inom förbundet ska den 1 juli föras över till Fagersta kommun. NVU:s verksamhet innefattar gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare).

I samband med detta förändras kommunens organisation. Den nya kommunorganisationen ser ut enligt följande:

Kommunstyrelsen

Här samlas:

  • Stöd och styrning (administrativa stödfunktioner)
  • Kostverksamhet
  • Arbetsmarknad
  • Näringsliv
  • Turism
  • Vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI)
  • Kultur- och fritidsfrågor

Ett kultur- och fritidsutskott ska inrättas. Därutöver finns möjlighet att inrätta ett utskott för arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning med mera.

Möjligheten att organisera kostverksamheten under Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ska utredas, liksom möjligheten att organisera upphandlings- och inköpsfrågor under Norra Västmanlands ekonominämnd.

Utbildningsnämnd

Här samlas verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, särskola och gymnasium.

Socialnämnd

Här samlas verksamheterna vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Övrigt

IT-drift samlas under Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund från och med den 1 juli 2021.

Närbild på ett bord där det sitter två personer. På bordet ligger en uppslagen bok och framför en av personerna ligger en skrivbok med en penna på. Man ser en tredje persons hand hålla i utkanten av bordet.

Fagerstahallens omklädningsrum renoveras

Under våren påbörjas en omfattande renovering av Fagerstahallens omklädningsrum. Anledningen till renoveringen är en fuktskada som upptäckts i samband med renoveringen av simhallen och den behöver åtgärdas innan badanläggningen kan tas i bruk.

De delar som är drabbade av fukt kommer att rivas ned till grundkonstruktionen och återställas med nya tätskikt och byggas upp med icke-organiska material för att minska risken för framtida skador. Det blir nya ytskikt med kakel på väggar och klinker på golven. De befintliga basturna kommer att ersättas med nya och även i gymmet kommer det att göras en del åtgärder på grund av fukt.

Vi hoppas att vi inom kort får möjligheten att slå upp dörrarna till vår nyrenoverade simhall som nu också har kompletterats med en härlig bubbelpool.

Simhallens nya stora bassäng. Färgerna går i grönt och grått.

Simhallen efter renoveringen.

Nya bubbelpoolen i Fagerstahallen. Poolen är beklädd med gråa klinkers och placerad uppe på golvet. Bredvid poolen står ett stort konstgjort träd i en svart kruka. Det är grönt- och vitfärgat kakel på väggarna.

Nya bubbelpoolen i simhallen.

Ny kylanläggning på Västanfors IP

Inför säsongen 2021/2022 beräknas en ny kylanläggning vara på plats och färdig att tas i bruk på Västanfors IP.

Den nuvarande konstisanläggningen behöver bytas ut då den innehåller en stor mängd ammoniak och därför inte får köras längre.

Att ersätta den gamla kylanläggningen med en ny får flera positiva effekter. Vi får en modern, miljövänlig anläggning och de brister som funnits i underlaget med bland annat sprickbildning i isen blir åtgärdade.

Upphandlingen av den nya anläggningen pågår och beräknas vara klar under mars 2021. Projektet innefattar en helt ny anläggning med ett nytt underlag i banan och nya kylmaskiner. 

Västanfors IP bandyplan. Blå himmel och en stor tom isbana.

Västanfors IP.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test