Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Kortbudget 2023

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige. Kortbudgeten är en sammanfattning av årets satsningar.

Vi måste bromsa upp!

Hela världen har genomgått en kris i form av en pandemi och nu när vi förhoppningsvis kan se ett slut på det så befinner sig hela Europa i en ny kris där Ryssland i februari 2022 invaderar Ukraina vilket leder till ett flertal mycket negativa konsekvenser för hela Europa, Sverige och även Fagersta som kommun.

Ökade energipriser, ökade drivmedelspriser och en inflation som ter sig svår att tygla med de traditionella medlen.

Fagersta kommun måste nu bromsa upp och se över kommande investeringar då det ekonomiska läget ser allt annat än ljust ut, just nu är det viktigt att kunna behålla ambitionsnivån i de verksamheter som är viktigast för innevånarna i Fagersta. Trygghet är ett ledord som vi ska ha med oss i allt arbete kring budget.

Trots läget så investerar vi i ett nytt fint äldreboende med 100 platser då vi ser det som nödvändigt. Våra äldre blir allt fler och det är av vikt att de har en bra boendemiljö. Lika viktigt är det att våra medarbetare som arbetar i verksamheten har bra och ändamålsenliga lokaler. Detta gäller även LSS dagverksamhet som inom kort kommer att kunna flytta in i nya, fina och anpassade lokaler.

Med spänning kan vi följa hur det nya trygghetboendet mitt emot Malmens äldreboende växer fram.

Vi fortsätter även renoveringen av Fagerstahallen och färdigställer omklädningsrummen i första hand.

Förbättringsåtgärderna i Fagersta centrum rullar också vidare, vi kunde under hösten år 2022 se hur vackert Järntorget blev och nu fortsätter vi i samma anda i Vilhelminaparken och Brinelltorget.

Det är av vikt att vi fortsätter arbetet med att erbjuda företag som vill etablera sig i Fagersta möjlighet att göra detta då vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få. Arbetslösheten är fortfarande hög i Fagersta.

Fagersta, precis som de flesta kommuner i Sverige har stora utmaningar framför sig. Men Fagersta har genomlidit kriser tidigare men alltid rest sig. Jag är övertygad om att Fagersta kommer att resa sig även denna gång.

Åsa-Märta Sjöström (S)
Kommunalråd

Så fördelas dina pengar

Kommunens intäkter kommer framför allt från kommunalskatt och statsbidrag, men även från exempelvis kommunala avgifter. Hur dessa pengar ska fördelas bestäms i årets budget, som beslutas av kommunfullmäktige.

År 2023 är den totala budgeten 990 miljoner kronor och kommunalskatten 22,11 procent, eller 22 kronor och 11 öre per hundralapp.

Nedan kan du se hur dina pengar 2023 kommer att fördelas i procent:

Cirkeldiagram i olika färger. Inuti cirkeln står texten: Kommunalskatt 22,11 procent. Under cirkeldiagrammet finns åtta rektangulära rutor i olika färger. Varje ruta har en symbol som beskriver en verksamhet. Bredvid rutan står det vilken verksamhet samt hur mycket pengar i procent som går dit av skattepengarna.

Vill du veta mer exakt hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter, besök då Skattekollen.

Skattekollen

Hit går pengarna år 2023

Närbild på kommunhusets fasadskylt med texten "Fagersta kommun".

Fagersta kommun bildar eget bostadsbolag

Fagersta kommun kommer under år 2023 att ha ett eget bostadsbolag med cirka 200 lägenheter. Bolaget som är bildat har fått namnet Bergslagsbo i Fagersta kommun AB och har en styrelse tillsatt.

Under år 2022 har Fagersta kommun förberett för att ta över de bostäder som Norra Västmanlands kommunalteknikförbund idag förvaltar och förvärvet beräknas ske i maj 2023.

Målsättningen är att bolaget ska växa, både genom nyproduktion och genom förvärv, för att i framtiden kunna vara en aktiv spelare på kommunens bostadsmarknad och kunna erbjuda bra boendemiljöer för kommunens invånare.

Näridrottsplatsen i Uggelbo. Grön konstgräsplan med staket runt om. Tre basketkorgar syns och planen är linjerad för olika sporter.

Näridrottsplatsen i Uggelbo.

Placering av en fjärde näridrottsplats utreds

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund har fått i uppdrag att utreda var en fjärde näridrottsplats i Fagersta skulle kunna passa.

Beslutsunderlaget till Fagersta kommun kommer utöver förslag på lämplig placering även att innehålla funktionskrav och kostnadsuppskattning. Uppdraget beräknas vara klart under första kvartalet år 2023.

Med våra näridrottsplatser sänker vi tröskeln till en aktiv fritid, ger bättre förutsättningar för barn och ungdomar som vill röra på sig och skapar naturliga möteplatser.

Äldre lärare står längst fram vid whiteboardtavlan och håller sträcker upp armarna inför klassen. Eleverna gör lika som läraren.

Åtgärder för att möta kompetensutmaningen i kommunen

Fagersta kommun har sedan flera år tillbaka arbetat med heltid som norm och ökat heltidstjänsterna från 67 procent till cirka 90 procent och arbetet fortsätter.

För att möta de kompetensutmaningar som finns så har kommunen vidtagit vissa åtgärder. Till exempel så har det tagits ett samlat grepp om sommarjobb till unga som är en strategisk del i att fånga upp unga invånare och väcka ett intresse för framtida arbete inom kommunen.

Det har också tagits fram en plan för strategisk kompetensförsörjning som kommunens förvaltningar nu arbetar utifrån. Några exempel är att hitta karriärvägar inom kommunen, arbetstidsmodell 80-90-100*, individuella utvecklingsplaner och vidareutbildning.

* Arbetstidsmodell 80-90-100 är en möjlighet som kan ges för att få äldre medarbetare att stanna kvar längre i yrket. Medarbetare som är fyllda 63 år och varit anställda i minst 5 år sammanhängande i kommunen kan få arbeta 80 procent, erhålla 90 procent i lön samt få 100 procent i pensionsavsättning.

Hemtjänstpersonal bäddar säng hos brukare

Vi utbildar servicemedarbetare till vård och omsorg

Enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) prognos kommer antalet personer över 80 år att öka med 49 procent mellan åren 2020-2030. Detta kommer innebära svårigheter att rekrytera medarbetare inom vård och omsorg, en svårighet som vi redan idag står inför. Samtidigt som vi har kommuninvånare som är arbetslösa och inte kommer in på arbetsmarknaden.

För att möta framtidens behov pågår ett samarbete mellan kommunens enheter, ekonomiskt bistånd, äldreomsorgen, Alltjänst, vuxenutbildning och HR för att ta fram en modell för införande av servicemedarbetare i äldreomsorgen.

Tanken är att arbetssökande får studera till servicemedarbetare via vuxenutbildningen samt göra sin APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom äldreomsorgen. Efter avslutad utbildning kan de erbjudas visstidsanställning via Alltjänst. Servicemedarbetaren kommer sedan tillsammans med handledare att utföra serviceinsatser såsom städ, tvätt, inköp samt vara behjälplig vid måltider och aktiviteter för de äldre på boendena.

Efter visstidsanställningen är deltagaren bättre rustad för att söka andra arbeten eller studera vidare inom vården. På så vis skapas ett flöde som förhoppningsvis ökar möjligheterna för fler som idag står utanför arbetsmarknaden att gå mot egen försörjning, samtidigt som kvalitén troligtvis kommer att öka i äldreomsorgen, när enklare serviceinsatser sköts av servicemedarbetare och vård och omsorg ombesörj av omvårdnadspersonal.

Fyrkantig rostfärgad skylt med texten "Brinelltorget".

Utvecklingen av Fagersta centrum fortsätter

Under år 2023 fortsätter arbetet med att utveckla Fagersta centrum utifrån den fördjupade översiktsplanen.

I Vilhelminaparken kommer fortsatta anpassningar att göras för att öka trygghet och trivsel samt stärka kopplingen till Fagersta centrum. Bland annat så kommer alla belysningsstolpar och armaturer att bytas ut mot nya för att ge bättre ljus i Vilhelminaparken. Det ska även tas fram förslag på åtgärder för att göra parken ännu mer attraktiv för alla besökare.

Brinelltorget kommer att moderniseras och anpassas för att skapa ett modernt och tillgängligt torg där detaljerna går igen från Järntorgets utformning. Det kommer bland annat att finnas sittplatser, scen, parkering för cykel, lekyta, umgängesytor och möjlighet till uteservering.

Inspiration och utformning hämtas från stadskärnan samt Fagerstas historia.

Daglig verksamhets nya fastighet. Avlång tegelbyggnad som ligger på en Holme i Strömsholmskanal.

Daglig verksamhets nya lokal på Axel Fornanders väg.

Daglig verksamhet flyttar till ny lokal

I maj kommer vår dagliga verksamhet enligt LSS att flytta sin verksamhet till fastigheten Holmen på Axel Fornanders väg i Fagersta. Våra medarbetare och deltagare är glada och ser fram emot flytten till den nya och fräscha lokalen som kommer att vara både anpassad och ändamålsenliga för verksamheten som skall bedrivas.

Precis som alla andra insatser enligt LSS ska daglig verksamhet anpassas till individens individuella behov och ge deltagaren goda levnadsvillkor. Verksamheten ska även främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Viktigt är också att erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap med andra utifrån individens önskemål.

Verksamhetens nya lokaler har föranletts av Fagersta kommuns flytt till Brukskontoret och Norra Station och att de gamla kommunhusen på Norbergsvägen 19 och 21 nu ska återställas till hyresbostäder.

Daglig verksamhets nuvarande lokallösning har under en längre tid setts som tillfällig och flera alternativ har utretts genom åren. Därför är det nu extra glädjande att verksamheten äntligen får permanenta lokaler som är anpassade och ändamålsenliga för både deltagarna och personalen.

Lokalen på Axel Fornanders väg håller just nu på att renoveras och daglig verksamhet beräknas kunna flytta in till sommaren 2023.

Collage med olika bilder från Din idés olika evenemang.

Vi fortsätter med projektet Din idé under 2023

Kommunens medborgarbudget för unga "Din idé" har nu genomförts under två år.
Intresset och engagemanget bland målgruppen 13-25 år har varit stort och konceptet har utvecklats starkt på flera punkter.

Under år 2022 skedde en kraftig ökning av deltagande unga och konceptet har genomgått en kvalitetssäkring där vi säkertställt metoder och arbetsprocesser.

Din idé kommer att pågå till och med år 2025. En miljon kronor har avsatts för hela konceptet som löper över fem år (2021-2025).

Medborgarbudget för unga handlar om att genom en demokratisk metod involvera unga i att ta fram, besluta om och genomföra aktiviteter för unga med syfte att motverka psykisk ohälsa och öka känslan av trygghet i Fagersta.

Bilden är en skiss på den byggnad som ska ligga på Rönningen. Enplanshus i rött trä. Även taket är rött. Grön och fin växtlighet utanför.

Bilden är en skiss på de boendet som planeras på Rönningen.

Vi bygger två nya LSS-boenden

Parallellt med projekteringen av det nya äldreboendet har Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, tillsammans med byggkoncernen Serneke, även projekterat för två nya gruppbostäder inom LSS-omsorgen.

Det första boendet är planerat att byggas på Rönningen där befintlig detaljplan medger bostäder och där kommunen förfogar över marken.

Det andra boendet är planerat att byggas intill Bäckens park bakom Norbergsvägen 21.
Under år 2023 påbörjar Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning arbetet med att ändra detaljplanen för att möjliggöra ett LSS-boende även där.

Fas ett i projektet på Rönningen kommer att slutföras under kvartal ett, varpå ett anskaffningsbeslut kommer att beredas för Fagersta kommun.

Illustration på det nya äldreboendet. Två höghus i skogsgrön färg. Trevlig växtlighet och miljö utanför.

Byggnationen av Fagerstas första trygghetsboende Trygga hem är i full gång

Fagerstas första trygghetsboende byggs just nu för fullt i kvarteret Beta intill Coop och Malmens äldreboende.

Projektet är ett samarbete mellan Fagersta kommun och Riksbyggen som tillsammans har bildat en kooperativ hyresrättsförening. Trygghetsboendet består av 47 lägenheter som i dagsläget är helt fulltecknade.

Bostäderna kommer att vara klara för inflyttning under första kvartalet år 2024.

Arbetet med vårt nya äldreboende Floravägen fortsätter

Kommunfullmäktige i Fagersta beslutade den 19 december 2022 att gå vidare med projekteringen och byggnationen av kommunens nya äldreboende Floravägen.

Projektets fokus är att skapa en så hemlik miljö som möjligt för de boende, samtidigt som stort fokus läggs på personalens arbetsmiljö.

Rivningen är nu färdig och markarbetena kommer att påbörjas i månadsskiftet mars-april 2023. Byggnationen förväntas pågå fram till november 2025, varpå verksamheten kan flytta in och börja inreda och möblera lokalerna.

Floravägens öppnande beräknas ske under första kvartalet 2026.

Tre ungdomar sitter runt ett bord tillsammans med fyra äldre personer på ett äldreboende och målar med vattenfärg.

Fortsatt samarbete med Ung omsorg under år 2023

Sedan september år 2022 har Ung omsorg ett mycket uppskattat samarbete med kommunens tre äldreboende, Malmen, Solliden och Nybo. Ung omsorg har rekryterat ungdomar som utför sociala aktiviteter för de äldre på helgerna.

Vi vill skapa möjlighet till aktiviteter i vardagen för att bevara funktionsförmågor hos de äldre, minska upplevelsen av ensamhet samt förstärka och höja kvaliteten i vardagen inom äldreomsorgen. Samtidigt vill vi aktivera ungdomar.

Syftet med Ung omsorg är att tillhandahålla aktiviteter där ungdomar skapar guldkant för äldre i särskilt boende genom aktiviteter som sker i social samvaro, till exempel via högläsning, promenader, spel- och fikastunder. Förutom att öka den sociala aktiviteten i särskilt boende ger det ungdomar möjlighet till extrajobb samt inblick i vårdyrket som framtida arbetsplats och inspirera dem i ett framtida yrkesval.

Ungdomarna ingår i ett team som oftast består av 5-10 deltagare och som leds av en teamledare. Teamledarna planerar scheman med olika aktiviteter som teamen arbetat efter.

Under hösten 2022 har de utvärderat och ändrat några aktiviteter efter att ha lärt sig mer av vad de äldre uppskattar och kan anpassa verksamheten på ett bra sätt för respektive äldreboende.

Vi se fram emot det fortsatta samarbetet med Ung omsorg under 2023.

Kvinna i glasskiosk som står med ryggen emot. Ovanför henne står tre skyltar som visar olika priser för kulglass.

Arbetsmarknadsinsats för unga med entreprenörsinriktning

Fagerstahallens sportcafé har under slutet av år 2022 omvandlas till en arbetsmarknadsverksamhet med fokus unga och entreprenörskap. En insats som efter en behovsinventering kring insatser för unga i behov av stöd aktualiserades.

Grundtanken är att sportcafét ska drivas som en arbetsmarknadsverksamhet för unga där vi kan erbjuda både praktik och jobb beroende på individuella behov.

Sportcafét blir en ungdomsverksamhet som bland annat främjar unga som varken är i jobb eller studier, där vi kan erbjuda en arbetsmarknadsinsats med entreprenörsinriktning.
Fagerstahallen blir till en samlande, kreativ och trygg plats för unga att mötas och utvecklas både inom idrott och kultur och det sker i nära samverkan med ordinarie verksamhet som vi har i Fagerstahallen.

Kommunens inköpta cafécyklar var igång under några veckor i somras, dessa cyklar kopplas ihop med arbetsmarknadsinsats unga Fagerstahallen. Där ungdomar får en chans att jobba med försäljning ta ansvar samt utvecklas med nära stöd utav handledare.

Ungdom som sitter vid maskin.

Lyckosam satsning på Brinellskolans Teknikcollege

Brinellskolan ingår i samarbetet Teknikcollege Bergslagen som erbjuder företagsnära utbildningar där grunden är en kvalitetssäkrad samverkan mellan skola och näringsliv.

Kommuner, utbildningsanordnare och industriföretag samarbetar tillsammans för att öka utbildningars status och kvalitet. Företagen påverkar utbildningarnas innehåll och medverkar till att de studerande utbildas med moderna och relevanta maskiner och annan utrustning.

Följande program inom Brinellskolan är Teknikcollege-certifierade: Teknikprogrammet, Industritekniska programmet och Naturvetenskapsprogrammet

Brinellskolans satsningar på Industriprogrammet har varit lyckosam och under läsåret 2023 är 60 elever inskrivna i de tre årskurserna på programmet.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test