Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Bidragbestämmelser

Om ni har en förening och är bidragsberättigad så kan ni ha rätt till föreningsbidrag. Här kan du läsa om vad som gäller.

1. Allmänna bestämmelser

Kommunalt föreningsbidrag utgår inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel enligt nedanstående bestämmelser till förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Fagersta kommun och är verksamma inom utbildnings- och fritidsnämndens ansvarsområde samt i vissa fall till regional förening som är verksam i Fagersta (enligt 1:4 nedan). Detta regelverk gäller från och med 28/3 2011 och ersätter tidigare antagna regler, riktlinjer och anvisningar.

Bidragsberättigad är den förening i Fagersta som

  • Godkänts av utbildnings- och fritidsnämnden och har sitt säte i Fagersta
  • Bedriver verksamhet av ideell karaktär och är uppbyggd enligt i Sverige gällande demokratiska principer
  • Bedriver ungdomsverksamhet i en drogfri miljö
  • Underställer sig Sveriges Riksidrottsförbunds dopingregler (gäller idrottsföreningar)

Fagersta kommuns stöd till studieförbunden har till syfte att

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
  • Bidra till att bredda kulturintresset för och öka delaktighet i kulturlivet

Föreningsbidrag utgår inte till

Skolverksamhet, elevförening, supporterförening, politisk vuxenförening eller förening som är ansluten till svenska försvaret.

Fagersta kommuns lokaler

Kommunen upplåter inte lokaler till förening eller enskild person som inte underställer sig Sveriges Riksidrottsförbunds dopingregler. Det åvilar föreningen att tillse att reglementet följs. Föreningen kan i sin helhet bli avstängd om doping förekommer.

Kommunens skyldigheter

Kommunalt föreningsbidrag utgår inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel. Utbildnings- och fritidsnämnden har enligt reglemente uppdraget att genom samarbete med föreningar inom nämndens verksamhetsområde stimulera och stödja deras arbete.
Utbildnings- och fritidsförvaltningen ska fatta de beslut som medges enligt delegation samt ska föra en dialog med bidragsberättigade föreningar, ta fram underlag och i förekommande fall verksamhetsöverenskommelse och avtal som kan ligga till grund för nämndens beslut. Bidragshandläggare ska genom stickprov kontrollera att gällande regler följs.

Föreningens skyldigheter

Samtliga bidragsberättigad föreningar ska årligen (senast 1 april) till utbildnings- och fritidsnämnden lämna: verksamhetsberättelse, balansräkning och vinst- och förlusträkning. Det åligger föreningen att förvara räkenskaper och redovisningshandlingar i minst fyra år och
ställa dem till Fagersta kommuns förfogande, om så begärs, för eventuell granskning.
Föreningen ska omgående anmäla förändringar av säte, adress, firmatecknare, styrelse liksom
väsentliga förändringar i föreningens verksamhet och/eller syfte.
Av verksamhetsberättelsen ska framgå antalet medlemmar i åldrarna 7-25 år och äldre. Förening som erhåller kommunalt stöd från Fagersta kommun och som har en omsättning över 2,5 prisbasbelopp, förbinder sig att följa den internkontrollplan som kommunfullmäktige antog den 27 november 2007.


Ansökan om att bli bidragsberättigad

Förening som avser ansöka om kommunalt föreningsbidrag ska lämna en skriftlig anmälan till
utbildnings- och fritidsnämnden om att få bli godkänd som bidragsberättigad förening.
Ansökan ska innehålla uppgifter om föreningens namn, firmatecknare, styrelse, plus-
/bankgironummer eller bankkonto, antalet medlemmar. Föreningens stadgar ska bifogas.


Förening verksam inom regionen

Förening som är verksam inom regionen (i minst två av kommunerna Fagersta, Norberg och/eller Skinnskatteberg) samt förening som inte har sitt säte i Fagersta men vars verksamhet riktar sig mot boende i Fagersta kan efter beslut av utbildnings- och fritidsnämnden bli bidragsberättigad. Nämnden förbehåller sig rätten att bevilja bidrag i förhållande till andelen föreningsmedlemmar skrivna i Fagersta kommun. För Handikappförening som är verksam inom regionen – minst två av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner, gäller bidragsformerna kommunalt aktivitetsstöd och särskilt grundbidrag till handikappföreningar. Förening skall innan bidrag utgå, godkännas av kultur- och fritidsnämnden eller motsvarande i berörda kommuner. Därefter handlägger Fagersta kommun föreningens bidragsärenden.


Ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag kan endast göras av föreningens huvudstyrelse. Ansökan ska undertecknas av föreningens firmatecknare. Ansökan lämnas på särskilda blanketter som tillhandahålls av utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Olika bidragsformer

1. Kommunalt aktivitetsstöd
2. Grundbidrag till föreningar som riktar sig till personer med funktionsvariationer.
3. Riktat föreningsbidrag (avser föreningar som administreras av Kultur- och fritidsavdelningen)
4. Drifts- och underhållsbidrag (avser föreningar som administreras av Kultur- och fritidsavdelningen)
5. Grundbidrag till pensionärsföreningar
De olika bidragsformerna presenteras mer ingående nedan. Ansökan lämnas på särskilda blanketter som tillhandahålls av utbildnings- och fritidsförvaltningen.


Utbetalning

Bidrag utbetalas endast till bidragsberättigad förenings registrerade plus-/bankgirokonto eller bankkonto. Kommunens eventuella fordran på förening regleras innan beviljat bidrag utbetalas. Har utbetalning gjorts på felaktiga grunder är föreningen skyldig att återbetala utbetalat belopp.


Avslag

Om ansökan om kommunalt aktivitetsstöd och grundbidrag till handikappförening avslås meddelas det med handläggarens motivering inom sex veckor från senaste ansökningsdatum. Beslutet kan överklagas till utbildnings- och fritidsnämnden om handläggare uppenbarligen inte följt fastställt regelverk.
Ansökan om riktade föreningsbidrag och drifts- och underhållsbidrag beslutas av Kommunstyrelsen. Besluten kan inte överklagas.


Avstängning

Om en förening inte verkar i enlighet med fastställt regelverk eller om inlämnade uppgifter inte kan styrkas på ett tillfredsställande sätt blir föreningen tillsvidare avstängd.


2. Fagersta kommuns föreningsbidrag

Kommunalt aktivitetsstöd till barn- och ungdomsföreningar

Bidraget utgår för deltagare i åldrarna 7-25 år. Reglerna följer i tillämpliga delar det statliga aktivitetsstödet till idrottsföreningar. För handikappföreningar gäller ingen övre åldersgräns.
Ansökan ska vara inne senast 25 februari och 25 augusti

Ett kommunalt aktivitetsstöd ger 75 kronor per sammankomst för grupper med minst tre deltagare. För föreningar som riktar sig till personer med funktionsvaritationer utgår 100 kronor per sammankomst. Ersättningen betalas ut senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

Grundbidrag till föreningar som riktar sig till personer med funktionsvariationer och till pensionärsföreningar

Bidraget utgår till föreningar som riktar sig till personer med funktionsvariationer och penionärsföreningar. Ansökan ska vara inne senast 1 juni och kan ge ett generellt årsbidrag om 2 000 kronor. Ersättningen betalas ut senast sex veckor efter sista ansökningsdag.

Riktat föreningsbidrag

Bidraget kan sökas av föreningar som vårdar kulturarvet, bedriver regelbunden offentlig kulturverksamhet eller som arrangerar tillfälliga offentliga arrangemang. Utbildnings- och fritidsförvaltningen bereder ärendena, tar fram verksamhetsöverenskommelser/avtal i samråd med den sökande föreningen som ligger till grund för utbildnings- och fritidsnämndens prövning.

Ansökan ska vara inne senast 25 augusti året före verksamhetsåret. Sökt bidrag ska preciseras. Bidraget och genomförda aktiviteter ska redovisas i föreningens verksamhetsberättelse.
Utbildnings- och fritidsnämnden prövar ansökningen och beslutar om bidragets storlek eller avslår ansökan och utbetalning sker på sätt som utbildnings- och fritidsnämnden beslutar. Bidrag som överstiger 50 000 kronor utbetalas vid två tillfällen, vanligen 1 februari och resterande 1 juli.

Drifts- och underhållsbidrag till föreningar

Bidraget kan sökas av förening som äger, driver eller hyr lokal eller anläggning.
Bidraget ska möjliggöra att föreningen kan behålla och underhålla lokal eller anläggning.
Ansökan ska vara inne senast 25 augusti avseende nästkommande kalenderår.

Förening som föregående kalenderår beviljats bidrag skall på särskild blankett redovisa hur bidraget nyttjats samt hur verksamheten bedrivits. Förening som ansöker om bidrag överstigande 30 000 kronor skall till ansökan bifoga en treårsplan rörande kostnader för drift och underhåll av anläggningen.

Utbildnings- och fritidsnämnden prövar ansökningarna och beslutar om bidragets storlek eller avslår ansökan. Utbildnings- och fritidsnämnden prövar ansökningen och beslutar om bidragets storlek eller avslår ansökan och utbetalning sker på sätt som utbildnings- och fritidsnämnden beslutar. Bidrag som överstiger 50 000 kronor utbetalas vid två tillfällen, vanligen 1 februari och resterande 1 juli.

Stöd till studieförbund

Ansökan ska vara inne senast 25 mars. Då ska studieförbundens redovisning för föregående verksamhetsår samt ansökningar för kommande års bidrag ha inkommit till Utbildnings- och fritidsförvaltningen.

Ansökan skickas via e-post till jimmy.vahlstedt@fagersta.se eller via brevpost.

Fagersta kommun
Välfärd och Service
Kultur & fritid
Bangårdsgatan 4
737 80 Fagersta

Ytterligare upplysningar lämnas av föreningsutvecklare Jimmy Vahlstedt.
0223-448 29
E-post: jimmy.vahlstedt@fagersta.se

Sidansvarig: Jimmy Vahlstedt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test