Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Så arbetar vi

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18), Barnkonventionen och Fagersta kommuns värdegrund-STAR- (Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt).

Lärplanen, Lpfö18 finns på skolverkets hemsida.Skolverket

Under hela förskolevistelsen sker inlärning. Det tar vi vara på genom att ge barnen många tillfällen att utveckla sinaintressen och förmågor genom lekar och aktiviteter,planerade och spontana.

Vi försöker ta vara på barnens intressen genom att hela tiden anpassa lekmiljöerna efter det som de visar intresse för.

Vi vistas utomhus både på gården och i naturen där barnen ges möjlighet att uppleva naturen under alla årstider, utforska naturen på sitt eget sätt och på sin egen nivå Vi arbetar även med Grön Flagg för att ge barnen förståelse för hur "människa-natur" hänger ihop.

Vi samarbetar över avdelningsgränserna för att skapa en god kontakt med alla barn och pedagoger på förskolan.

Aktivt arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Det förebyggande arbetet handlar om att ta bort risker för att barn blir utsatta för kränkningar i förskolan.

Det förebyggande arbetet kan göras i följande fem steg:

 • Kartlägg risker
 • Analysera orsaker till riskerna
 • Sätt upp mål och bestäm åtgärder
 • Upprätta en plan mot kränkande behandling
 • Följ upp och utvärdera

Lagstiftning

Skollagen

Aktiva åtgärder

Enligt 6 kap. 1 – 16§§ (2010:800) skall huvudmannen för förskolan se till att

 • det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever
 • det vidtas förebyggande åtgärder för att förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling
 • det upprättas en årlig plan mot kränkande behandling som skall innehålla redogörelse av dessa åtgärder

Diskrimineringslagen (2008:567)

Enligt den skall man

 • Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
 1. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
 2. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
 3. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–4.
 • Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidsplanernas och genomföras så snart som möjligt.

Övriga styrdokument

Barnkonventionen

Grundprinciper:

 • Artikel 2: alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad

FAGERSTA kommun

Kommunens mål och avsikter finns dokumenterade i

 • Fagersta kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan- KF 2013-12-17, § 137 (fagersta.se)
 • Fagersta Kommuns jämställdhetsstrategi- KF 2013-03-26, § 4 (fagersta.se)

Läroplan, Lpfö 18

 1. Förskolans värdegrund och uppdrag
 • var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde
 • inget barn skall i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktions-nedsättning, ålder, könsöverskridande identitetsuttryck, eller för annan kränkande behandling.

2.1 Normer och värden

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • respekt och förståelse för människors lika värde och de mänskliga rättigheterna
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Begrepp och definitioner

Begrepp Definition

Etnisk tillhörighet Att någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Sexuell läggning Till exempel homosexuell, bisexuell eller heterosexuell, med mera.

Funktionsnedsättning Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Ålder Uppnådd levnadslängd.

Könsöverskridande eller Könsuttryck Att någon inte identifierar sig som kvinna/flicka eller man/pojke eller

Identitet genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Könstillhörighet Att någon känner sig som man, pojke, flicka och kvinna

Kön Det biologiska könet

Religion eller annan Omfattar alla olika religioner till exempel islam, judendom, kristendom
trosuppfattning och hinduism.

Trosuppfattning innefattar uppfattningar som sin grund i eller samband med en livsåskådning, till exempel buddism eller sekulärhumanism.

Diskriminering Ett övergripande begrepp för negativ, missgynnande och kränkande behandling av individer eller grupper på osakliga grunder. Diskriminering används också som begrepp där institutioner genom till exempel struktur och arbetssätt upplevs som kränkande. Diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet. Diskriminering kan endast utföras av person i maktposition.

Direkt diskriminering Är när ett barn behandlas sämre än andra barn på grund av en eller flera diskrimineringsgrunder.

Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar neutral men som får en diskriminerande effekt.

Bristande tillgänglighet Person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning.

Trakasserier Uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller könsöverskridande identitet. Trakasserier kan utföras av vuxna/barn, barn/barn och mellan barn/vuxna.

Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Detta kan vara att till exempel retas, mobba, frysa ut någon, knuffas eller att rycka någon i håret.

Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker barns värdighet. Det kan vara fysiska, verbala, psykosociala eller i texter och bilder.

Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.

Vision för Fagersta kommuns förskoleavdelning

På förskolan skall individer uppleva trivsel, trygghet, inflytande och glädje. Alla som vistas i förskolan skall visa varandra respekt, hänsyn och omsorg. Förskolan ska vara en plats där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, funktionsvariation, religion, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, ålder eller etnisk tillhörighet.

Främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling innebär att:

Alla som arbetar i förskolan skall vara goda och positiva förebilder och ha ett förhållningssätt, enligt Fagersta kommuns värdegrund STAR:

Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt.


Sammanfattning - Utvärdering av förskolans föregående års insatser

Främjande arbete

Rektors delaktighet i planen

 • Se till att kartläggningarna genomförs av varje arbetslag
 • Avsätta tid för analys av kartläggningar
 • Avsätta tid för förskolan att diskutera fram mål och åtgärder
 • Avsätta tid för förskolan att följa upp och utvärdera aktiva åtgärder
 • Se till att planen revideras varje år

Pedagogernas delaktighet i planen

Gemensamt för varje förskole område: Raketen

 • kompetensutveckling i Normkreativt förhållningssätt genom litteratur ”Normkreativitet i förskola”
 • regelbundet diskutera etiska dilemman på gemensamma planeringar och i barngruppen
 • Dokumentera och arbeta med barnens talutrymme ex: lek inne /ute, av och på klädning, samlingar.

Förskolans egna insatser för främjande arbete

 • Vi är förbilder för barnen, vi tänker på hur vi bemöter varandra och barnen. Vi pratar med, , bemöter och bekräftar varje barn.
 • Vi är närvarande vuxna i barnens lek och lärande.
 • Vi använder ord som kompisar, barnens namn eller avdelningens namn.
 • Vi bemöter barnen utifrån vem de är och inte utifrån kön.
 • Vi arbetar efter ”stopp min kropp” där bestämmer barnen på deras villkor vilken nära kontakt de vill ha med en vuxen eller med andra barn men väljer de att inte vilja hålla en kompis i handen då vi lekar tillsammans blir valet att inte vara med.
 • Vi är alla öppna för allas olikheter och vi har normkritiskt synsätt i deras lek och i miljöns utformning tex: lekmaterial, känslor.
 • Vi uppmuntrar alla barn till mångsidig- och allsidighet i sina val av lek, kompisar, platser och material.
 • Vi beaktar mångfalden i verksamheten genom att vi strävar efter att uppmärksamma olika högtider som förenar människor som till exempel: FN dagen, Downssyndromdagen, värdegrundsdagen. (se årshjulet)
 • Vi förutsätter aldrig att barn eller vuxna är på ett visst sätt utifrån kön och ålder.
 • Alla barn har rätt till olika känslor och uttryck och vi bemöter alla utifrån deras nivå.
 • Pedagogen varierar sitt språkbruk i dagligt tal, sånger, lek och berättande.
 • Vi uppmärksammar och arbetar utifrån barnkonventionen och vi fördjupar oss i den under FN-veckan under hösten. (se årshjulet) Vi använder ett så kallat checkkort som utgår från barnens rättigheter under hela året då vi planerar aktiviteter.
 • Varje individ är viktig och ska vara synliggjord, både få komma till tals och bli lyssnad på.

Barnens delaktighet i det främjande arbetet

 • Vi arbetar med de sju diskrimineringsgrunderna genom att följa ett års hjul. Detta gör att barnen regelbundet får ta del av etiska dilemman och aktivt får arbeta med grunderna. Vi använder oss av dokumentationsmallar för att följa upp arbetet. Vi använder oss av bilder, film och diskussionsmaterial. Tips: urplay.se

Förskolans arbete med diskrimineringsgrunderna

Kön

Mål:

All verksamhet på vår förskola, material och miljö är till för alla oavsett kön.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Pedagogerna undviker att förstärka heteronormen och könsrollsstereotypa mönster, exempelvis att flickor/pojkar förväntas att de ska uppföra sig på ett specifikt sätt.
 • Vid inköp av leksaker och böcker med mera.
 • Vi använder oss av ett inkluderande språk och vi kategoriserar inte barnen efter kön.
 • Pedagogerna har en dialog med vårdnadshavare på utvecklingssamtalet om hur vi arbetar med Aktiva åtgärder och vi tar upp den vid föräldramötet.

Etnisk tillhörighet

Mål:

Förståelse för allas lika värde och ett synsätt där man ser olikheter som en tillgång.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Pedagogerna har ett positivt bemötande och intresse i vardagen utifrån olika kulturer.
 • Pedagogerna tänker på vid inköp att olika etnicitet finns representerade exempelvis dockor, böcker.
 • Ordbilder på olika språk finns uppsatta.
 • Vi uppmärksammar minoritetsspråkens länder självständighetsdagar genom att samtala, måla flaggor och se kortfilmer. (se årshjulet)

Religion och annan trosuppfattning

Mål:

Alla är accepterade och respekterade för den de är oavsett i religion eller annan trosuppfattning.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Pedagogerna lyssnar och ställer frågor till barnen när de talar om sin trosuppfattning.
 • Genom vårdnadshavare, modersmålsstödjare och personal med annat språk uppmärksammar vi andras traditioner och kulturer.
 • Vi har böcker och material kring de sju diskrimineringsgrunderna som vi använder oss av i samtal med barnen.

Funktionsnedsättning

Mål:

Förskolan skapar en accepterande atmosfär där alla är lika mycket värda oavsett funktionsvariationer och alla barn ges samma rättigheter och möjligheter att delta i verksamheten

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Vi anpassar verksamheten utifrån barnens behov och förutsättningar.
 • Vi förstärker och lyfter fram kompetens hos personer med funktionsvariationer.

Sexuell läggning

Mål:

Alla blir accepterade oavsett sexuell läggning.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Vi har böcker med olika familjekonstellationer. Tips! Ida, Max och Minimum och Filip frågar…
 • Pedagoger samtalar/diskuterar kring olika familjekonstellationer och synliggör genom att sätta upp olika familjekonstellationer i verksamheten.
 • Vi använder oss av bilder och målarblad för att utmana barnens egna frågeställningar och att möjliggöra till samtal.

Ålder

Mål:

På vår förskola har alla ett respektfullt bemötande till varandra oavsett ålder och ges möjlighet till individuell utveckling.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Förskolan planerar och anpassar miljöer efter barngruppen till exempel. Att utmana traditionell uppdelning av material och rum samt blanda olika material på nya sätt.
 • Vi planerar aktiviteter efter behov och intressen och erfarenheter.

Könsöverskridande eller identitetsuttryck

Mål:

Förskolan har en accepterande och respekterande inställning till könsöverskridande identitetsuttryck.

Förskolans konkreta åtgärder:

 • Barnen får prova olika roller i olika sammanhang och bli stärkta och bekräfta för sina egna val.
 • Vi läser böcker och ser filmer, målarbilder och lyssnar på sagor som tar upp ämnet.
 • Vi tillämpar ett förhållningsätt där vi ser positivt på olikheter och utgår från individen i vårt bemötande.
 • Vi granskar nya och traditionella sånger som till exempel. Törnrosa var ett vackert barn... eller en bonde i vår by… ramsor etcetera. Vilka normer förstärks? - samt åtgärder genom att till exempel kasta pojk och flickroller eller , att vända på barns och vuxnas roller.
 • Vi använder oss av handboken STOPP MIN KROPP!

Förebyggande arbete

Rektors delaktighet i planen

 • Se till att kartläggningarna genomförs av varje arbetslag.
 • Avsätta tid för analys av kartläggningar
 • Avsätta tid för förskolan att diskutera fram mål och åtgärder
 • Avsätta tid för förskolan att följa upp och utvärdera aktiva åtgärder
 • Se till att planen revideras varje år

Pedagogernas delaktighet i planen

 • Pedagogerna gör en kartläggning enligt förskolan års hjul under planeringsdagen i september.

Valda kartläggningsmetoder:

-Planerade samtal, barnintervjuer, barnbarometern. Dokumentationsmallar 1, 2, 3

 • Vi gör nulägesanalyser och dokumentationsmallar 1, 2, 3 i respektive arbetslag för att veta nuläget sedan fokuserar vi på vad vi främst behöver arbeta med på varje avdelning/förskola under året.

-Detta för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
-Arbetet dokumenteras i dokumentet Analys av kartläggning, åtgärder och utvärdering.

 • Mål och åtgärder:

-Utifrån analysen tar arbetslaget fram mål och åtgärder för hur vi ska arbeta under det kommande året och skriver in det i årshjulet och i SKA arbetet på planeringsdagen i september.

- Dessa mål och åtgärder sammanställs sedan för hela förskolan av ansvariga och förs sedan in i Aktiva åtgärder för arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Rutiner för åtgärdande arbete och akuta situationer

Pedagogerna ansvarar för att uppmärksamma och stoppa om de får signaler på att någon känner sig kränkt. Den pedagog som uppmärksammat händelsen har ansvar att de inblandade får stöd och hjälp att reda upp situationen (se främjande arbete mot kränkande behandling). Vid kränkningar eller trakasserier anmäls händelsen omgående till rektor där särskilda rutiner följs och dokumenteras.

Barn kränker barn:

 • Vi samtalar med de berörda barnen om vad som har hänt.
 • Vi ställer öppna frågor om hur det har gått till.
 • Den pedagog som samtalat med barnen dokumenterar händelsen.
 • Vi involverar vårdnadshavare.
 • Rektor informeras som i sin tur delger vid behov huvudman.
 • Dokumentation enligt bilaga 1,2,3

Vuxna kränker barn:

 • Påtala om personal, vuxen, vårdnadshavare kränkt ett barn.
 • Ta den vuxna åt sidan bort från barngruppen och berättar hur situationen har upplevts.
 • Prata med vårdnadshavare om vad som har inträffat.
 • Kontakta rektor.
 • Rektor samtalar med de berörda utan barn närvarande.
 • Dokumentation enligt bilaga 1,2,3
 • Rektor informerar huvudman vid behov genom att delge bilagorna 1,2,3

Barn kränker vuxna:

 • Vi samtalar med de berörda barnen om vad som har hänt.
 • Vi ställer öppna frågor om hur det har gått till.
 • Den pedagog som är inblandad med barnen dokumenterar händelsen.
 • Vi involverar vårdnadshavare.
 • Rektor informeras som i sin tur delger vid behov huvudman.
 • Dokumentation enligt bilaga 1,2,3

Vuxna kränker vuxna:

 • För en rak kommunikation med berörd person.
 • Ta den vuxna åt sidan bort från barngrupp och berätta hur situationen upplevts.
 • Ta kontakt med rektor.
 • Rektor informerar huvudman vid behov, bilaga 1,2,3
 • Ta kontakt med skyddsombud vid behov.
 • Dokumentation, använd blankett.

Barnens delaktighet i planen

 • Vi använder barnintervjuer för att ge barnen möjlighet att berätta sina upplevelser och sin situation på förskolan
 • Tillsammans i olika möten under dagen tex: måltider, samlingar, tamburen, pratar vi om rättigheter och skyldigheter och hur man är mot varandra i grupp samt planerade aktiviteter.

Vårdnadshavarnas delaktighet i planen

Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan finns tillgänglig för vårdnadshavarna i varje avdelnings informationspärm/föräldrapärm och på förskolans hemsida samt kommuniceras av pedagogerna under inskolningssamtalet med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna informeras på vårdnadshavarträff/föräldramöten samt har möjlighet att aktivt delta genom barnintervjuer och en föräldraenkät som genomförs vartannat år i Fagersta Kommun.

Utvärdering och uppföljning

Genom att årligen göra en ny kartläggning och därefter en analys av nuläget kan vi mäta och jämföra resultaten mellan olika år.

Arbetslagen gör efter detta en nulägesanalys och bestämmer mål, åtgärder och ansvarsfördelning att arbeta mot. Förskolans Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan revideras årligen. Uppföljning sker kontinuerligt.

Pedagoger och annan förskolepersonal

 • Vara väl förtrogna med att följa förskolans Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan.
 • Använda de dokument (bilaga 1,2,3) som beskrivs i Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan.
 • Informera och involvera barn och vårdnadshavare i Aktiva åtgärder för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling för förskolan bland annat vid vårdnadshavarträff/föräldramöten och utvecklingssamtal.
 • Ifrågasätta och reflektera över normer och värderingar som förmedlas
 • Reagera direkt där diskrimineringen, trakasserier eller den kränkande handlingen utförs, om möjligt också lösa detta på plats.
 • Se till att åtgärder vidtas då diskriminering och annan kränkande behandling behöver anmälas.
 • Bevaka att utredda fall av diskriminering och annan kränkande behandling, där den enskilda pedagogen är berörd, följs upp.