Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Förbättrad patientsäkerhet när Norbergs och Fagersta kommun och Region Västmanland samverkar i gemensamt journalsystem

2022-10-24

 Den 25 oktober går Norbergs kommun över till att journalföra i samma journalsystem som redan används inom Region Västmanland, Västerås stad, Köpings kommun och Sala kommun. Fagersta kommun går över den 29 november.

Sjuksköterska vid dator

- Att införa samma journalsystem i kommunen som i regionen underlättar samverkan och vi bedömer även att det blir säkrare för våra gemensamma patienter, säger Linn Westerdahl, medicinskt ansvariga sjuksköterska.

- Med gemensamt journalsystem blir det enklare att se patientens hela vårdhistoria och att ge god och säker vård, menar Petra Ludvigson, medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Patienter i Norbergs och Fagersta kommun har tidigare kunnat ha flera journaler, en från regionen och en från kommunen, som inte varit kopplade till varandra. Överföringen av en patients journal har skett via separata IT-system eller manuellt via telefon eller fax. Det har varit tidskrävande och betytt att patienten själv behövt kunna redogöra för sitt hälsotillstånd.

- Att ha möjlighet till sammanhållen journalföring i samma journalsystem leder till bättre samordning av vården och ökad patientsäkerhet. Som patient ska jag kunna känna mig trygg i att vårdpersonalen har de uppgifter de behöver för att vårda mig, oavsett om personalen arbetar i regionen eller i kommunen, berättar Jonas Ekström, överläkare och områdeschef för Nära vård.

För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare som regionen, kommunen eller privata vårdgivare så behöver patienten ge sitt samtycke.

Kontakt

Norbergs kommun, Linn Westerdahl, medicinskt ansvarig sjuksköterska
0223-292 17
linn.westerdahl@norberg.se

Fagersta kommun, Petra Ludvigson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
0223-441 71

petra.ludvigson@fagersta.se

Region Västmanland, Jonas Ekström, områdeschef Nära vård
0224-580 16

jonas.ekstrom@regionvastmanland.se