Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Åtgärdsplan för budget i balans

2024-06-10

Utbildningsnämnden prognostiserade per den 31 mars ett underskott för år 2024 med 40,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt utbildningsnämnden att redovisa åtgärder och konsekvensbeskrivningar för att uppnå en budget i balans.

Tegelbyggnad med skylt Fagersta kommun

Utbildningsnämnden beslutade den 22 maj ge nämndens arbetsutskottet mandat att fatta beslut i ärendet samt att Sverigedemokraternas, Liberalernas och Centerns första namn i nämnden medverkar vid behandling och beslut i ärendet.

Tidigare i vår presenterades KPMG:s genomlysning av utbildningsnämndens ekonomi. Rapporten visar att personaltätheten är betydligt högre i Fagersta i jämförelse med liknande kommuner och medelkommunen, vilket alltså innebär att kommunen har färre barn per vuxen i verksamheterna. År 2022 har Fagersta 9,9 barn i snitt per vuxen heltidsarbetande, medan snittet i medelkommunen ligger på 12 barn per vuxen. Personaltätheten har i stor utsträckning kunnat upprätthållas med hjälp av tillfällig finansiering via riktade statsbidrag, bland annat för flyktingmottagande. När statsbidragen upphör måste verksamheten anpassas och rymmas inom de medel som fördelas av fullmäktige.

Mot denna bakgrund har ett enigt arbetsutskott beslutat att ett riktvärde för personaltätheten i grundskolan fastställs till 11,9 elever per årsarbetare. Detta innebär att organisation och bemanning behöver genomlysas. Ett förändringsarbete är påbörjat och ska enligt nämndens beslut vara fullt genomfört inför läsåret 2025-2026. Förskoleverksamheten har under 2024 gjort en anpassning till minskande barnantal, vilket ger helårseffekt 2025.

- Kommunens ekonomi är hårt ansträngd och utbildningsnämnden dras med stora budgetunderskott från tidigare år. Det pågår insatser för budget i balans, men det krävs mer. Det är svåra beslut och inga lätta prioriteringar. Att Fagersta kommun går mot en personaltäthet i grundskolan som ligger i linje med jämförbara kommuner ser vi i nämnden som en nödvändig åtgärd i det här läget. Vi har en relativt hög personaltäthet i våra verksamheter och bedömer att vi även efter förändringen kommer att ha tillräckligt med personal för att skapa förutsättningar för en trygg och stöttande miljö för våra elever, säger Johan Engberg (s), utbildningsnämndens ordförande.