Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Vision 2030

Året är 2030. Fagersta är en plats där människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar, i en kommun som utvecklas på ett hållbart sätt och där invånarna följer med i utvecklingen.

I Fagersta kommun är hållbarhet och målen i FN:s agenda 2030 integrerade i kommunen.

Genom att koppla samman FN:s globala mål (Agenda 2030) med Fagersta Vision 2030 sätter Fagersta kommun fokus på ett gott liv i ett hållbart samhälle och en modern kommun.

17 olika färgade rutor som illustrerar dem olika globala målen med text och illustrationsbild. Sista rutan är loggan för Globala målen.

Dem globala målen.

Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling

Fagersta är en attraktiv del av Bergslagen och Västmanland och kännetecknas av samverkansformer som leder till att näringslivet har tillgång till den infrastruktur, marknad och arbetskraft som behövs för etablering, utveckling och expansion. Att invånarna har god tillgång till det utbud av arbetsbostäder, fritidsaktiviteter och offentlig service som de behöver, samt att avståndet till övriga Bergslagen, Mälardalen och världen krymper.

Det finns därför fyra insatsområden som är särskilt viktiga för Fagerstas fortsatta utveckling:

 • Profilering av regionen
 • Skapa goda livsmiljöer
 • Utveckling av kollektivtrafik och infrastruktur
 • Säkra kompetensförsörjning och utbildning

Kommunen tar sin del av ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och därmed för att uppnå visionen för regionen ”Ett livskraftigt Västmanland genom hållbar utveckling”. Kommunen och regionen samverkar för att skapa en nära vård som bygger på patientcentrering, korta kontaktvägar och digitala hjälpmedel.

Fagersta - platsen där världar möts

Fagersta är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt och där människor möts över generationsgränser. Här finns en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal och där vår historia möter framtiden. Där världar möts, helt enkelt.

Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Fagersta kommun och invånarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktighet och inflytande över Fagerstas utveckling.

Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter skapar Fagersta kommun nya samverkans- former som bidrar till omprövning och nytänkande.

Fagersta är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär stärkt skydd för användning av finska i kontakt med kommunen. Kommunen har en skyldighet att anordna barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Vi främjar de nationella minoriteternas språk och kultur. I frågor som rör den sverigefinska minoriteten sker samråd.

Fagersta är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Fagerstabor känner en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden och kommunen. Våra satsningar på idrottstävlingar, kulturevenemang, gatufester och andra evenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Fagersta attraktivt att besöka och bo i.
Vårt välkända och starka platsvarumärke får sin identitet i samspel mellan historien och nutiden, genom hur boende och besökare förhåller sig till, använder och utvecklar platsen. Alla aktörer i Fagersta bidrar till bilden av Fagersta och påverkar genom det platsvarumärket. Tillsammans skapar vi värde, och bidrar till att Fagersta blir en inspirerande, kreativ mittpunkt.

Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att dra fler möten och evenemang till Fagersta.

Strategi

 • Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer
 • Vi skapar mötesplatser mellan invånare och Fagersta kommun där invånarna är medskapare och får ett verkligt inflytande på stadens utveckling
 • Vi utvecklar Fagersta till en lärande organisation där medarbetare samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser
 • Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang
 • Vi verkar för ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
 • Vi utbildar i gott värdskap och servicekänsla
 • Vi möjliggör, lyfter fram och tar tillvara på lokala och regionala initiativ att dra möten och evenemang till Fagersta och regionen
 • Vi skapar tydliga och välkomnande entréer till Fagersta

Åtgärder

 • Allaktivitetshus
 • Utsmyckning av rondeller
 • Förbättringsåtgärder i centrum och tätort
 • Utbyggnad av resecentra och stationsmiljöer
 • Arbete för att stärka platsvarumärket
En kvinna med ett barn plockar kantareller i skogen..

Våra barn - vår framtid

Fagersta ska ha en hög egen förmåga att klara de behov av kompetensförsörjning och utbildning som företag och samhället har, med plats för alla, samt bidra till individens demokratiska utveckling till egen försörjning. I fokus står barn och ungas hälsa, både psykisk och fysisk, i alla miljöer där barn och unga uppehåller sig.

Barn och unga uttrycker sina åsikter och får dem tillvaratagna. Känslan av att kunna påverka stärker inte bara självkänslan utan väcker också en lust att lära och att engagera sig i samhället.

Civilsamhället med frivilligorganisationer, förenings- verksamhet och kulturlivet bidrar till att ge barn och unga goda uppväxtvillkor.

Förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiet är de samlade mötesplatserna för alla barn och unga. Vid sidan av pedagogerna möter de här tidigt företrädare för arbetslivet och det omkringliggande samhället, över generations- och kulturgränser.

Alla föräldrar ska kunna få stöd som stärker dem i deras föräldraroll.

FN:s barnkonvention är en del av svensk lag och ska tillämpas i all verksamhet vad gäller barn.

Strategi

 • Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barn och ungas lärande och växande
 • Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barn och ungas utveckling och lärande
 • Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Fagersta kommun som mellan kommunen och andra offentliga aktörer
 • Vi utvecklar föräldrastöd för barn och ungas hela uppväxt
 • Vi verkar för ett aktivt fritidsliv
 • Vi arbetar med att förebygga kränkande särbehandling
 • Vi arbetar med att förebygga brott, våld i hemmet och alkohol- och drogmissbruk med tidig upptäckt och tidiga insatser
 • Vi har ett utvecklat samarbete med högskolor i närområdet
 • Grundskolorna arbetar systematiskt för att förbättra skolresultaten:
  Vi utgår från vetenskaplig grund - det som påverkar inlärningen bäst
  Vi förbättrar vårt systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrningen för varje elevs bästa utveckling utifrån sina förutsättningar

Åtgärder

 • Minskning av barngrupper i förskola och skola
Porträttbild på upphandlingschef Mikael Eriksson
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Två kvinnor i neonfärgade arbetsbyxor, t-shirt och arbetshjälm ute på ett fält och gräver.

Ett näringsliv i framkant

Det ska vara lätt för företag att etablera sig i Fagersta, likväl som att det ska finnas förutsättningar för befintliga företag att såväl fortsätta som utveckla sin verksamhet i kommunen. Inom kommunen ska det finnas attraktiva områden förberedda för företags- etableringar, med bra kommunikationer till stadskärnan.

Här finns ett tätt samarbete mellan näringsliv och kommunen för att via gymnasieskolans yrkeslinjer utveckla spetskompetens inom efterfrågade verksamhetsområden. Den övergripande målsättningen för Fagersta kommun är att få fler att förlägga sina gymnasiestudier här och att få fler elever att ta gymnasieexamen samt att tillhandahålla utbildningar som bättre matchar arbetsmarknadens behov.

I Fagersta ska vi ta tillvara allas kompetens oavsett den enskildes förutsättningar. Socialt ansvarstagande genomsyrar arbetsgivarskapet i alla sektorer och Fagersta kommun som arbetsgivare ska ses som ett föredöme.

Offentlig och privat verksamhet i Fagersta ska ha ett nära samarbete med övriga kommuner i länet och regionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad.

Strategi

 • Vi stimulerar nätverk mellan olika branscher för att ompröva, lära nytt och utveckla nya företagssegment
 • Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, gymnasieskola och Fagersta kommun där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus
 • Vi stimulerar kluster där näringslivet möter högskolan för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden
 • Vi erbjuder attraktiv mark för etableringar
 • Vi utvecklar samarbetet med Västerås och kommunerna i regionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad
 • Vi förenklar och underlättar för enskilda, företag och organisationer att kontakta kommunen och skapar ”en väg in”

Åtgärder

 • Vidareutveckling av lärlingsprogram tillsammans med lokala företag
 • Markförberedelser för företagsetableringar och framåt
 • Projektering av nya områden för handelsverksamhet
 • Etablera ett näringslivscentrum
 • Strategiska företagsetableringar
 • Stimulera nyföretagande
 • Stöd till företag
 • Ökad digitalisering
Svarvit symbol för handikapp markerad P-plats. Symbolen har ett rött kryss över.
Svartvit symbol för rullstolsburen.
Porträttbild på upphandlingschef Mikael Eriksson
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Illustrerad bild på gågata i Fagersta i skymning. Butikerna lyser upp. Flera människor ute. Lysande lampor hänger över gågatan.

Våra levande centrum

Vi har flera centrum med flera olika slags mötesplatser för rekreation och upplevelser, där människor kan umgås tryggt. Stadskärnan ska vara ren och välskött och ha plats för alla människor.

Centrumområden i Fagersta kommun har en positiv blandning av boende, arbete och nöje som skapar liv och rörelse stora delar av dygnet. Vilhelminaparken är en oas som ger staden ett naturligt hjärta.

Vår levande stadskärna för med sig att människor vill vistas där och gör att etableringsviljan bland handlarna ökar.

I Fagerstas centrum är ett allaktivitetshus en självklar och populär del, med aktiviteter för alla åldrar. Området präglas av social, etnisk och kulturell mångfald.

Strategi

 • Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med nya parker, grönytor och torg för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten
 • Strömsholms kanal och andra vatten ska få en än mer framträdande plats och ge fler möjlighet till både aktiviteter och sinnesro
 • Vi skapar en ren, snygg och trygg stad
 • Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter och upplevelser så att staden lever under de flesta timmarna på dygnet
 • Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar
 • Vi gör det lätt för människor att förflytta sig inom stadskärnan och till andra delar av staden

Åtgärder

 • Förbättringsåtgärder i stadskärnan i enlighet med upprättad översiktsplan
 • Tillgänglighetsanpassningar i hela kommunen
 • Inrättande av ”skönhetsråd”
Svarvit symbol för handikapp markerad P-plats. Symbolen har ett rött kryss över.
Svartvit symbol för rullstolsburen.
Närbild på ett barn som håller en växt med rötter i sina händer.

Vi skapar gemenskap och tar ansvar för en hållbar framtid

År 2030 är Fagersta en kommun som växer hållbart. Omsorgen är väl utbyggd och det finns goda möjligheter till egen försörjning som ger människor grundtrygghet. Vårt långsiktiga arbete för att minska miljöpåverkan och möta klimatförändringar är framgångsrikt och
Fagersta är en miljökommun i framkant. Här finns en enkel, avspänd och välkomnande attityd som gör att vi alla kan vara oss själva och känna oss hemma. Med respekt för Fagerstas själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Fagersta tillsammans.

Låt hela Fagersta leva!

Stad och land utvecklas hand i hand. En stark landsortsstad kan hjälpa omkringliggande landsbygd när urbaniseringens krafter är starka. Många invånare söker det mindre samhällets och landsbygdens möjligheter med stor närhet till mark och natur. Gemenskapen i föreningsliv och byalag stärker landsbygden och skapar mötesplatser för människor i alla åldrar. Landsbygd och tätort har en gemensam roll och ett gemensamt ansvar för utvecklingen i hela kommunen.

En väl utbyggd datakommunikation gör det möjligt att leva och etablera företag även i mindre samhällen och byar. En utbredd och hållbar fiberutbyggnad är en självklarhet.

Belysning är viktig när det gäller trygghet både på landsbygd och i tätort, därför ska det finnas belysning i de mindre samhällena på landsbygden.

Den ekologiska produktionen och satsningen på turism gör landsbygden livskraftig. Strömsholms kanal och området runt är en källa till upplevelse och rekreation.

Vi bor i områden som präglas av social, etnisk och kulturell mångfald. I det socialt hållbara boendet finns det gott om nätverk runt varje individ, såväl formella som informella.

Det byggs bostäder i olika storlekar och till rimliga priser i såväl attraktiva lägen i hela kommunen som inom tätorten. Tillgången till bostäder för alla säkras genom ett brett utbud av olika bostadsformer.

Strategi

 • Vi stöttar föreningsliv och byalag som tar initiativ till att utveckla landsbygden
 • Vi verkar för att alla invånare och företag har tillgång till bredband och datakommunikation
 • Vi verkar för öppna landskap och för lokal ekologisk matproduktion som främjar biologisk mångfald
 • Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Fagersta
 • Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer
 • Vi har en god kommunal planberedskap för att kunna bygga efter behov

Åtgärder

 • Vidare åtgärder för att utveckla Högbyn som rekreationsområde
 • Fortsatt utbyggnad av fibernätet i kommunen
 • Nytt särskilt boende med minst 60 platser
 • Inventering och iordningställande av byggbar mark för bostäder inkluderat eventuell marksanering
 • Projektering av mark för bostäder runt sjöarna Åmänningen, Stora Aspen och Lilla Aspen samt längs med Strömsholms kanal
Svarvit symbol för handikapp markerad P-plats. Symbolen har ett rött kryss över.
Svartvit symbol för rullstolsburen.
Porträttbild på upphandlingschef Mikael Eriksson
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Två barn jämför svampar i en skog.

Nära till allt

Fagerstas geografiska läge är mycket bra med närhet till såväl mil av orörd natur som till ett stort befolkningsområde och städer som Västerås, Stockholm, Örebro, Borlänge och Uppsala.

I Fagersta finns goda möjligheter till ett aktivt liv oavsett årstid, med Cable park, skidspår, skatebowl och golfbana samt skidbackar i närområdet. Det är lätt att leva ett aktivt liv här!

Närheten präglar även vardagen, med förskolor, skolor, lekparker, bibliotek, handel, skog och natur på gångavstånd.

Vi har ett levande resecentrum där man med lätthet tar sig ut i världen, och lika enkelt hem igen.

Strategi

 • Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska lösningar
 • Vi utvecklar samverkan med SJ, Västmanlands lokaltrafik och övriga aktörer liksom övriga kommuner i regionen så att fler får snabba, pålitliga och hållbara transporter
 • Vi verkar för att ett mötesspår i Ramnäs anläggs så snart som möjligt
 • Vi stödjer föreningar i kommunen som jobbar för en aktiv och meningsfull fritid
 • Vi jobbar för att göra närmiljön så tillgänglig som möjligt för våra invånare

Åtgärder

 • Utveckling av stationsmiljöer och resecentra
 • Utbyggnad av gång- och cykelvägar samt cykel- och bilparkeringar i stationsnära miljö
 • Tydligare skyltning mellan station och centrum
 • Vattenrutschkana i Fagerstahallen
 • Vidareutveckling av aktivitetsstationer i kommunen
Svarvit symbol för handikapp markerad P-plats. Symbolen har ett rött kryss över.
Svartvit symbol för rullstolsburen.
Porträttbild på upphandlingschef Mikael Eriksson
En kvinna pussar en äldre man på sidan om höger öga. Mannen sitter i en stol på en altan.

Ett tryggt, hållbart och jämlikt Fagersta

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam och god miljö. Mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån en ekologisk, social och ekonomisk dimension.

Vi har ett gott samarbete med polisen och säkerställer att hela Fagersta är en trygg plats att bo och vistas i.

Jämlikhets- och mångfaldsarbetet inom Fagersta kommun ska utveckla levnadsvillkoren för våra medarbetare genom att ge samtliga individer möjlighet att vara aktiva och växande. För oss är integrering och inkludering en prioriterad fråga och med mångfald blir
vi en bättre och en mer hållbar kommun.

Fagersta kommun verkar för en god, jämlik och nära vård.

I Fagersta råder nolltolerans mot våld och förtryck i alla dess former, inkluderat mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Strategi

 • Vi effektiviserar energianvändningen och använder i större utsträckning förnybar energi
 • Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället
 • Vi arbetar aktivt för hållbar konsumtion och handel tillsammans med övriga aktörer i samhället. Därmed stödjer vi även hållbar produktion på global nivå
 • Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås
 • Vi har en dialog med stadens invånare, näringsliv och organisationer för att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad
 • Vi arbetar aktivt med jämlikhet
 • Vi arbetar aktivt med likabehandling i alla dess former
 • Mångfald är en tillgång
 • Vi arbetar aktivt med insatser för att bekämpa segregation och utanförskap

Åtgärder

 • Successiv energieffektivisering i kommunala fastigheter
 • Insatser för inkludering
 • Systematiskt och långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
 • Fokus på förebyggande insatser för barn och ungdomar
Svarvit symbol för handikapp markerad P-plats. Symbolen har ett rött kryss över.
Svartvit symbol för rullstolsburen.
Porträttbild på upphandlingschef Mikael Eriksson
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Svartvit symbol för handikapptoalett.
Hembygdsgårdens kaffestuga. Röd mindre gammeldags stuga. Utanför sitter människor runt flera bord och fikar.

Vi möts i Fagersta

En lättillgänglig information för att underlätta och informera de som vill besöka kommunen är avgörande för att det befintliga utbudet av verksamheter och aktiviteter ska upptäckas. Samtidigt stärker det Fagerstas attraktivitet och varumärke.

Fagersta har goda utvecklingsmöjligheter inom natur och fritidsaktiviteter. Kommunen ska uppmuntra och synliggöra paketerade turistverksamheter och bidra till att skapa koncept som kombinerar flera aktiviteter och upplevelser.

Fagersta har en rik historia inom idrotten och ett industriellt arv att förvalta och har under många år profilerat sig som en musikstad.

Vi vårdar våra traditioner som tillsammans utgör vår lokala identitet.

Fagersta ska vara en attraktiv destination. En framgångsrik destinationsutveckling och attraktionskraft är viktiga ingredienser för att få fler människor att bosätta sig här, att rekrytera personal och att få företag att etablera sig på orten.

Strategi

 • Vi arbetar aktivt med att synliggöra och lyfta fram den lokala identiteten i syfte att skapa ambassadörer som kan sprida varumärket Fagersta utanför regionen
 • Vi verkar kontinuerligt för att leva upp till vårt rykte om att vara en musikstad, vi erbjuder replokaler, öppna scener och ett levande aktivitetscenter
 • Vi tillgängliggör och utvecklar de möjligheter som Strömsholms kanal ger för rekreation och upplevelser
 • Vi arbetar aktivt med utvecklingen av besöksnäringen i regionen
 • Vi erbjuder alla som vill möjlighet att uttrycka sig med hjälp av musik
 • Skolans musikundervisning prioriteras och kulturskolans verksamhet är väl känd
 • Våra mest kända och etablerade band, liksom personligheter som bidragit till utvecklingen av Fagersta som musikstad, inspirerar nya generationer och hyllas på vår Wall of fame vid vårt allaktivitetshus

Åtgärder

 • Avståndsskyltar till olika platser i kommunen
 • Förbättringsåtgärder i kommunen, bland annat belysning mellan Fagersta och Västanfors
 • Ny 60oN skylt
 • Fler mötesplatser
 • Mer gröna oaser

I backspegeln - urval av genomförda åtgärder sedan 2017

Per Olsskolan. Röd dtor tegelbyggnad. Flera fönster i botten på byggnaden. En blå skylt högst upp i vänstra hörnet på kortsidan men texten Per Olsskolan.

Utbyggnad av Per Olsskolan
Den 22 augusti 2018 invigdes den nya byggnaden vid Per Olsskolan. Byggnaden rymmer trä-, metall-, och syslöjdslokaler, bildlokal, musiklokal och bibliotek.

Klart: 2018

Alfaskolans byggnad. Avlång röd tegelbyggnad. Stor asfalterad skolgård framför. På ena delen av byggnaden sitter en blå skylt som har texten Alfaskolan.

Utbyggnad av Alfaskolan
Den 24 augusti 2018 invigdes Alfaskolans nya utbyggnad som rymmer bibliotek, klassrum, grupprum, arbetsrum med mera.

Klart: 2018

Simbadet i Västanfors. Grönt gräs och en brygga formad som ett "T" leder ut i vattnet.

Återöppnande av gamla simbadet i Västanfors
Gamla simbadet i Västanfors har iordningställts. Badet har fått nya bryggor, ny sandstrand och ny parkering. Sedan början av badsäsongen 2020 finns där nu även en toalett.

Klart: 2018

VL-buss står still vid en hållplats. Framme i rutan högst upp står texten Fagerstalinjen. På andra sidan vägen skymtas Fagersta kommunhus.

Avgiftsfri kollektivtrafik i tätorten
Den 1 april 2018 infördes avgiftsfri busstrafik inom Fagerstas tätort. Den avgiftsfria busstrafiken har genererat en stor ökning i resandet och prövotiden på ett år har förlängts.

Klart: 2018

Centralköket. Ljusgrå modern byggnad som ligger på en nysådd gräsmatta.

Centralköket
Den 6 mars 2019 invigdes det nya Centralköket på Fårbo industriområde. Projektet är en av de största satsningarna i Fagersta på många år. Det nya Centralköket ersätter Alfaskolans kök.

Klart: 2019

Skogsgläntan. Vit putsad modern enplansbyggnad med en del sidor i flerfärgade träplankor. Längst fram i bild syns en rondell med ett nysatt träd i mitten.

Ny förskola
Den 4 februari 2020 invigdes den nya förskolan Skogsgläntan. Skogsgläntan består av fyra förskoleavdelningar och en avdelning för barn med behov av omsorg på obekväm arbetstid (Nattugglan) samt en korttidsavdelning för LSS.

Klart: 2020

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test