Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Satsning på strandskyddstillsyn inom kommunerna

2024-05-13

Miljöenheten kommer bedriva tillsyn under sommarhalvåret 2024, i enlighet med sitt uppdrag, för att säkerställa att strandskyddets syften efterlevs. Tillsynen kommer att bedrivas i Avesta, Fagersta och Norbergs kommun.

Bild på sjö, klipphällar och vass

Strandskyddet finns för att säkerställa allmänhetens tillträde till hav, sjöar och vattendrag, till exempel för promenader, bad och för att lägga till med båt. Syftet med strandskyddet är också att skydda djur och växter som lever vid och intill strandlinjen.

Strandskyddet gäller vanligen 100 meter från strandlinjen ut i vattnet, och lika långt upp på land, och gäller vid alla vattendrag och sjöar. Ett utökat, minskat eller upphört strandskydd kan förekomma.

Inom ett strandskyddat område är det inte tillåtet att:

  • Bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Utöka din privata zon/hemfridszon genom att till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten. Kan även vara mark inom den egna fastigheten.
  • Gräva eller förbereda byggnationer.
  • Uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område, som annars är tillgängligt för allmänheten. Ingreppen får inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel är anläggning av bryggor och pirar, muddring samt att fälla fler än enstaka träd.

Det är inte heller tillåtet att sätta upp privatskyltar, förbudsskyltar eller staket som hindrar allmänheten från att nå området. Allt som bidrar till att förbipasserande uppfattar stranden som privat är otillåtet inom strandskyddat område.

Mer information om strandskydd finns på:
Strandskydd (naturvardsverket.se)

Strandskydd-och-dispens.pdf (avesta.se)

Om ni önskar kontakt med miljö- och byggförvaltningen:
miljo-bygg@avesta.se
Telefon: 0226-64 54 54