Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samråd översiktsplan – vårt framtida Fagersta

Fagersta kommun har, genom Västmanland-Dala miljö- och byggförvaltning, tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är nu ute på samråd mellan den 25 mars 2024 – 3 juni 2024, vilket innebär att vi under denna period vill veta vad ni tycker om förslaget.

Fagersta från ovan

Foto: Bergslagsbild AB 2020

Om översiktsplanen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. En översiktsplan ska redovisa huvuddragen i mark- och vattenanvändningen genom bland annat peka ut områden för vidareutveckling av bostäder, infrastruktur, verksamheter och grönområden samt uppmärksamma värdefulla områden där viktiga funktioner och värden ska bevaras och utvecklas.

Genom att planen omfattar hela kommunen bidrar översiktsplanen till att skapa en samlad strategi för hur utvecklingen av kommunens framtida mark- och vattenanvändning ska se ut. Den beskriver även både förutsättningar, ställningstaganden och konsekvenser av kommunens långsiktiga planering. Viktigt att notera är att översiktsplanen inte är ett juridiskt bindande dokument, men den ska fungera för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen och är vägledande vid detaljplanering och bygglov.

blå bubblor med text i

Samrådet

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under samrådet ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar (invånare), andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. Samrådet ska redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse för bedömningen av förslaget.

Förslag till översiktsplan för Fagersta kommun

Förslaget till ny översiktsplanen är digital genom en översiktsplansportal. Genom att klicka på länken öppnar du den digitala översiktsplansportalen.

Fagersta översiktsplan (vdmb.se)

Om du vill läsa översiktsplanen som ett dokument så finns hämta som en pdf. Klicka på länken så kommer pdf:en att öppnas.

Samrådshandling - Vårt framtida Fagersta översiktsplan för Fagersta kommun Pdf, 5.4 MB.

Samrådshandling - Kartbilagor översiktsplan för Fagersta kommun Pdf, 9.5 MB.

Samrådshandling - Hållbarhetsbedömning inkl MKB av ÖP Fagersta Pdf, 2.6 MB.

Lämna synpunkter

Vi vill gärna ha dina synpunkter och förslag senast den 3 juni 2024. Synpunkter ska lämnas skriftligt via mail eller brev till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, Plan- och byggenheten, 774 81 Avesta – märk gärna e-post eller post med ”Yttrande samråd ÖP Fagersta.” eller digitalt till miljo-bygg@avesta.se

Inkomna skriftliga synpunkter kommer sedan att sammanställas och behandlas i en samrådsredogörelse. Samrådredogörelsen kommer tillgängliggöras i samband med granskningsutskicket av översiktsplanen.

Det är inte möjligt för kommunen att ta emot synpunkter genom telefon eller möte. Synpunkter måste skickas in formellt genom brev eller mejl för att kunna inkluderas i sammanställningen av samrådet. Vid fysiska möten kommer det finnas möjlighet att skriva ner sina eventuella synpunkter på en lapp som sedan kan lämnas över till projektledaren.

Öppet hus

Kommunen kommer att genomföra fyra öppna hus där allmänheten har möjlighet att komma och ställa frågor om förslaget till översiktsplanen. Här finns också möjlighet att få hjälp att använda kartverktyget.

Onsdag 3 april, klockan 10.00–18.00

Tisdag 23 april, klockan 10.00–18.00

Onsdag 8 maj, klockan 10.00–18.00

Tisdag 28 maj, klockan: 10.00–18.00

Enskilda möten eller frågor

Om du har frågor eller vill diskutera översiktsplanen och dess innehåll kan du boka in möten eller ringa till översiktsplanens projektledare Vilhelm Linder.

Epost: vilhelm.linder@avesta.se

Telefon: 0226-64 54 66

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test