Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ordningsregler, värdegrund och likabehandling

2022-02-24

Brinellskolan har antagit ordningsregler som bygger på skolans värdegrund och likabehandlingsplanen.

Tre tonåringar sitter på rad och skrattar. En pojke tittar in i kameran och ler.

Elever och lärare har tillsammans tagit fram ordningsreglerna som har antagits av rektorerna för läsår 2021/2022.

Ordningsreglerna bygger på innehållet i skolans värdegrund och likabehandlingsplan.

Värdegrund

STAR - Samarbete, Trygghet, Ansvar, Respekt.

Läs mer om värdegrunden STAR

Likabehandlingsplan

Beskriver arbetsgång och rutiner vid diskriminering och kränkande behandling.

Om du som elev någon gång blir utsatt för kränkande behandling eller våld, vill vi att du omedelbart kontaktar någon personal på skolan som du känner förtroende för. Detta gäller även om du känner någon som blir utsatt, om du blir utsatt på vägen till/från skolan, eller om du blir utsatt online.

Även vårdnadshavare kan ta kontakt med mentor eller rektor vid misstanke om att ditt barn utsätts för kränkningar eller misstänks utsätta annan för kränkningar.

Likabehandlingsplanen visar också hur du tar skärmbilder om du blir utsatt för kränkande behandling via nätet/datorn.

Likabehandlingsplan Brinellskolan Pdf, 460.4 kB.

Ordningsregler

  • Studiero och trivsel på lektioner

Var och en ska komma i tid och med rätt arbetsmaterial för aktuell lektion. Var och en har ansvar för att en god lärmiljö med studiero under samtliga lektioner.

Konsekvens: Sen ankomst utan giltigt skäl registreras som ogiltig frånvaro, vid störande av studiero kan elev utvisas för resten av lektionen och vid upprepade störningar kontaktas vårdnadshavare och rektor som beslutar om åtgärder.

  • Nedskräpning och förstörelse

Vi hjälps alla åt att hålla rent och snyggt i vår skolmiljö, vid upptäckt av klotter på skåp och bänkar eller annan förstörelse kontaktas mentor eller annan personal.

Konsekvens: Vid medveten förstörelse får den som orsakat skadan ersätta.

  • Fusk

Fusk är all användning av otillåtna hjälpmedel, att lämna in andras arbeten i eget namn eller citera texter utan att ange källan.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan.

  • Filma och fotografera i skolan

Vid all form av film och fotografering under skoltid måste berörda personer ge sitt tillstånd för publicering.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan.

  • Broschyrer och affischer

Broschyrer eller affischer ska godkännas av rektor för att delas ut eller sättas upp på anslagstavla eller väggar.

Konsekvens: Anslag plockas bort och ansvarig för affischering kallas till samtal med rektor.

  • Rökning

All rökning inom skolans område är enligt lag förbjuden.

Konsekvens: Eleven hänvisas till plats där rökning är tillåten och vid upprepat beteende så kontaktas rektor för varning eller avstängning.

  • Alkohol och droganvändning

Samt all hantering av droger och alkohol på skolan eller skolans område är förbjudet enligt skolan och Fagersta kommuns drogpolicy.

Konsekvens: Vårdnadshavare informeras och samtal med rektor som kan besluta om varning och ev. avstängning av elev från skolan. Andra myndigheter som socialtjänst och polis kan underrättas.

  • Farliga föremål

Det är enligt lag förbjudet att ta med sig farliga föremål såsom knivar eller vapen till skolan.

Konsekvens: Rektor startar utredning och vårdnadshavare informeras och kallas till samtal med rektor som vidtar åtgärder samt att socialtjänst och polis kommer att underrättas.